PRETERM YENĠDOĞANLARIN BAġLANGIÇ
SOLUNUM DESTEĞĠNDE 3 YAKLAġIMIN RANDOMĠZE
OLARAK KARġILAġTIRILMASI
Michael S. Dunn, Josep...
GĠRĠġ
• <30 hafta pretermlerin çoğu solunum desteğine
ihtiyaç duyar
• En iyi yaklaşım hala net değildir
• Eksojen Surfakta...
• Profilaktik veya selektif surfaktan ?
– Pnömotoraks
– Neonatal mortalite
– BPD & Mortalite
Profilaktik uygulama ile
Coch...
• Son 10 yıldır erken CPAP ve surfaktan + CPAP
faydaları ortaya konmuştur
• erken CPAP
• surfaktan + CPAP (INSURE)
• Profi...
METOD
• Çok merkezli (Vermont Oxford Network merkezleri)
• 26 0/7 - 296/7,
• Hedef Spo2: %86- 94
• ÇalıĢma grupları
Profil...
Profilaktik
surfaktan (PS)
Entube-Surfaktan-
Ekstübe (ISX)
•5-15.dk entübasyon +
surfaktan,
• Mekanik vent (min. 6 h)
• Te...
• Primer sonuç:
– Mortalite veya orta-ağır BPD (36.hafta)
• Sekonder sonuçlar
– Surfaktan alan infant sayısı
– Surfaktan d...
• İstatistiksel analiz
– Ki kare
– Logistik regresyon analizi
(cins, DA, antenatal steroid, doğum şekli,…)
– Örneklem büyü...
SONUÇLAR
• n= 648 (Eylül 2003 – Mart 2009)
• Ortalama DA: 1055 g, GH: 28 1/7
– 26 0/7-27 6/7 : 301 infant
– 28 0/7-29 6/7:...
Maternal özellikler
Neonatal özellikler
Demografik veriler
PS (n=209) ISX (n=216) nCPAP (n=223)
PS ISX RR (%95 CI) nCPAP RR (%95CI)
Genel, N
― Mortalite %
― Mortalite / BPD%
26-27 6/7 hafta
— Mortalite,%
— Mortalite / ...
Surfaktan doz sayıları
1. hafta entübasyon ihtiyacı
CPAP: 100/203 infant (%45.1) ; ISX: 75/180 infant (%41.7)
PS ISX RR (%95 CI) nCPAP RR (%95CI)
Prematürite komplikasyonları
• Pnömotoraks
• Pulmoner kanama
•PDA
•NEK
•NEK cerrahisi
...
TARTIġMA
 Gruplar arasında sonuçların farklı olmaması
(örneklem büyüklüğünün etkisi ?)
 nCPAP entübasyonu % 48, surfakta...
NCPAP- elektif entübasyon çalıĢmaları
COIN
(NEJM, 2008 )
SUPPORT
(NEJM, 2010)
VON
(Pediatrics, 2010)
Protokol nCPAP vs
ent...
NCPAP vs INSURE çalıĢmaları
Colombian
Network
(Pediatrics, 2009)
CURPAP
(Pediatrics, 2010)
VON
(Pediatrics, 2011)
Protokol...
ÇeliĢkiler
 Metaanaliz sonuçlarındaki farklılıklar
(Cochrane 2001, 2007)
– Erken nCPAP seçeneğinin ve
– Antenatal steroid...
Ortak noktalar
Erken NCPAP
 Entübasyon ve surfaktan ihtiyacında % 50 azalma
 Mortalite ve BPD’de azalma eğilimi
 Kompli...
SONUÇ
• 26 - 30 hafta pretermlerde nCPAP veya INSX sonuçlarının
profilaktik surfaktan ve mek.ventilasyon’dan farkı yoktur....
TEġEKKÜRLER
Non-invaziv solunum desteği
• nCPAP
• nSIPAP
• Yüksek akımlı nazal kanül
• nIPPV
• nSIMV
• nHFO
Kontrol grubu MV olan çalıĢmalar
36. haftada Mortalite veya BPD riski
RR
COIN 0.87 (0.70-1.07)
SUPPORT 0.90 (0.81-1.00)
VO...
