DepartamentNanotechnologii
Departament Nanotechnologii Wrocławskie Centrum Badań EIT+Projekty współfinansowane przez Unię Eur...
1. Dolny Śląsk, WrocławDolny Śląsk, województwo w południowo- Prężnie rozwijają się zarówno tradycyjne gałęz...
Wrocławskie Centrum Badań EIT + Sp. z o.o.www.eitplus.plWrocławskie Centrum Badań EIT + Sp. z o.o. Począwszy od 20...
Departament NanotechnologiiDepartament Nanotechnologii Wrocławskiego Departament podzielony jest na cztery ściś...
Pracownicy Prof. Detlef Hommel Dr inż. Łukasz Nieradko ...
2. Projekt badawczy NanoMatwww.nanomat.eitplus.plProjekt „Wykorzystanie nanotechnologii • Funkcjonalne mater...
2.1. Zadania Projektu NanoMat2.1.1. Nanomateriały dla zastosowań fotonicznych oraz biomedycznych ...
2.1.3. Lasery i wzmacniacze światłowodowe 2.1.4....
2.1.5. Funkcjonalne materiały polimerowe ...
2.1.7. Detektory i konwertery promieniowania elektromagnetycznego dla 2.1...
2.1.9. Materiały i technologie dla zaawansowanych systemów magazynowania 2.1.10. W...
2.1.11. Technologie związane z mikroobróbką laserową i ich zastosowania 2.1.12. ...
2.1.13. Nanokompozyty polimerowe i ceramiczne dla zastosowańelektrotechnicznychZadanie dotyczy opracowania nowych materiał...
3. Laboratoria nanotechnologicznena Kampusie Pracze –Projekt DCMiBW ramach projektu „Dolnośląskie Centrum ...
3.1. Lista laboratoriówBudynek 1 BC: Budynek 9A:- Laboratorium krystalografii ...
4. Klastry branżoweWrocławskie Centrum Badań EIT+, obok wspierania Dolnośląski Klaster Technologii Fotonicznych ...
Kontakt Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. ...
Projekty współfinansowane przez Unię Europejskąze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Oper...
of 19

Prezentacja naszego Departamentu Nanotechnologii

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja naszego Departamentu Nanotechnologii

 • 1. DepartamentNanotechnologii
 • 2. Departament Nanotechnologii Wrocławskie Centrum Badań EIT+Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • 3. 1. Dolny Śląsk, WrocławDolny Śląsk, województwo w południowo- Prężnie rozwijają się zarówno tradycyjne gałęziezachodniej części Polski, jest regionem o bogatej przemysłu, jak i nowe technologie. Atutamihistorii i kulturze oraz wysokich walorach województwa są również jego bogactwa naturalneprzyrodniczych. Ze względu na swoje korzystne (m.in. rudy miedzi i metale ziem rzadkich),położenie, na przecięciu ważnych szlaków doskonałe gleby i korzystny klimat sprzyjającykomunikacyjnych, z północy na południe rozwojowi rolnictwa, bogate dziedzictwoi z zachodu na wschód, Dolny Śląsk jest kulturowe oraz walory krajobrazowo-turystycznenajszybciej rozwijającym się regionem w Polsce. (Karkonosze i Pogórze Sudeckie).Jego dynamiczny rozwój ekonomiczny jest opartyna ścisłej współpracy z europejską gospodarką. Sukces gospodarczy Dolny Śląsk zawdzięczaNa terenie województwa inwestują największe także doskonale wykształconemu, dynamicznemu,światowe koncerny. Swoje oddziały mają tutaj młodemu i otwartemu na świat i jego wyzwaniatakie organizacje jak: LG, Hewlett-Packard, Allied społeczeństwu. Funkcjonuje tu kilkadziesiątIrish Banks, VOLVO, Toyota, Volkswagen, WABCO, uczelni wyższych, państwowych i prywatnych. DoCrédit Agricole, Bosch, 3M, Faurecia, Whirlpool, najważniejszych ośrodków naukowo-badawczychMacoPharma i wiele innych. Ponadto, liczne należą: Uniwersytet Wrocławski, Politechnikainstytucje wspierania biznesu, specjalne strefy Wrocławska, Akademia Medyczna, Uniwersytetekonomiczne i programy wspierania inwestycji Przyrodniczy, Uniwersytet Ekonomiczny i Akademiatworzą przyjazny inwestorom klimat i zachęcają Wychowania Fizycznego.do podejmowania inicjatyw gospodarczych.
 • 4. Wrocławskie Centrum Badań EIT + Sp. z o.o.www.eitplus.plWrocławskie Centrum Badań EIT + Sp. z o.o. Począwszy od 2008 roku Spółka realizuje dwa Na powierzchni ok. 23 tys. m2 powstanie ponad zarządzania i prowadzenia badań naukowych,powstało w 2007 roku jako wspólna duże programy badawcze (w obszarze bio- pięćdziesiąt specjalistycznych laboratoriów kodyfikację wiedzy, ochronę własnościinicjatywa władz miasta, lokalnego samorządu i nanotechnologii), jeden z największych w kraju badawczych i technologicznych, wyposażonych intelektualnej, brokerstwo technologii orazi wrocławskich szkół wyższych. Udziałowcami projektów infrastrukturalnych w dziedzinie w najwyższej klasy aparaturę badawczą komercjalizację i rozwój produktu. WrocławskieSpółki są: Urząd Miasta Wrocławia, Politechnika B+R oraz kilka projektów badawczych i posiadających stosowne akredytacje. Centrum Badań EIT+ jest pierwszą i najbardziejWrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Akademia w obszarze ICT, finansowanych ze środków Głównym nurtem ich działalności będą badania prężną instytucją typu Research and TechnologyMedyczna, Urząd Marszałkowski Województwa 7 Programu Ramowego. Działalność Spółki o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowane na Organisation (RTO) w Polsce. Wyniki badań,Dolnośląskiego, Uniwersytet Przyrodniczy w tych segmentach ma zapewnić zgromadzenie współpracę z centrami badawczo-wdrożeniowymi uzyskane w ramach projektów realizowanychi Uniwersytet Ekonomiczny. Misją Spółki jest znaczącego potencjału naukowego (we odbiorców przemysłowych. Ponadto, w strukturze przez Spółkę o znaczącym potencjale rynkowymstworzenie i rozwój nowej strategii współpracy współpracy z najlepszymi badaczami z Dolnego laboratoryjnej powstaną nowoczesne laboratoria będą objęte ochroną IP, patentowanepomiędzy sektorem nauki i szkolnictwa wyższego Śląska), dostęp do światowej klasy specjalistów, typu “open-space”, przeznaczone do badań i komercjalizowane w firmach i tworzonycha lokalnymi władzami i innowacyjnym biznesem. a także komercjalizację własności intelektualnej. w skali mikro-, ćwierć- i półtechnicznej. spółkach typu spin-off.Wrocławskie Centrum Badań EIT+ ma siedzibę Celem funkcjowania Kampusu jest wspieraniewe wrocławskiej dzielnicy Pracze Odrzańskie, na Priorytetowym projektem Wrocławskiego współpracy pomiędzy naukowcami z różnych Wrocławskie Centrum Badań EIT+ wdraża własny27-hektarowej działce z zabytkowymi budynkami Centrum Badań EIT+ jest „Dolnośląskie Centrum dziedzin a biznesem, której rezultatem będzie sposób komercjalizacji wyników prac badawczych,i pięknym, starym zespołem parkowym. Na Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum powstanie unikalnej społeczności związanej polegający na inwestycjach kapitałowych w spółkisfinansowanie budowy i wyposażenia Centrum Badań EIT+”, którego celem jest zbudowanie z rozwijaniem nowoczesnych technologii. technologiczne, wprowadzaniu tworzonych spółekzostały pozyskane środki z Unii Europejskiej i wyposażenie nowoczesnego Kampusu badawczo- na rynek i dalszym ich rozwijaniu. Kolejnymw wysokości ponad 200 mln euro. Z tego względu rozwojowego we Wrocławiu. W ramach projektu Strategia Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ planowanym krokiem będzie utworzenie funduszuWrocławskie Centrum Badań EIT+ można uznać istniejące na Kampusie budynki, pochodzące inwestycyjnego przeznaczonego na finansowanieza jeden z największych i najbardziej znaczących z przełomu XIX i XX wieku, zostaną zaadoptowane Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zajmuje przedsięwzięć technologicznych na wczesnymprojektów na naukowej mapie Polski. i odnowione, a jeden obiekt zostanie zbudowany. się kompleksowo tworzeniem i wdrażaniem etapie rozwoju, a więc takich, które charakteryzują innowacyjnych rozwiązań, poprzez łączenie się wysokim ryzykiem rynkowym.
