Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiWodzis³aw Œl¹skiTU KUPUJZaùoýenia i projekt kampanii
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiJesteœmy za a nawet przeciwANKIETAOmówienie wyników ankietprzeprow...
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiANKIETA - 3 pytania1. Czy deklaruje Pan/Pani chæãprzystàpienia do ...
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiANKIETA - wynikiIloúã rozdanych ankiet 258Nie...
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiLiczba ankiet ANKIETA - wyniki 120 ...
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiWodzis³aw Œl¹skiTU KUPUJKorzyœci z udzia³u w programie ...
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiLOGO
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiKORZYŒÆ 1Karty rabatowe, folderki,strona internetowa, naklejki.Kos...
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampanii170 z³ KOSZT PAKIETU SPRZEDA¯ KART ...
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiKORZYŒÆ 2Potencjalnych 100 firm-uczestnikówprogramu w sposób atrak...
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiKORZYŒÆ 3Mo¿liwoœæ bezp³atnego promowaniafirmy na imprezach bran¿o...
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiKORZYŒÆ 4Promocja miastau po³udniowych s¹siadów(10% folderów bêdzi...
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiKORZYŒÆ 5Otwarta przestrzeñ rynku miastadla wszelkiej dzia³alnoœci...
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiKORZYŒÆ 6Bie¿¹ca obs³uga programu przez koordynatorów(pomoc we wsz...
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiKORZYŒÆ 7Promocja programu przez Urz¹d Miastaradio,strona UM,billb...
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiKORZYŒÆ 8Zmiana w op³atach parkingowych:bezp³atne parkingi od godz...
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiKORZYŒÆ 9Infomaty miejskie.
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiWodzis³aw Œl¹skiTU KUPUJZasady udzia³u w programie ...
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiPOSTULAT 1Przeszkolenie personelu w zakresieznajomoœci zasad Progr...
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampanii WARTEOT POSTULAT 2 Przed³u¿enie godzin otwarcia ...
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiPOSTULAT 3Udzielanie obowi¹zkowegorabatu, promocji, gratisuKliento...
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiPOSTULAT 4Sprzeda¿y kart rabatowychw cenie 5 z³(nie wy¿szej i nie ...
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampanii50% POSTULAT 5 Dobrowolne przekazanie 50% wp³ywu ze...
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampanii100 POSTULAT 6 Zakup i rozprowadzenie (sprzeda¿) mi...
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiX POSTULAT 7 Nieprzestrzeganie zasad programu (pkt 1-6) sk...
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiWodzis³aw Œl¹skiTU KUPUJPromocja programu.Wsparcie miasta ...
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiPROMOCJA LOKALNA
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiBILLBORDYPromocja na miejskich billboardach– 5 billboardów miejski...
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiRADIOPromocja na antenie Radia 90.,czas trwania: 2 miesiàcew tym:-...
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiTELEWIZJAPromocja na antenie TVT- programy dedykowane- wiadomoœci
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiPRASA LOKALNAPromocja na ùamachlokalnych gazetoraz gazetek gminnych
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiPROMOCJA W CZECHACH
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiPRASAPromocja na ³amach czeskiej gazety„SEDMICKA” - Ukazuje siê na...
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiKOSZTYPlanowane koszty to:ok. 30.000,-
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiWodzis³aw Œl¹skiTU KUPUJMateria³y promocyjne programu ...
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiLOGO
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiHAS£O
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiMOTYW
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiMOTYW
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiMOTYW
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiMOTYW
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiKARTA Www.wodzislawtukupuj.pl ...
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiNAKLEJKA
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiPRZEWODNIK Edycja 2011/2012
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiPRZEWODNIK ...
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiWWW STRONA G£ÓWNA I PROGRAM...
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiDziêkujemy za uwagê.Zapraszamy do udzia³u w programie.
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiZg³oszenia nale¿y sk³adaæ osobiœciedo 13.03.2011 r. NIEDZIELATETE-...
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiPUNKTY PRZYJMOWANIA ZG£OSZEÑSTUDIO FOTOGRAFICZNEKrystyna Michalska...
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiPUNKTY PRZYJMOWANIA ZG£OSZEÑRestauracja “Wiejska Chata”ADRES:ul. R...
Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiPUNKTY PRZYJMOWANIA ZG£OSZEÑZozolandiaADRES:ul. Targowa 5Czwartek ...
of 51

Wodzisław Śląski TU KUPUJ Założenia i projekt programu

Wodzisław Śląski - TU KUPUJ
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Entertainment & Humor      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Wodzisław Śląski TU KUPUJ Założenia i projekt programu

 • 1. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiWodzis³aw Œl¹skiTU KUPUJZaùoýenia i projekt kampanii
 • 2. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiJesteœmy za a nawet przeciwANKIETAOmówienie wyników ankietprzeprowadzonych wœród kupców. I.