36. haftada Mortalite veya BPD riski
RR
ROJAS 0.86 (0.70-1.05)
CURPAP 1.07 (0.63-1.82)
VON 0.94 (0.60-1.10)
TOTAL 0.96 (0....
Sonuç
nCPAP
 Mekanik ventilasyon ve surfaktan ihtiyacını %50
 <28 hafta infantlarda mortalitede azalma eğilimi
 Güvenil...
of 24

Preterm solunum desteği(fazlası için www.tipfakultesi.org)

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Preterm solunum desteği(fazlası için www.tipfakultesi.org)

 • 1. PRETERM YENĠDOĞANLARIN BAġLANGIÇ SOLUNUM DESTEĞĠNDE 3 YAKLAġIMIN RANDOMĠZE OLARAK KARġILAġTIRILMASI Michael S. Dunn, Joseph Kaempf, Alan de Klerk, Rose de Klerk, Maureen Reilly, Diantha Howard, Karla Ferrelli, Jeanette O'Conor, Roger F. Soll and for the Vermont Oxford Network DRM Study Group Pediatrics 2011;128;e1069
 • 2. GĠRĠġ • <30 hafta pretermlerin çoğu solunum desteğine ihtiyaç duyar • En iyi yaklaşım hala net değildir • Eksojen Surfaktan uygulaması RDS komplikasyonlarını azaltır
 • 3. • Profilaktik veya selektif surfaktan ? – Pnömotoraks – Neonatal mortalite – BPD & Mortalite Profilaktik uygulama ile Cochrane Rev. 2001 Günümüz pratiğine uygun mu? - Antenatal steroid kullanımının azlığı - Surfaktan ve mekanik ventilasyon protokollerindeki farklılıklar
 • 4. • Son 10 yıldır erken CPAP ve surfaktan + CPAP faydaları ortaya konmuştur • erken CPAP • surfaktan + CPAP (INSURE) • Profilaktik surfaktan + mekanik ventilasyon ?
 • 5. METOD • Çok merkezli (Vermont Oxford Network merkezleri) • 26 0/7 - 296/7, • Hedef Spo2: %86- 94 • ÇalıĢma grupları Profilaktik surfaktan (PS) Entube-Surfaktan- Ekstübe (ISX) nCPAP
 • 6. Profilaktik surfaktan (PS) Entube-Surfaktan- Ekstübe (ISX) •5-15.dk entübasyon + surfaktan, • Mekanik vent (min. 6 h) • Tekrarlayan surfaktan : FiO2>30 (6h süreyle) •ayırma: MAP≤7 cm FiO2<30 •5-15.dk entübasyon + surfaktan, •1saat içinde extubasyon • CPAP (FiO2 <60, apne, RD yoksa) •5-15.dk nCPAP •5- 7 cm H2O •Binazal kısa prong •En az 72 saat , •O2 ihtiyacı varsa 1 hf. •BaĢarısızlık: FiO2>40, pCO2>65, >12 apne (6 saat) nCPAP
 • 7. • Primer sonuç: – Mortalite veya orta-ağır BPD (36.hafta) • Sekonder sonuçlar – Surfaktan alan infant sayısı – Surfaktan doz sayısı – Postnatal steroid kullanımı – Asiste ventilasyon, nCPAP ve O2 ihtiyaç günü – Prematürite komplikasyonları ve mortalite
 • 8. • İstatistiksel analiz – Ki kare – Logistik regresyon analizi (cins, DA, antenatal steroid, doğum şekli,…) – Örneklem büyüklüğü: BPD/mortalite’de % 30 azalma sağlamak ( α= 0.05, β=0.95) (292/ grup)
 • 9. SONUÇLAR • n= 648 (Eylül 2003 – Mart 2009) • Ortalama DA: 1055 g, GH: 28 1/7 – 26 0/7-27 6/7 : 301 infant – 28 0/7-29 6/7: 347 infant
 • 10. Maternal özellikler Neonatal özellikler Demografik veriler PS (n=209) ISX (n=216) nCPAP (n=223)
 • 11. PS ISX RR (%95 CI) nCPAP RR (%95CI) Genel, N ― Mortalite % ― Mortalite / BPD% 26-27 6/7 hafta — Mortalite,% — Mortalite / BPD% 28-28 6/7 hafta ― Mortalite,% ― Mortalite / BPD%