 • 5. Departament NanotechnologiiDepartament Nanotechnologii Wrocławskiego Departament podzielony jest na cztery ściśleCentrum Badań EIT+ powstał w 2010 roku. współpracujące ze sobą działy:Prowadzi działalność związaną z aktywnymwyszukiwaniem przełomowych tematów • Dział Promocji i Współpracy z Przemysłembadawczych, prowadzeniem badań oraz i Ośrodkami Naukowymi,komercjalizacją wyników projektów badawczych • Dział Zarządzania Własnością Intelektualną,w bezpośredniej współpracy z biznesem. Obszary • Dział Organizacji i Zarządzania Projektamispecjalizacji Departamentu to fotonika, inżynieria Badawczymi,materiałowa oraz zagadnienia związane z metalami • Dział Infrastruktury Badawczej.ziem rzadkich. Do najważniejszych celów operacyjnychDepartament Nanotechnologii zaangażowany Departamentu należy:jest w projekty współfinansowane ze środkówUnii Europejskiej, głównie w oparciu o Europejski • sprawne przeprowadzanie projektówFundusz Rozwoju Regionalnego. Najważniejszymi badawczych, zakończonych otrzymaniemprojektami są: badawczy „Wykorzystanie najlepszych wyników i ich komercjalizacją,nanotechnologii w nowoczesnych materiałach • uruchamianie nowych projektów badawczych– NanoMat” oraz infrastrukturalny „Dolnośląskie o wysokim potencjale IP,Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie • zaprojektowanie, zaplanowanie, wybudowanie,Centrum Badań EIT+”. wyposażenie i uruchomienie oraz utrzymanie w eksploatacji laboratoriów badawczychDepartament prowadzi również działalność w obszarze nanotechnologii,wspierającą przedsiębiorczość na Dolnym • stworzenie sieci współpracy w ramachŚląsku poprzez tworzenie i rozwijanie klastrów rozwijanych kompetencji i baz wiedzybiznesowych. W chwili obecnej w ramach o obszarach aktywności WrocławskiegoDepartamentu funkcjonują dwa klastry: Polski Centrum Badań EIT+, a także definiowanieKlaster Nanotechnologiczny w Biznesie i Nauce nowych i strategicznych przestrzeni działań.oraz Dolnośląski Klaster Technologii Fotonicznych.
 • 6. Pracownicy Prof. Detlef Hommel Dr inż. Łukasz Nieradko Mgr Anna Szajdak Dr Filip Granek Koordynator Programu Dyrektor Departamentu Kierownik Projektu NanoMat Kierownik Projektu Fotonika Badawczego NanoMat NanotechnologiiProf. dr. hab. Detlef Hommel jest od kwietnia Dr Łukasz Nieradko kieruje Departamentem Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła Dr Filip Granek kieruje obszarem badawczym Fotoniki2010 roku Koordynatorem Projektu Badawczego Nanotechnologii. Jest odpowiedzialny za rozwój studia w zakresie Zarządzania Projektami na Politechnice w Departamencie Nanotechnologii WrocławskiegoNanoMat we Wrocławskim Centrum Badań EIT+. badań, kształtowanie strategii, koordynację budowy Wrocławskiej oraz w Wyższej Szkole Bankowej. We Centrum Badań EIT+. Jest ekspertem w dziedzinieJego obszar zainteresowań to: fizyka ciała stałego, infrastruktury badawczej Kampusu Pracze i współpracę Wrocławskim Centrum Badań EIT+ od 2008 roku pełni technologii nowoczesnych ogniw słonecznych i obecnieoptoelektronika i fizyka półprzewodników. Studiował pomiędzy nauką a biznesem w obszarze nanotechnologii. funkcję Kierownika Projektu NanoMat. Koordynuje uruchamia prace badawcze w tym obszarze. W latachfizykę na Uniwersytecie Warszawskim. Do 1991 roku Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej oraz i nadzoruje wszystkie działania administracyjne 2004-2005 pracował w Energy Research Centre ofpracował w Akademii Nauk w Berlinie, a następnie na stypendystą Marie Curie Individual Fellowship i Fundacji związane z realizacją Projektu. Uprzednio zatrudniona the Netherlands (ECN) w Holandii. W latach 2005-Uniwersytecie w Würzburgu. Tam, w ramach stażu na Rzecz Nauki Polskiej. Pracował we francuskim w Biurze Grantów i Funduszy Europejskich Politechniki 2011 był zatrudniony w Fraunhofer Institute for Solarpodoktorskiego, pracował przy tworzeniu pierwszego Narodowym Centrum Badań Naukowych, gdzie Wrocławskiej, zajmowała się doradztwem w zakresie Energy Systems (ISE) w Niemczech, gdzie od 2009w Niemczech zielonego lasera półprzewodnikowego uczestniczył w projektach Generalnej Dyrekcji Uzbrojenia, przygotowywania wniosków do programów ramowych roku kierował zespołem badawczym, zajmującym sięna bazie ZnSe. Inne jego osiągnięcia to: praca przy Narodowego Centrum Badań Kosmicznych i Narodowej i funduszy strukturalnych oraz prowadzeniem nowoczesnymi procesami obróbki laserowo-chemicznejpierwszym w Europie uniwersyteckim laserem Agencji Badań, przy opracowywaniu zintegrowanych bazy danych projektów realizowanych na uczelni. do zastosowań w nowoczesnych ogniwach słonecznych.niebieskim na bazie GaN oraz pierwszym na świecie on-chip komponentów zegara atomowego oraz Uczestniczyła w przygotowaniu wniosków na projekty Filip Granek kierował kilkoma projektami badawczymiźródle pojedynczych fotonów na bazie kropek systemach MOEMS. Uczestniczył w indywidualnych ogólnouczelniane (np. projekt inwestycyjny pt. „Budowa o łącznym budżecie 3 mln Euro. Prowadzone przezkwantowych. Od 1994 r. jest profesorem zwyczajnym szkoleniach typu shadowing w obszarze zarządzania Kompleksu Dydaktycznego – Zintegrowane Centrum niego prace badawcze we wiodących europejskichna Uniwersytecie w Bremie. Kieruje Zespołem Centrami Badawczymi oraz IPR, współpracując Studenckie PWr we Wrocławiu”) oraz pracowała instytutach naukowych wykonywane były w ścisłejEpitaksji Półprzewodników. Jest autorem ponad z managmentem IBM w Szwajcarii i Watson w zespołach zarządzających następujący projektów: współpracy z przedstawicielami międzynarodowego550 prac naukowych, opiekunem ponad 20 prac Research Center w USA. Za swoje prace uzyskał liczne ”TWIPSA” – Transfer Wiedzy do Przedsiębiorstw przemysłu fotowoltaicznego. Jest autorem ponaddoktorskich i twórcą wielu patentów. Jest członkiem wyróżnienia, m.in. nagrodę Stowarzyszenia Elektryków Dolnośląskich Poprzez Staże Absolwentów PWr”, 50 artykułów, opublikowanych w naukowychwielu Komitetów Doradczych oraz organizatorem Polskich, Rektora Politechniki Warszawskiej, „Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny czasopismach i prezentowanych na międzynarodowychcyklicznych konferencji międzynarodowych. Laureat wyróżnienia na konferencjach krajowych dla Województwa Dolnośląskiego do 2020 r.”, “Strategic konferencjach oraz 8 międzynarodowych wnioskówstypendium Aleksandra von Humboldta Fundacji Nauki i międzynarodowych. Jest autorem wielu prac Policy Intelligence Tools for Better Science and patentowych.Polskiej. Dwukrotnie był profesorem wizytującym naukowych oraz patentu europejskiego. Członek Technology Investment Strategies in Europe’s Regionsw Japonii, a obecnie pełni tę funkcję na Uniwersytecie Polskiego Towarzystwa Technik Sensorowych, Marie – REGSTRAT”.Wrocławskim. Curie Fellow Association oraz Komitetu Technicznego ds. Nanotechnologii Polskiego Komitetu Normalizacji.