 • 3. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiANKIETA - 3 pytania1. Czy deklaruje Pan/Pani chæãprzystàpienia do projektu?2. Czy w zwi¹zku z przystapieniemdo projektu jest Pan/Pani gotowy/ana wyd³u¿enie godzin pracy?3. Czy w zwiàzku z przystàpieniem do projektuwyraýa Pan/Pani chæã uczestnictwa w programielojalnoœciowym kierowanym do klientówwodzis³awskich sklepów (karty rabatowej)?
 • 4. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiANKIETA - wynikiIloúã rozdanych ankiet 258Nie oddano 91
 • 5. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiLiczba ankiet ANKIETA - wyniki 120 100 80 60 Odpowiedzi 40 20 0 3xTAK 3xNIE 1+2TAK 1+3TAK 1+2NIE 1+3NIE
 • 6. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiWodzis³aw Œl¹skiTU KUPUJKorzyœci z udzia³u w programie II.
 • 7. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiLOGO
 • 8. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiKORZYŒÆ 1Karty rabatowe, folderki,strona internetowa, naklejki.Koszty materia³ów zrekompensowaneprzez sprzeda¿ kart.Poprawa wizerunku firmy przez przeznaczenieczêœci dochodu ze sprzeda¿y kart na celecharytatywne.
 • 9. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampanii170 z³ KOSZT PAKIETU SPRZEDA¯ KART 100 x 5 z³ 500 z³ 250 z³ 250 z³ akcja charytatywna zostaje w kasie 250 z³ - KOSZT PAKIETU = 80 z³ zysku
 • 10. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiKORZYŒÆ 2Potencjalnych 100 firm-uczestnikówprogramu w sposób atrakcyjnydociera do min. 10 000 mieszkañców.
 • 11. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiKORZYŒÆ 3Mo¿liwoœæ bezp³atnego promowaniafirmy na imprezach bran¿owych tj.targi turystyczne, pokazy mody,nocne zakupy itp.
 • 12. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiKORZYŒÆ 4Promocja miastau po³udniowych s¹siadów(10% folderów bêdzie drukowanaw jêzyku czeskim)
 • 13. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiKORZYŒÆ 5Otwarta przestrzeñ rynku miastadla wszelkiej dzia³alnoœci artystycznej.
 • 14. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiKORZYŒÆ 6Bie¿¹ca obs³uga programu przez koordynatorów(pomoc we wszelkich inicjatywach wykorzy-stuj¹cych ideê i logo programu do promocjimiasta i firmy)
 • 15. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiKORZYŒÆ 7Promocja programu przez Urz¹d Miastaradio,strona UM,billboardy miejskie,impreza inauguracyjna
 • 16. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiKORZYŒÆ 8Zmiana w op³atach parkingowych:bezp³atne parkingi od godziny 16.00
 • 17. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiKORZYŒÆ 9Infomaty miejskie.
 • 18. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiWodzis³aw Œl¹skiTU KUPUJZasady udzia³u w programie III.
 • 19. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiPOSTULAT 1Przeszkolenie personelu w zakresieznajomoœci zasad Programuoraz profesjonalnej i ¿yczliwejobs³ugi Klienta.
 • 20. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampanii WARTEOT POSTULAT 2 Przed³u¿enie godzin otwarcia punktów handlowo - us³ugowych HANDEL, US£UGI w tygodniu do 18.00 w soboty do 15.00.
 • 21. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiPOSTULAT 3Udzielanie obowi¹zkowegorabatu, promocji, gratisuKlientom - posiadaczom karty
 • 22. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiPOSTULAT 4Sprzeda¿y kart rabatowychw cenie 5 z³(nie wy¿szej i nie ni¿szej).
 • 23. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampanii50% POSTULAT 5 Dobrowolne przekazanie 50% wp³ywu ze sprzeda¿y kart na cel charytatywny (lista instytucji dostarczona przez organizatorów programu kryterium: instytucja dzia³a na terenie Wodzis³awia Œl¹skiego)
 • 24. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampanii100 POSTULAT 6 Zakup i rozprowadzenie (sprzeda¿) min. 100 kart rabatowych wraz z Przewodnikami
 • 25. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiX POSTULAT 7 Nieprzestrzeganie zasad programu (pkt 1-6) skutkuje wykluczeniem z programu. Decyzjê o wykluczeniu podejmuje S¹d Kole¿eñski.
 • 26. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiWodzis³aw Œl¹skiTU KUPUJPromocja programu.Wsparcie miasta IV.