 • 12. Surfaktan doz sayıları 1. hafta entübasyon ihtiyacı CPAP: 100/203 infant (%45.1) ; ISX: 75/180 infant (%41.7)
 • 13. PS ISX RR (%95 CI) nCPAP RR (%95CI) Prematürite komplikasyonları • Pnömotoraks • Pulmoner kanama •PDA •NEK •NEK cerrahisi •GĠS perforasyonu •Sepsis Geç bakteriyel KNS Geç fungal • TF USG ĠVK Ağır ĠVK •PVL •ROP •Ağır ROP ! Özellikle pnömotoraks açısından fark yok
 • 14. TARTIġMA  Gruplar arasında sonuçların farklı olmaması (örneklem büyüklüğünün etkisi ?)  nCPAP entübasyonu % 48, surfaktan uygulamasını % 54
 • 15. NCPAP- elektif entübasyon çalıĢmaları COIN (NEJM, 2008 ) SUPPORT (NEJM, 2010) VON (Pediatrics, 2010) Protokol nCPAP vs entübasyon +MV nCPAP vs surfaktan+MV nCPAP - ISX vs PS GH 25-28 hafta N=1926 24-28 hafta N=1316 26-30 hafta N=648 Mortalite /BPD %33.9- %38.9 %48.7-%54.1 Fark yok Mortalite Fark yok Fark yok %23.9-%32.1 (24-26 hf.) ** Fark yok Pnömo- toraks %9- %3 * %6.8 - %7.4 Fark yok Prematüre komp. Fark yok Fark yok Fark yok
 • 16. NCPAP vs INSURE çalıĢmaları Colombian Network (Pediatrics, 2009) CURPAP (Pediatrics, 2010) VON (Pediatrics, 2011) Protokol nCPAP vs INSURE nCPAP vs INSURE nCPAP - ISX vs PS GH 27-31 hafta N=279 25-28 hafta N=208 26-30 hafta N=648 Mortalite /BPD Fark yok Fark yok Fark yok BPD Fark yok (30-31 h.da var) * Fark yok Fark yok Pnömo- toraks % 9- %2 * Fark yok Fark yok Prematüre komp. Fark yok Fark yok Fark yok
 • 17. ÇeliĢkiler  Metaanaliz sonuçlarındaki farklılıklar (Cochrane 2001, 2007) – Erken nCPAP seçeneğinin ve – Antenatal steroidin yaygın olmaması  Pnömotoraks riskindeki değiĢiklikler ― FiO2 eşiğinin farklılığı (COIN > %60; VON ve CURPAP %40) ― Surfaktan uygulamasında farklılıklar
 • 18. Ortak noktalar Erken NCPAP  Entübasyon ve surfaktan ihtiyacında % 50 azalma  Mortalite ve BPD’de azalma eğilimi  Komplikasyon artıĢı yok
 • 19. SONUÇ • 26 - 30 hafta pretermlerde nCPAP veya INSX sonuçlarının profilaktik surfaktan ve mek.ventilasyon’dan farkı yoktur. Erken nCPAP: √ Zararsız √ Az invazif √ DüĢük maliyetli olması nedeniyle ilk seçenek olarak önerilebilir.
 • 20. TEġEKKÜRLER
 • 21. Non-invaziv solunum desteği • nCPAP • nSIPAP • Yüksek akımlı nazal kanül • nIPPV • nSIMV • nHFO
 • 22. Kontrol grubu MV olan çalıĢmalar 36. haftada Mortalite veya BPD riski RR COIN 0.87 (0.70-1.07) SUPPORT 0.90 (0.81-1.00) VON 0.94 (0.60-1.10) TOTAL 0.89 (0.81-0.97)
 • 23. 36. haftada Mortalite veya BPD riski RR ROJAS 0.86 (0.70-1.05) CURPAP 1.07 (0.63-1.82) VON 0.94 (0.60-1.10) TOTAL 0.96 (0.82-1.10) Kontrol grubu INSURE olan çalıĢmalar
 • 24. Sonuç nCPAP  Mekanik ventilasyon ve surfaktan ihtiyacını %50  <28 hafta infantlarda mortalitede azalma eğilimi  Güvenilir, noninvazif ve ekonomik  Preterm yenidoğanların solunum desteğinde ilk seçenek olarak düĢünülebilir.

Related Documents