 • 7. 2. Projekt badawczy NanoMatwww.nanomat.eitplus.plProjekt „Wykorzystanie nanotechnologii • Funkcjonalne materiały polimerowe Dane o Projekcie:w nowoczesnych materiałach – NanoMat” • Nanokompozyty i materiały typu SMARTobejmuje interdyscyplinarne badania mające • Detektory i konwertery promieniowania Czas trwania 2008 – 2014na celu wytwarzanie zaawansowanych elektromagnetycznego dla cyfrowej Finansowanie 31,1 mln €technologicznie materiałów, rozwój nanotechnologii diagnostyki medycznej i systemóworaz jej zastosowanie w takich obszarach jak: zabezpieczania dokumentów i banknotów Wskaźniki Liczba skomercjalizowanych wyników badań B+R: 5nanoelektronika, fotonika, energetyka, medycyna, • Stopy międzymetaliczne absorbujące wodór Liczba zgłoszeń patentowych powstałych w wyniku projektu: 16materiały budowlane, przemysł przetwórstwa oraz magnesy stałe na bazie lantanowców – Liczba publikacji naukowych powstałych w wyniku realizowanych badań: 150polimerów i wiele innych. Celem przeprowadzanych opracowanie nanokompozytowych Liczba stopni naukowych uzyskanych bezpośrednio w związku realizowanymbadań jest uzyskanie materiałów o nowych materiałów magnetycznie twardych projektem: 35lub ulepszonych właściwościach, określenie na bazie surowców krajowych Zadania 14ich potencjalnych zastosowań praktycznych, • Materiały i technologie dla zaawansowanych badawczea także opracowanie wybranych technologii ich systemów magazynowania i konwersji energiiwytwarzania. Uzyskane w ramach projektu wyniki • Opracowanie nowoczesnych metod biodetekcjibadań będą patentowane i wdrażane w spółkach i bioobrazowania komórek z wykorzystaniemtechnologicznych i firmach typu spin-off. nanowymiarowych znaczników luminescencyjnychPrace są prowadzone w ramach następujących • Biosystemy do detekcji zagrożeńtematów badawczych: mikrobiologicznych • Technologie związane z mikroobróbką laserową• Nanomateriały dla zastosowań fotonicznych i ich zastosowania oraz biomedycznych • Nanomateriały wytwarzane technologią zol-• Nanomateriały dla zastosowań żel przeznaczone do zastosowań medycznych optoelektronicznych oraz sensorycznych i czujnikowych• Lasery i wzmacniacze światłowodowe • Nanokompozyty polimerowe i ceramiczne dla• Polimerowe światłowody mikrostrukturalne zastosowań elektrotechnicznych
 • 8. 2.1. Zadania Projektu NanoMat2.1.1. Nanomateriały dla zastosowań fotonicznych oraz biomedycznych 2.1.2. Nanomateriały dla zastosowań optoelektronicznych oraz sensorycznychCelem zadania jest wytworzenie, charakteryzacja i aplikacja Opracowane materiały i techniki będą mogły znaleźć W ramach projektu prowadzone są prace nad wytwarzaniem,nanokryształów luminescencyjnych wytwarzanych zastosowanie w urządzeniach opto-elektronicznych charakterystyką oraz aplikacją złożonych nanostrukturz wykorzystaniem matryc tlenków metali domieszkowanych (spieki, cienkie warstwy, koloidy, włókna do zastosowania (studnie, kropki kwantowe), będących elementem nowejjonami pierwiastków grup przejściowych lub lantanowców w detektorach, emiterach, ekranach scyntylacyjnych itp., generacji układów fotonicznych, czujnikowych i nowegoi nanokryształów półprzewodnikowych. Otrzymane struktury o wąskiej charakterystyce spektralnej). Mogą być one typu przyrządów optoelektronicznych. Prace nadsą charakteryzowane zarówno pod kątem właściwości również użyte do znakowania przedmiotów i papierów strukturami półprzewodnikowymi obejmują wytworzenieoptycznych (jak parametry struktury pasmowej), jak wartościowych poprzez domieszkowanie do polimerów i zastosowanie takich materiałów wieloskładnikowych jaki mechanicznych (czułość materiałów na czynniki zewnętrzne, w fazie ich wytwarzania lub do tuszy bądź w postaci (Al,In,Ga)N na różnych podłożach. Materiały opracowywanenp. temperaturę, pole magnetyczne, atmosferę) oraz nanowłókien. Ponadto, otrzymane nanoluminofory mogą są w sposób umożliwiający ich wykorzystanie w biodetekcjimożliwość ich zastosowania w praktyce. Prace są prowadzone znaleźć zastosowanie jako znaczniki luminescencyjne i obrazowaniu medycznym oraz w urządzeniachw celu otrzymania substancji o wysokiej wydajności w formie opłaszczonej cienką warstwą tlenku krzemu półprzewodnikowych.emisji i małym stopniu aglomeracji, w postaci proszków i biomodyfikowane powierzchniowo (np. grupamilub jako stabilne roztwory (rozmiary cząstek < 30 nm). funkcyjnymi, przeciwciałami itp.) w celu ułatwienia procesów WykonawcaW ramach zadania badane i opracowywane są również adhezji do składników tkankowych i komórkowych. Instytut Wysokich Ciśnień Unipress Warszawatechniki modyfikacji powierzchni otrzymanych nanocząstek, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalknych PANtak by otrzymać złożone układy, na przykład z przyłączonymi Uniwersytet Wrocławskicząstkami biologicznymi, typu core-shell (luminescencyjny Uniwersytet w Bremierdzeń i bioaktywny płaszcz), struktury wielowarstwowei inne. Obszary potencjalnej współpracy z partnerem biznesowym: • Diody superluminescencyje o mocy optycznej 30mW działających w obszarze spektralnym 85-400nmWykonawca • Koherentne źródła światła dla analizy chemiczno-biologicznej do zastosowań sensorowych w zakresie niebiesko-Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu fioletowym • Źródła światła wykorzystujące nanokolumny i kropki kwantowe, działające w obszarze niebiesko-żółtym, źródłaObszary potencjalnej współpracy z partnerem biznesowym: emitowania pojedynczych fotonów do zastosowań w kryptografii kwantowej i jako koherentne emitery w zakresie• Luminofory nanokrystaliczne o wysokiej emisji i charakterystycznym widmie zielonym• Nanoproszki, nanokryształy, cienkie warstwy, spieki i nanoceramiki o różnych właściwościach optycznych do zastosowań • Układy hybrydowe pozwalających na sprzężenie/zebranie światła kilku laserów półprzewodnikowych do jednego włókna fotonicznych światłowodu, co umożliwi szeroki dobór długości fali emisji w obszarze 395-425-nm• Luminofory w postaci nanoproszków o modyfikowanej i funkcjonalizowanej powierzchni (do opłaszczania lub enkapsulacji) • Emitery oparte na kropkach kwantowych InGaN w obszarze zielono-pomarańczowym• Znaczniki luminescencyjne do zastosowań biologicznych, w nowych typach farb i włókien, do znakowania przedmiotów • Hodowle zespołów nanokolumn GaN zawierających studnie kwantowe jak i kropki kwantowe emitujące pod iniekcją i dokumentów zagrożonych podrobieniem prądową• Nośniki cząstek bioaktywnych, biomarkery np. do szybkich testów wykrywania bakterii danego szczepu • Wytworzenie monolitycznych źródeł pojedynczych fotonów na żądanie w urządzeniach pracujących w temperaturze• Wąskopasmowe detektory / emitery, ekrany scyntylacyjne itp. zbliżonej do pokojowej