 • 27. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiPROMOCJA LOKALNA
 • 28. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiBILLBORDYPromocja na miejskich billboardach– 5 billboardów miejskich 2 stronnych.Czas trwania: kilka miesiêcyPromocja na wynajêtych billboardach,w tym: w Rybniku, Jastrzêbiu Zdroju,Raciborzu oraz Cha³upkach.Czas trwania: 1 miesi¹c
 • 29. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiRADIOPromocja na antenie Radia 90.,czas trwania: 2 miesiàcew tym:- 5 spotów dziennie przez okres 2 tygodni- 4 spoty dziennie przez kolejne 2 tygodnie- 3 spoty dziennie przez kolejne 2 tygodnie- 2 spoty dziennie przez kolejne 2 tygodnie
 • 30. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiTELEWIZJAPromocja na antenie TVT- programy dedykowane- wiadomoœci
 • 31. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiPRASA LOKALNAPromocja na ùamachlokalnych gazetoraz gazetek gminnych
 • 32. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiPROMOCJA W CZECHACH
 • 33. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiPRASAPromocja na ³amach czeskiej gazety„SEDMICKA” - Ukazuje siê na tereniepó³nocnych Moraw tj. Ostrawa, Opava,Karvina, Frydek - Mistek.RADIO ORIONPromocja w czeskim radiu„ORION”
 • 34. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiKOSZTYPlanowane koszty to:ok. 30.000,-
 • 35. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiWodzis³aw Œl¹skiTU KUPUJMateria³y promocyjne programu V.
 • 36. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiLOGO
 • 37. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiHAS£O
 • 38. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiMOTYW
 • 39. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiMOTYW
 • 40. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiMOTYW
 • 41. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiMOTYW
 • 42. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiKARTA Www.wodzislawtukupuj.pl DROGI POSIADACZU KARTY RABATOWEJ! Jesteœ uprawniony do korzystania z promocji oferowanych przez firmy uczestnicz¹ce w programie "Wodzis³aw Œl¹ski. Tu kupuj!" Wykaz miejsc objêtych programem znajduje siê w Przewodniku do³¹czonym do karty oraz na stronie internetowej programu www.wodzislawtukupuj.pl
 • 43. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiNAKLEJKA
 • 44. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiPRZEWODNIK Edycja 2011/2012
 • 45. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiPRZEWODNIK pl uj. up uk skit sla law zis wod w. ww ŒCI CZÊDNO AD OSZ PRZYK£ TY CZY KAR DLA P OSIADA Cena Rabat po zni¿ce Cena % ki bez zni¿ 20% 68PLN urody 85PLN e. Studio Tete-a-tet ACYNY 20PLN ZABIEG PIÊLÊGN 50% 40PLN Zozoland ia OWEJ M SALKI URODZIN 90PLN WYNAJE 10% yzur 100PLN . Salon fr Prestige US£UGA FRYZJER SKA 50% 10PLN 20PLN Pegaz WCK. Kino NA DLA 2 OSÓB O KI BILETY D y bez zni¿ ek 245PLN Do zap³at 188PLN kach y po zni¿ Do zap³at 57PLN! NOŒCI: OSZCZÊD
 • 46. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiWWW STRONA G£ÓWNA I PROGRAM I KARTA I REGULAMIN I KONTAKT NEWSLETTER Wpisz swój email, aby otrzymac od nas informacje o wydarzeniach i nowych zni¿kach. E-mail: ZAPISZ
 • 47. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiDziêkujemy za uwagê.Zapraszamy do udzia³u w programie.
 • 48. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiZg³oszenia nale¿y sk³adaæ osobiœciedo 13.03.2011 r. NIEDZIELATETE-A-TETEADRES:ul. Harcerska 10, II piêtro(wejœcie od strony ul. 26 marca)Sobota 8:00 - 13:00
 • 49. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiPUNKTY PRZYJMOWANIA ZG£OSZEÑSTUDIO FOTOGRAFICZNEKrystyna MichalskaADRES:ul. Powstañców 10Czwartek 9:00 - 17:00Pi¹tek 9:00 - 17:00Sobota 9:00 - 13:00
 • 50. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiPUNKTY PRZYJMOWANIA ZG£OSZEÑRestauracja “Wiejska Chata”ADRES:ul. Rynek 17 - 18Czwartek 9:00 - 22:00Pi¹tek 9:00 - 24:00Sobota 11:00 - 24:00Niedziela 11:00 - 23:00
 • 51. Wodzis³aw Œl¹ski TU KUPUJ I Zaùoýenia i projekt kampaniiPUNKTY PRZYJMOWANIA ZG£OSZEÑZozolandiaADRES:ul. Targowa 5Czwartek 10:00 - 21:00Pi¹tek 10:00 - 21:00Sobota 10:00 - 21:00Niedziela 10:00 - 21:00

Related Documents