 • 9. 2.1.3. Lasery i wzmacniacze światłowodowe 2.1.4. Polimerowe światłowody mikrostrukturalneProjekt dotyczy budowy i optymalizacji światłowodowych W ramach zadania zostaną opracowane konstrukcje W ramach tego projektu opracowywana jest kwarcowymi (maks. 4%) (możliwość zastosowania w roliwzmacniaczy i źródeł promieniowania średniej i dużej mocy wzmacniaczy światłowodowych średniej i dużej mocy technologia wytwarzania polimerowych światłowodów czujników wydłużenia w zakresie nieosiągalnym dlado zastosowań w obszarze telekomunikacji światłowodowej, pracujące na długościach fali bezpiecznych dla oka. mikrostrukturalnych, a także projektowane i wykonywane są światłowodów kwarcowych), mniejszym modułem Youngatelekomunikacji w wolnej przestrzeni, czy w mikroobróbce Tego typu wzmacniacze posłużą następnie do budowy światłowody o nowych właściwościach transmisyjnych (około 3 GPa) w porównaniu do szkła kwarcowego (72 GPa), cospecyficznych materiałów. Opracowywane w ramach światłowodowych źródeł promieniowania w tak i metrologicznych. Nowe materiały światłowodowe będą się zapewni dużą elastyczność światłowodów polimerowych,zadania rozwiązania techniczne umożliwią bezpieczne zwanej konfiguracji MOPA (Master Oscillator Power charakteryzowały jedną lub kilkoma wybranymi cechami: lepszym stosunkiem napięcia powierzchniowego dostosowanie konstruowanych urządzeń o dużej mocy Amplifier). Źródłem promieniowania w tym wypadku niską temperaturą otrzymywania materiału i wyciągania lepkości (w temperaturze wyciągania światłowodu),optycznej bez obecnie istniejących ograniczeń w tym jest laser sygnałowy małej mocy, którego parametry światłowodów, możliwością domieszkowania łatwo co umożliwi wytworzenie bardziej złożonych strukturobszarze. pracy można w łatwy sposób kontrolować, a dużą moc degradującymi się materiałami, jak związki organiczne w porównaniu do światłowodów kwarcowych, łatwością tego promieniowania uzyskuje się za pomocą kaskady i biologiczne, już na etapie wytwarzania preform, biologiczną domieszkowania światłowodów polimerowych (poprzez wzmacniaczy (najczęściej dwu lub trójstopniowej). kompatybilnością (możliwość zastosowań medycznych), dyfuzję w chemicznie zmiękczony polimer) różnego rodzaju kompatybilnością i łatwością integracji z polimerowymi materiałami (barwnikami, materiałami podwyższającymi elementami fotonicznymi wykonywanymi w technologii fotoczułość, właściwości elektrooptyczne, etc.) już po ich planarnej. Nowe światłowody będą miały większy zakres wykonaniu, co nie jest możliwe w przypadku światłowodów odkształceń (do 30%) w porównaniu ze światłowodami kwarcowych.WykonawcaPolitechnika Wrocławska WykonawcaObszary potencjalnej współpracy z partnerem biznesowym: Politechnika Wrocławska• Nowy typ wysokosprawnych i stabilnych wzmacniaczy światłowodowych do wielostopniowych źródeł światła dużej Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie mocy• Wzmacniacze światłowodowe dużej mocy o polepszonych parametrach wiązki wyjściowej Obszary potencjalnej współpracy z partnerem biznesowym:• Nowy system źródłowy promieniowania dużej mocy, pracujący w modzie ciągłym lub impulsowym (rzędu nano- i piko- • Nowe typy mikrostrukturalnych światłowodów polimerowych i technologia ich wytwarzania /femtosekund), z systemem kompresji zniekształcenia i wymuszenia kształtu impulsu • Światłowody dwójłomne do czujników polarymetrycznych i interferencyjnych• Systemy kontroli pracy wzmacniaczy wysokiej mocy (automatyczne układy monitorujące) • Technologia zapisu siatek Bragga i siatek długookresowych w mikrostrukturalnych światłowodach polimerowych• Nowy typ lasera małej mocy o polepszonych parametrach (krótszy czas impulsu, większa częstość repetycji, lepsza • Światłowody polimerowe do zastosowań czujnikowych (czułość na warunki fizyczne i chemiczne) stabilizacja pracy • Wytwarzanie polimerowych światłowodów mikrostrukturalnych typu index-guided i z fotoniczą przerwą wzbronioną• System do pomiaru czasu trwania impulsów ultrakrótkich o złożonej strukturze
 • 10. 2.1.5. Funkcjonalne materiały polimerowe 2.1.6. Nanokompozyty i materiały typu SMARTPrace badawcze w tym zadaniu są ukierunkowane na Stosownie do rodzaju wprowadzonego napełniacza, nowe W ramach zadania prowadzone są prace nad trzema składników semiaktywnych tłumików w konstrukcjachotrzymanie i zastosowanie specyficznych funkcjonalnych materiały będą aktywne w polu elektromagnetycznym, bądź niezależnymi, interdyscyplinarnymi projektami. militarnych i cywilnych oraz inteligentnych nośników leków.jedno-, dwu- i trójwymiarowych nanomateriałów polimerowych stanowić będą materiał sensoryczny o selektywnym działaniu, Wskazywane są również nowe zastosowania w obszarzeo określonych właściwościach. Prace badawcze są prowadzone przeznaczony do detekcji określonych cieczy, gazów, światła Temat pierwszy koncentruje się na badaniach nowych różnego rodzaju konstrukcji mechanicznych.w ramach z trzech niezależnych tematów. lub zmian wymiarów. kompozytów polimerowo – ceramicznych. Przeprowadzane są tu prace nad wytwarzaniem, optymalizacją i zbadaniem Trzecim tematem są polimery typu SMART w strukturachPierwszy temat dotyczy nanowarstw polimerowych Trzeci temat, obejmujący prace na pograniczu nano- właściwości oraz możliwościami zastosowania nowych nanometrowych na powierzchniach stałych. Celemwykorzystywanych jako inteligentne powierzchnie, których i biotechnologii, koncentruje się na opracowaniu nanonapełniaczy do różnych polimerów, w tym: tego podzadania jest otrzymanie funkcjonalizowanychwłaściwości zmieniają się w zależności od bodźca zewnętrznego. nośników nanostrukturalnych poprzez adsorpcję warstw termoplastów, żywic chemoutwardzalnych, lakierów polimerów typu SMART w strukturach nanometrowych naTak otrzymane struktury mogą być wykorzystywane jako polielektrolitów na powierzchni cząstek ciała stałego oraz absorberów związków organicznych. W ten sposób powierzchniach stałych oraz funkcjonalnych nanowarstwnanomechanizmy, sensory, warstwy półprzewodzące, o rozmiarach koloidalnych. W ramach prowadzonych prac opracowane zostaną polimerowe nanokompozyty o obniżonej polimerowych. Ponadto, opracowywane są sposobyselektywne membrany czy katalizatory membranowe. określane są warunki fizykochemiczne dla syntezy nośników palności, zwiększonej odporności na żar i polepszonych przytwierdzania fotochromowego filmu polimerowego na i opracowywane podstawy technologiczne wytwarzania właściwościach barierowych. Badania obejmują także powierzchni ciała stałego (szkło, chip silikonowy, polimer)Drugi temat koncentruje się na otrzymaniu materiałów nośników z wykorzystaniem metody adsorpcji, warstwa polimerowe nanokompozyty odznaczające się, oprócz oraz badane i optymalizowane są warunki wzrostu i hodowlikompozytowych o różnych właściwościach oraz przygotowaniu po warstwie. Wytwarzane są również i charakteryzowane dobrych właściwości mechanicznych, właściwościami (technologii) komórek neuronowych z użyciem w/w filmówzałożeń wstępnych do opracowania technologii ich polimeryczne nanosfery zdolne do przenoszenia, ferro- lub piezoelektrycznymi do zastosowań czujnikowych. fotochromowych. Prowadzone są również badania nadotrzymywania. Ponadto, w ramach zadania otrzymywane są ukierunkowanego dostarczania i kontrolowanego wytworzeniem inteligentnych barwników (SMART dyes) doi badane funkcjonalne polimery wykazujące charakterystyczne uwalniania leków cytostatycznych. Ponadto, prowadzone W ramach drugiego tematu, pt. „Materiały magnetyczne powłok i cienkich filmów oraz nad sposobem enkapsulacjiwłaściwości wobec specyficznych warunków zewnętrznych. są prace nad funkcjonalizacją powierzchni nanocząstek typu SMART” są prowadzone prace nad wytworzeniem chromoforów organicznych w strukturach nanometrowych.Materiały te stanowić będą kompozyty termoplastyczne złożone w celu dołączenia cząsteczek cystatyn, odpowiedzialnych nowych rodzajów cieczy magneto- i ferroreologicznych Ponadto, opracowywane są sposoby modyfikacji naturalnegoz polimerowej osnowy oraz nanonapełniacza funkcjonalnego. za rozpoznawanie komórek nowotworowych. (MRF i FRF) oraz nanoproszków ferromagnetycznych, polimeru – chityny celem wytworzenia nanometrowych a także szeregu kompozytów z ich udziałem jako kluczowych filmów o właściwościach fotochromowych. WykonawcaWykonawca Politechnika WrocławskaPolitechnika Wrocławska Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-BiałejObszary potencjalnej współpracy z partnerem biznesowym: Obszary potencjalnej współpracy z partnerem biznesowym:• Polimery o zmodyfikowanej powierzchni • Materiały i kompozyty biozgodne • Nanonapełniacze do modyfikacji montmorylonitu • Osłony elektromagnetyczne dla telekomunikacji• Nowa generacja membran separujących • Funkcjonalne warstwy nanostrukturalne, techniki • Materiały magnetyczne typu SMART i elektrotechniki• Nowe typy nośników białek, materiały bioinspirowalne, modyfikacji powierzchni • Nanoproszki ferromagnetyczne • Ciekłe magnetowody systemy do kontrolowanego uwalniania leku • Nowe materiały dla ogniw paliwowych • Materiały pochłaniające promieniowanie elektromagne- • Nanowarstwy z polimerów fotochromowych• Materiały czujnikowe • Nanowarstwy polimerowe o zadanych właściwościach tyczne • Inteligentne barwniki foto- i termochromowe• Nanokompozyty elektroprzewodzące • Polimerowe kompozyty do zastosowań sensorycznych • Magnetowizja – nowy system do badań nieniszczących
 • 11. 2.1.7. Detektory i konwertery promieniowania elektromagnetycznego dla 2.1.8. Stopy międzymetaliczne absorbujące wodór i magnesy stałe na baziecyfrowej diagnostyki medycznej i systemów zabezpieczania dokumentów lantanowców – opracowanie nanokompozytowych materiałów magnetyczniei banknotów twardych na bazie surowców krajowychPrace badawcze w tym zadaniu koncentrują się na Otrzymywane w wyniku prac badawczych materiały mogą To zadanie badawcze ze względu na swój rozbudowany magnesów stałych oraz technologii produkcjiwykorzystaniu pierwiastków ziem rzadkich (lantanowców) być wykorzystane do produkcji detektorów i konwerterów zakres zostało podzielone na osiem obszarów badawczych międzymetalicznych stopów lantanowców absorbującychdo wytwarzania zaawansowanych materiałów promieniowania elektromagnetycznego dla cyfrowej obejmujących: wodór.współczesnej inżynierii materiałowej. Zakres prac diagnostyki medycznej i systemów zabezpieczania 5. Opracowanie nanokompozytowych materiałówobejmuje w szczególności technologie wytwarzania oraz dokumentów i banknotów. Dodatkowo, otrzymane 1. Określenie skuteczności możliwych do zastosowania magnetycznych na bazie pierwiastków ziem rzadkich.charakterystykę nowych materiałów luminescencyjnych materiały mogą znaleźć zastosowanie w nowoczesnych technologii pozyskiwania lantanowców z istniejących 6. Ocenę możliwości wykorzystania rud, koncentratów,dla cyfrowych technik obrazowania (medycznego: dziedzinach przemysłu, takich jak nukleonika, surowców krajowych metodami współczesnej metalurgii półproduktów i odpadów oraz opracowanie technologiiobrazowanie planarne, PET, tomografia komputerowa elektronika, optoelektronika, metalurgia proszkowa chemicznej. pozyskiwania wybranych metali nieżelaznych i rzadkichi termowizyjnego: konwersja podczerwieni na światło oraz w nowoczesnych technikach domieszkowania 2. Opracowanie technologii otrzymywania halogenków metodami hydro- i biometalurgii.widzialne) oraz luminescencyjnych znaczników do surowców (współstrącanie, techniki zol – żel) i gotowych lantanowców wysokiej czystości. 7. Syntezę i badanie właściwości fizykochemicznychzabezpieczania dokumentów. Otrzymane materiały mają tworzyw (implantacja, dyfuzja). Otrzymane materiały, 3. Wyznaczenie właściwości termodynamicznych nanowłókien ditlenku tytanu otrzymywanego metodamipostać przezroczystych spieków ceramicznych o wysokiej wykorzystujące metaliczne lantanowce oraz ich związki, i przewodnictwa elektrycznego wybranych układów hydrometalurgicznymi.gęstości, spełniających wymagania obrazowania mogą być stosowane w ceramice jako materiały o wysokiej halogenki lantanowców - halogenki metali alkalicznych. 8. Zastosowanie metod biometalurgicznych do przerobucyfrowego oraz nanoproszków o bardzo wąskim rozkładzie odporności termicznej, w laserach jako luminofory (również 4. Opracowanie technologii otrzymywania neodymu polimetalicznych surowców siarczkowych.wielkości ziaren. W ramach zadania opracowywane są do diód), ekrany scyntylacyjne i inne. i stopów Nd-Fe oraz Nd-Fe-B służących do produkcjirównież technologie otrzymywania ceramik oraz badanemożliwości ich zastosowania. Wykonawca Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Instytut Metali Nieżelaznych w PoznaniuWykonawca Politechnika WrocławskaUniwersytet Wrocławski Obszary potencjalnej współpracy z partnerem biznesowym:Obszary potencjalnej współpracy z partnerem biznesowym: • Nowoczesne metody odzysku metali ziem rzadkich z odpadów• Nowe detektory promieniowania X i gamma (w postaci nanoproszków lub spieków ceramicznych o wysokiej wydajności • Nanokompozyty magnetyczne i niskim poziomie rozpraszania) • Odzysk gipsu z odpadów• Materiały do konwerterów promieniowania IR i UV na światło widzialne • Technologie otrzymywania nowych stopów do produkcji magnesów trwałych i układów absorbujących wodór• Materiały proszkowe (krystality o wąskim rozkładzie wielkości ziarna) • Nowe materiały na bazie pierwiastków ziem rzadkich• Nanorozmiarowe luminofory o charakterystycznym widmie, do zabezpieczeń dokumentów wrażliwych (np. jako dodatki • Nanowłókna i nanoproszki z dwutlenku tytanu do tuszy, atramentów itp.) • Nowe materiały dla akumulatorów litowych o polepszonych parametrach
 • 12. 2.1.9. Materiały i technologie dla zaawansowanych systemów magazynowania 2.1.10. Wykorzystanie metod elektrycznych, spektroskopowych i optycznychi konwersji energii w biodetekcji i bioobrazowaniuW ramach tego zadania zostanie opracowana technologia Zadanie badawcze obejmuje dwa uzupełniające się tematy. Temat NAOMIS – opracowanie nowoczesnych metodwytwarzania lekkich, kompozytowych zbiorników do biodetekcji i bioobrazowania komórek z wykorzystaniemgromadzenia wodoru oraz metanu, niezbędnych do zasilania Temat BioSens – Biosystemy do detekcji zagrożeń nanowymiarowych znaczników luminescencyjnych,ogniw paliwowych i silników spalinowych. Powstaną biologicznych – koncentruje się na opracowaniu nowych w ramach którego prowadzone są prace nad konstrukcjąrównież nowe, innowacyjne materiały – związki chemiczne luminescencyjnych technik wykrywania komórek nowych bioczujników metodami obrazowania, technikamiabsorbujące gazowy wodór w procesie bezpośredniej reakcji bakteryjnych oraz toksyn pochodzenia bakteryjnego, w tym i protokołami dla biologii komórkowej. Do tego celuwodoru lub w procesie reakcji elektrochemicznej. Ponadto, endotoksyn. Systemy detekcji opierają się na zastosowaniu stosowane są nowe, wytwarzane na potrzeby zadania,zostanie opracowana technologia wytwarzania elektrody specjalnie przystosowanych hodowli in vitro komórek nanowymiarowe luminofory, również biofunkcjonalizowane.wodorkowej akumulatora Ni – MeH. Otrzymana elektroda eukariotycznych oraz wykorzystaniu modyfikowanych W ramach zadania opracowywane są również nowebędzie wykorzystana do produkcji wodoru oraz będzie mikromatryc szklanych, krzemowych i polimerowych (we techniki obrazowania (a także modyfikowane są technikipełniła funkcję chemicznego zbiornika gazowego wodoru współpracy z NAOMIS). obecnie stosowane) oraz prowadzone są prace nad ichdo zasilania niskotemperaturowych ogniw paliwowych. wykorzystaniem do badań układów biologicznych (we współpracy z BioSens).WykonawcaPolitechnika Wrocławska WykonawcaPolitechnika Częstochowska Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we WrocławiuInstytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we WrocławiuAkademia im. Jana Długosza w Częstochowie Obszary potencjalnej współpracy z partnerem biznesowym:Obszary potencjalnej współpracy z partnerem biznesowym: • Konkurencyjne techniki detekcji bakterii / toksyn bakteryjnych / pirogenów• Nowe techniki i materiały do ciśnieniowego magazynowania wodoru (lekkie zbiorniki kompozytowe z systemem • Nowe metody optyczne do zastosowań w biodetekcji i bioobrazowaniu oczujnikowania) • Nowe znaczniki luminscencyjne: nanokrystality, kropki kwantowe, nanosfery polimerowe i inne (również• Układy wodorkowe oraz urządzenie wytwarzające i magazynujące wodór biofunkcjonalizowane), do śledzenia szlaków sygnałowych, obrazowania wnętrz komórek, potencjalne narzędzia• Materiały i kompozyty węglowe do systemów magazynowania energii: terapeutyczne do terapii fotodynamicznych • nowe materiały anodowe dla ogniw litowo-jonowych • Protokoły biofunkcjonalizowania nanomateriałów • materiały elektrodowe dla superkondensatorów elektrochemicznych • Mikromatryce funkcjonalizowane przeciwciałami monoklonalnymi• Ultrananoporowate materiały węglowe i hybrydowe o zwiększonej zdolności gromadzenia wodoru (w warunkach krio • Konkurencyjne systemy detekcji bakterii / toksyn bakteryjnych (szczególnie Gram-ujemnych) i przy podwyższonym ciśnieniu) • System szybkiej (automatycznej) selekcji komórek klonów do wyprowadzania pożądanych linii komórkowych
 • 13. 2.1.11. Technologie związane z mikroobróbką laserową i ich zastosowania 2.1.12. Nanomateriały wytwarzane technologią zol-żel przeznaczone do zastosowań medycznych i czujnikowychNowoczesne lasery oferują bardzo precyzyjną i zazwyczaj Celem prowadzonych badań jest opracowanie materiałów na zmianę właściwości fizycznych (przewodnictwo,niemożliwą dla innych technologii modyfikację materiału. i technologii ich uzyskiwania na potrzeby takich gałęzi magnetyzm, hydro/oleofobowość), chemicznychCelem zadania jest opracowanie technologii mikroobróbki gospodarki jak: budownictwo, włókiennictwo, farmacja, (np. fotokataliza) i biologicznych (bakteriobójczość,laserowej 2D oraz mikroobróbki 2.5D (mikrowiercenie, medycyna i weterynaria. W ramach realizowanych grzybobójczość, biofunkcjonalizacja powierzchniowa itp.).mikrocięcie, mikroznakowania itp) materiałów prac otrzymywane są nanostruktury bezpostaciowe, Ponadto, otrzymane materiały są badane pod kątem ichpółprzewodnikowych, metali, szkieł, ceramik oraz tworzyw nanoproszki o wąskim rozkładzie ziaren oraz nanowarstwy użyteczności jako dodatki do powłok antykorozyjnych,sztucznych. Jest to pierwszy projekt tego typu w Polsce. metodą modyfikacji powierzchniowej i objętościowej elementy sensoryczne w czujnikach optycznych gazówMikroobróbka laserowa ma bardzo ważny aspekt aplikacyjny. najczęściej stosowanych w nanotechnologii tlenków: i cieczy (również w wysokich temperaturach) i materiałyPrzy wykorzystaniu technologii laserowej możliwe jest tytanu, cyrkonu i krzemu. Domieszkowanie pozwala biozgodne (do zastosowania w implantologii).cięcie, znakowanie czy nadrukowywanie tekstów, grafikna materiały takie jak szkło, metal czy plastik. Znajduje onarównież zastosowanie w przemyśle samochodowym, przyprodukcji urządzeń AGD czy do znakowania szkła lub stali. Wykonawca Instytut Elektrotechniki we Wrocławiu Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Obszary potencjalnej współpracy z partnerem biznesowym:Wykonawca • Nowe materiały i technologie ich wytwarzania (metodą zol-żel), w formie nanoproszków o wąskim rozkładzie wielkościPolitechnika Wrocławska ziaren oraz nanokrystalicznych i/lub bezpostaciowych cienkich warstw i powłok (grubość do 1 mm) • Nowe materiały (warstwy i proszki) domieszkowane powierzchniowo lub objętościowo jonami i/lub atomami metaliObszary potencjalnej współpracy z partnerem biznesowym: • Materiały tlenkowe w formie nanoproszków i cienkich warstw• Mikroobróbka laserowa 2D, 2,5D oraz 3D różnych materiałów • Materiały tlenkowe funkcjonalizowane związkami organicznymi, o zmienionych właściwościach hydrofilowości/• Nowe techniki laserowego znakowania i mikroznakowania hydrofobowości (do stosowania jako powłoki ochronne, materiały antykorozyjne, powierzchnie samoczyszczące do• Systemy zabezpieczeń stanowisk pracy z laserami wysokiej mocy wyrobów np. drewnianych, metalowych, z tworzyw sztucznych)• Bazy danych podatności materiałów na obróbkę laserową laserami o różnej długości fali • Barierowe wielowarstwowe materiały kompozytowe (warstwy przewodzące lub magnetyczne na podłożach• Techniki szybkiego prototypowania obwodów drukowanych jednowarstwowych z użyciem mikroobróbki laserowej dielektrycznych)• Techniki laserowej modyfikacji właściwości powierzchni, oczyszczania powierzchni, selektywnego usuwania powłok • Cienkie warstwy o właściwościach antybakteryjnych i/lub mykologicznych• System usuwania gazowych produktów obróbki laserowej • Materiały tlenkowe o polepszonych właściwościach fotokatalitycznych• Wytwarzanie mikrostruktur • Materiały do zastosowań we włókiennictwie, jako materiały antykorozyjne, w medycynie (spoiwa implant-kość), czujniki
 • 14. 2.1.13. Nanokompozyty polimerowe i ceramiczne dla zastosowańelektrotechnicznychZadanie dotyczy opracowania nowych materiałów na palność, wilgoć, zabrudzenia i promieniowaniepolimerowych, ceramicznych i kompozytowych UV) oraz opracowywana i wdrażana jest technologia(w tym nanokompozytowych) oraz ich wykorzystania nanokompozytowych, elektroizolacyjnych lakieróww wybranych rozwiązaniach elektrotechnicznych nasycających dla energooszczędnych silników sterowanych(warystory, ograniczniki przepięć, izolatory kompozytowe, przekształtnikami. Ponadto, celem prac jest otrzymanielakiery elektroizolacyjne, ogniwa paliwowe). W ramach technologii wytwarzania taniej, tlenkowej nanoceramikiprowadoznych prac wytwarzane są izolatory wysokiego warystorowej do zastosowania w wysokonapięciowychnapięcia o podwyższonych parametrach eksploatacyjnych ogranicznikach przepięć oraz materiałów i technologii dla(zwiększonej wytrzymałości elektrycznej, odporności ogniw paliwowych typu SOFC i PEMFC.WykonawcaInstytut Elektrotechniki we WrocławiuObszary potencjalnej współpracy z partnerem biznesowym:• Nowe materiały polimerowe, ceramiczne i kompozytowe do zastosowań elektrotechnicznych• Materiały i technologia wytwarzania nanokompozytowych izolatorów wysokiego napięcia• Materiały i technologia wytwarzania kabli dla linii przesyłowych napowietrznych średniego napięcia• Materiały i technologia wytwarzania nanokompozytowych lakierów elektroizolacyjnych• Materiały i technologia wytwarzania nowej taniej nanoceramiki warystorowej do wysokonapięciowych ograniczników przepięć dla sieci energetycznych i urządzeń elektronicznych• Prototypowe ograniczniki przepięć z osłonami kompozytowymi• Materiały i technologie dla ogniw paliwowych typu SOFC i PEMFC• Prototyp ogniwa paliwowego SOFC (stałotlenkowego) pracującego w obniżonej temperaturze (w porównaniu z obecnie istniejącymi rozwiązaniami)• Prototyp ogniwa paliwowego PEMFC (polimerowego) pracującego w temperaturze wyższej niż temperatura pracy obecnie istniejących ogniw
 • 15. 3. Laboratoria nanotechnologicznena Kampusie Pracze –Projekt DCMiBW ramach projektu „Dolnośląskie Centrum Laboratoria nanotechnologiczne podzielonoMateriałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum funkcjonalnie pomiędzy budynkami w następującyBadań EIT+” tworzony jest kompleks naukowo- sposób: Budynek 1BC – laboratoria charakteryzacjibadawczy o nazwie Kampus Pracze Wrocławskiego materiałów, Budynek 7 – laboratoria związaneCentrum Badań EIT+. Od 2010 r. prowadzone z magazynowaniem energii, Budynek 9A –są prace inwestycyjne, zarówno budowlane, laboratoria specjalistyczne, pozwalające najak i rewitalizacyjne, dostosowujące istniejącą komplementarne badania, poczynając od badańinfrastrukturę do nowych celów. W ramach podstawowych aż po wytwarzanie nowychinwestycji trzy istniejące budynki (Bud. 1BC, materiałów. W Budynku 9A znajdować się teżBud. 7 oraz Bud. 9) zostaną wyremontowane będą unikalne w skali kraju laboratoria typu ‘open-i wyposażone w aparaturę, a czwarty obiekt space’, w których prace będą mogły prowadzić(Bud. 9A) zostanie zbudowany od podstaw. podmioty zewnętrzne na zasadzie wynajmu.W kompleksie zlokalizowanych będzie ponad Część laboratoriów będzie posiadać akredytacjepięćdziesiąt interdyscyplinarnych laboratoriów, w normie PN-EN ISO/IEC 17025.zarówno biotechnologicznych (głównie w Bud. 9),jak i nanotechnologicznych (głównie w Bud. 9A).Dane o Projekcie:Czas trwania 2008 – 2014Finansowanie 503 mln PLNLiczba laboratoriów nanotechnologicznych w projekcie 22Całkowita powierzchnia budynków ~24 tys. m2Powierzchnia laboratoriów nanotechnologicznych (netto*) >4500 m2*pomieszczenia ze sprzętem laboratoryjnym z wyłączeniem pomieszczeń cichej pracy i pomieszczeń biurowych.
 • 16. 3.1. Lista laboratoriówBudynek 1 BC: Budynek 9A:- Laboratorium krystalografii - Laboratoria clean-room (MEMS, MOEMS, on-- Laboratorium spektroskopii optycznej chip, fotowoltaika) - Laboratorium mikroskopii elektronowej - Laboratorium badań składu i powierzchni - Laboratorium mikroskopii LEEMBudynek 7: - Laboratoria typu open-space - Laboratorium syntezy i charakteryzacji- Laboratorium badań wytrzymałości związków organicznych, metaloorganicznych, materiałów pierwiastków rzadkich i nanokryształów- Laboratorium magazynowania energii - Lab-on-a-chip- Laboratorium wizualizacji i dokumentacji - Laboratorium Naomis-Biosens wyników badań - Laboratorium zastosowań światłowodów - Laboratorium mikroobróbki laserowej - Laboratorium wzmacniaczy i laserów światłowodowych - Laboratorium nanostruktur do konwersji energii słonecznej - Laboratorium technologii i inżynierii materiałów polimerowych • Fizykochemia polimerów • Ceramika i kompozyty • Reologia i przetwórstwo • Reologia i przetwórstwo w skali półtechnicznej • Synteza i modyfikacja polimerów • Badania specjalne
 • 17. 4. Klastry branżoweWrocławskie Centrum Badań EIT+, obok wspierania Dolnośląski Klaster Technologii Fotonicznych Polski Klaster Nanotechnologii w Biznesie ASPICE - Action to Support Photonic Innovationrozwoju technologicznego regionu, stara się i Nauce Clusters In Europerównież wspierać dolnośląską przedsiębiorczość Misją Klastra jest kształtowanie Dolnego Śląskamiędzy innymi poprzez wspieranie przedsięwzięć jako innowacyjnego regionu wspierającego rozwój Głównymi celami Klastra są: inicjowanie Projekt ASPICE realizowany jest w ramachklastrowych. Wspólnym celem wszystkich fotoniki. W naszym regionie działa ponad 70 firm współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami 7 Programu Ramowego w działaniu Coordinationklastrów jest utworzenie powiązań pomiędzy związanych z fotoniką. Ich obszary kompetencji to: i naukowcami oraz promocja i wspieranie polskiej and Support Action, przez konsorcjumróżnymi typami instytucji, takimi jak źródła światła i obrazu (LED, monitory, elementy, nanotechnologii poprzez wymianę kontaktów w składzie: OptoNet e.V. Competence Networkprzedsiębiorstwa (szczególnie małe i średnie), urządzenia), technologie zabezpieczeń (holografia, i informacji oraz organizowanie konferencji, for OpticalTechnologies [Niemcy], Foundationjednostki badawczo-rozwojowe oraz organizacje znaczniki), technologie medyczne (fototerapia) warsztatów i seminariów dla przedsiębiorców for Research & Technology – Hellas [Grecja],otoczenia biznesu. Działalność klastrowa służy i telekomunikacyjne (światłowody, przetwarzanie i naukowców związanych z nanotechnologią. National University of Ireland, Galway [Irlandia],przede wszystkim podniesieniu komunikacji, informacji) oraz energetyka (fotowoltaika). Klaster powstał przy współpracy Wrocławskiego OPTICSVALLEY – The Network in Optics,której efektem jest wzmocnienie współpracy oraz Dolny Śląsk to również potężne centrum Centrum Badań EIT+ z Fundacją Wspierania Electronics and Software in the Paris Regionrozwoju uczestników klastra. Niesie to ze sobą naukowe w postaci ponad 40 grup badawczych Nanonauki i Nanotechnologii NANONET, która [Francja], Southern European Cluster in Photonicswymierne korzyści gospodarcze, zarówno dla dysponujących zapleczem laboratoryjnym. prowadzi największy polskojęzyczny portal and Optics (Hiszpania) oraz Wrocławskie Centrumbranży jak i dla regionu. We Wrocławskim Centrum Celami Klastra są: stworzenie przestrzeni spotkań, o nanotechnologii nanonet.pl. Klaster ma Badań EIT+.Badań EIT+, przy Departamencie Nanotechnologii zwiększenie dostępu do zasobów (finansowych, stanowić wsparcie dla organizacji związanych Projekt jest działaniem wspierającym rozwójdziałają: Polski Klaster Nanotechnologii w Biznesie kadrowych, technologicznych, odbiorców) oraz z nanotechnologiami, działającymi w obszarze powiązań pomiędzy klastrami, podmiotamii Nauce NANOKLASTER.PL oraz Dolnośląski poprawa komunikacji i rozwoju kompetencji nowoczesnych materiałów budowlanych, gospodarczymi i przemysłowymi, dla propagowaniaKlaster Technologii Fotonicznych. członków Klastra. Cele te realizowane są poprzez medycyny, inżynierii materiałowej, nanoelektroniki i wdrażania innowacyjnych technologii warsztaty, prowadzenie serwisu polskojęzycznego i w przemyśle chemicznym. fotonicznych w Europie. Za szczególnie ważne o fotonice, udział w konferencjach i targach, ale uznano propagowanie i popularyzację zastosowań przede wszystkim poprzez ułatwienie kontaktów. www.nanoklaster.pl fotoniki w ochronie zdrowia, dla zapewnienia Działalność Klastra uzyskała wsparcie Urzędu bezpieczeństwa w aplikacja cywilnych i militarnych. Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wynikiem projektu będzie zintegrowany plan w ramach projektu „Promocja Dolnośląskiego działań w zakresie propagowania i partnerstwa: Klastra Technologii Fotonicznych na Arenie usług, technologii i produktów. Międzynarodowej”, realizowanego od 1 czerwca do 15 grudnia 2011. www.fp7-aspice.eu www.dktf.eitplus.pl
 • 18. Kontakt Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, Polska Tel: +48 71 720 16 01 Fax: +48 71 720 16 00 e-mail: biuro@eitplus.pl www.eitplus.pl Departament Nanotechnologii Tel: +48 71 720 16 22 nanomat@eitplus.pl Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000300736, wysokość kapitału zakładowego zarejestrowanego: 51 934 000,00 zł, NIP: 894-293-00-22Zespół Departamentu Nanotechnologii Fotografie osób oraz Kampusu Pracze: Wojciech Dobrut. Wizualizacje Kampusu Pracze: Creoproject.
 • 19. Projekty współfinansowane przez Unię Europejskąze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocławtel: +48 71 720 16 01, fax: +48 71 720 16 00 e-mail: biuro@eitplus.pl, www.eitplus.pl

Related Documents