IDZ DO
PRZYK£ADOWY ROZDZIA£
SPIS TREœCI
Nagr...
Spis treści
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Rozdział 1. ...
Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik
Rozdział 3. Płyta z muzyką . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Spis treści
Rozdział 10. Darmowe narzędzia do nagrywania płyt . . . .1 9
...
Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik
Rozdział 1 Dla zaawansowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
...
Rozdział 6.
Płyta wideo
P rzygotowanie płyty wideo obecnie
nie jest szczególnie skomplikowa-
ne i nie przekrac...
Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik
Pobieranie materiału z kamery
na dysk komputera
Przed rozpoczęciem twor...
Rozdział 6. Płyta wideo
I Następny etap wymaga określenia ...
Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik
I Określ, czy źródłem sygnału dla I Na rysunku 6.9 widać kole...
Rozdział 6. Płyta wideo
wych wzorców dla formatu wideo bądź ...
Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik
Authoring płyty wideo
Authoring płyty wideo to nic innego
jak prosta o...
Rozdział 6. Płyta wideo
kontrolować kolory, kontrast, a także...
Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik
Program automatycznie sprawdz...
Rozdział 6. Płyta wideo
o tym, że każda pozycja na liście odpo-...
Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik
Wystarczy, że w dolnej części okna Właściwości. W nowym oknie m...
Rozdział 6. Płyta wideo
gotowanie płyty. Ściślej mówiąc, wró-...
Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik
Płyta VCD lub SVCD
w Nero Burning ROM
W przypadku gdy nie zależy Ci na ...
Rozdział 6. Płyta wideo
W następnym oknie, widocznym ...
Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik
dzisz na graficznym wskaźniku, czy
całość mieści się na płycie. W przy-...
Rozdział 6. Płyta wideo
Przygotowanie płyty ...
Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik
Nowy, by rozpocząć dodawanie plików wyrazimy zgodę, rozpocznie...
Rozdział 6. Płyta wideo
Właściwości menu są jedynie pod-
glądem...
Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik
Testowanie płyty wideo
Bez względu na to, jaką metodą nagry- Nieste...
Rozdział 6. Płyta wideo
Przerabianie DivX z napisami
na DVD-V...
Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik
W trzeciej zakładce o nazwie Krok 3.
Kodowanie (rysunek 6.49) zaznacz
o...
Rozdział 6. Płyta wideo
Rysunek 6.51. Przerabianie pliku D...
of 26

Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik

Opanuj tajniki nagrywania płyt CD i DVD * Zapisz na płycie dane i aplikacje * Stwórz cyfrowy album fotograficzny * Skorzystaj z obrazów płyt Jeszcze całkiem niedawno nagrywarki płyt CD były niemalże synonimem luksusu, a wyposażone w nie komputery należały do oferty z górnej półki. Dziś praktycznie każdy komputer ma możliwość nagrywania płyt CD i DVD, a przeznaczone do tego nośniki są tańsze od dyskietek magnetycznych. Na nośnikach optycznych można zapisać nie tylko dane. Płyty CD i DVD doskonale nadają się do tworzenia cyfrowych albumów fotograficznych i zapisywania filmów, które później będzie można odtworzyć, wykorzystując kino domowe. Jednak mimo długiej obecności na rynku nagrywarki CD i DVD wielu użytkownikom nadal wydają się trudne w obsłudze. Dzięki książce "Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik" przekonasz się, że zapisywanie danych na płytach jest niezwykle proste. Czytając ją, poznasz rodzaje płyt CD i DVD, a także dowiesz się, do jakich celów można je wykorzystać. Nauczysz się tworzyć płyty z danymi, kopiować je i korzystać z ich obrazów. Zapiszesz na płytach CD i DVD swoją kolekcję cyfrowych zdjęć i filmów oraz nagrasz płyty z muzyką. Poznasz znakomity pakiet Nero, zawierający wszystkie narzędzia niezbędne do pracy z nagrywarkami CD i DVD. Dowiesz się również, w jaki sposób zapisywać płyty w systemie operacyjnym Windows XP i Linux. * Rodzaje nagrywarek i nośników * Zapisywanie danych w trybie jedno- i wielosesyjnym * Kopiowanie płyt * Nagrywanie płyt muzycznych * Cyfrowe albumy fotograficzne na płytach CD * Zapis płyt VideoCD * Przerabianie płyt z filmami DivX na płyty DVD * Archiwizacja danych * Nagrywanie płyt w Windows XP i Linuksie * Przydatne oprogramowanie narzędziowe Zostań ekspertem w dziedzinie zapisu danych na płytach CD i DVD.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Entertainment & Humor      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik

 • 1. IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI Nagrywanie p³yt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik KATALOG KSI¥¯EK Autor: Bartosz Danowski ISBN: 83-246-0606-8 KATALOG ONLINE Format: A5, stron: 184 ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK Opanuj tajniki nagrywania p³yt CD i DVD • Zapisz na p³ycie dane i aplikacje DODAJ DO KOSZYKA • Stwórz cyfrowy album fotograficzny • Skorzystaj z obrazów p³yt Jeszcze ca³kiem niedawno nagrywarki p³yt CD by³y niemal¿e synonimem luksusu, CENNIK I INFORMACJE a wyposa¿one w nie komputery nale¿a³y do oferty z górnej pó³ki. Dziœ praktycznie ka¿dy komputer ma mo¿liwoœæ nagrywania p³yt CD i DVD, a przeznaczone do tego ZAMÓW INFORMACJE noœniki s¹ tañsze od dyskietek magnetycznych. Na noœnikach optycznych mo¿na O NOWOœCIACH zapisaæ nie tylko dane. P³yty CD i DVD doskonale nadaj¹ siê do tworzenia cyfrowych albumów fotograficznych i zapisywania filmów, które póŸniej bêdzie mo¿na odtworzyæ, ZAMÓW CENNIK wykorzystuj¹c kino domowe. Jednak mimo d³ugiej obecnoœci na rynku nagrywarki CD i DVD wielu u¿ytkownikom nadal wydaj¹ siê trudne w obs³udze. Dziêki ksi¹¿ce „Nagrywanie p³yt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik” przekonasz siê, CZYTELNIA ¿e zapisywanie danych na p³ytach jest niezwykle proste. Czytaj¹c j¹, poznasz rodzaje p³yt CD i DVD, a tak¿e dowiesz siê, do jakich celów mo¿na je wykorzystaæ. Nauczysz FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE siê tworzyæ p³yty z danymi, kopiowaæ je i korzystaæ z ich obrazów. Zapiszesz na p³ytach CD i DVD swoj¹ kolekcjê cyfrowych zdjêæ i filmów oraz nagrasz p³yty z muzyk¹. Poznasz znakomity pakiet Nero, zawieraj¹cy wszystkie narzêdzia niezbêdne do pracy z nagrywarkami CD i DVD. Dowiesz siê równie¿, w jaki sposób zapisywaæ p³yty w systemie operacyjnym Windows XP i Linux. • Rodzaje nagrywarek i noœników • Zapisywanie danych w trybie jedno- i wielosesyjnym • Kopiowanie p³yt • Nagrywanie p³yt muzycznych • Cyfrowe albumy fotograficzne na p³ytach CD • Zapis p³yt VideoCD Wydawnictwo Helion • Przerabianie p³yt z filmami DivX na p³yty DVD ul. Koœciuszki 1c • Archiwizacja danych 44-100 Gliwice • Nagrywanie p³yt w Windows XP i Linuksie tel. 032 230 98 63 • Przydatne oprogramowanie narzêdziowe e-mail: helion@helion.pl Zostañ ekspertem w dziedzinie zapisu danych na p³ytach CD i DVD
 • 2. Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Rozdział 1. Informacje podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Nagrywarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Rodzaje nagrywarek DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Technologie usprawniające zapis . . . . . . . . . . . . . . .1 3 Czyste płyty CD/DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 5 Jakość i trwałość nośników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Identyfikacja czystych płyt CD . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 8 Podatność na overburning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Przygotowanie systemu operacyjnego . . . . . . . . . . . . . .23 ASPI — główny sprawca problemów związanych z nagrywaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Ustawienia autostartu oraz DMA dla nagrywarki . . .26 Inne przyczyny błędów podczas nagrywania . . . . .29 Oprogramowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Nero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 K3b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 TMPGenc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Backup Maker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 EAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 AVI2DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Rozdział 2. Nagrywamy dane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Zwykła płyta z danymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Multisesyjna płyta z danymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Zapis pierwszej sesji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Dodawanie kolejnych sesji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Zapis pakietowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 3
 • 3. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik Rozdział 3. Płyta z muzyką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Przygotowanie płyty audio z istniejących plików mp3/wave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Składanka utworów z kilku oryginalnych płyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Płyta z muzyką i danymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Rozdział 4. Kopia istniejącej płyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Kopia płyty CD lub DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Kopia płyty DVD-Video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Rozdział 5. Cyfrowy album fotograficzny . . . . . . . . . . . . . . .62 Prosty album w formacie JPEG CD lub JPEG DVD . . . . . .63 Zaawansowany album z własnym menu . . . . . . . . . . . .65 Rozdział 6. Płyta wideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Pobieranie materiału z kamery na dysk komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Authoring płyty wideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Płyta VCD lub SVCD w Nero Burning ROM . . . . . . . . . . .84 Kompresja materiału wideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Przygotowanie płyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Testowanie płyty wideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 Przerabianie DivX z napisami na DVD-Video . . . . . . . . .91 Rozdział 7. Nagrywanie płyt w systemie MS Windows XP . .94 Konfiguracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 Płyta z danymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Rozdział 8. Archiwizacja danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Tworzenie kopii bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 Odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa . . . . . . .102 Rozdział 9. Nagrywanie płyt w Linuksie . . . . . . . . . . . . . . .104 Płyta z danymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 Płyta z muzyką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 1 Kopia istniejącej płyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 51 Płyta multisesyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 7 1 4
 • 4. Spis treści Rozdział 10. Darmowe narzędzia do nagrywania płyt . . . .1 9 1 Nagrywanie płyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 DeepBurner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 CDBurnerXP Pro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Burrrn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Micro Burner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Kopiowanie istniejących płyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 CD Manipulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 DVD Shrink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 DVD-Rebuilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 Przygotowanie płyt wideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 DVDStyler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 VCDEasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 Video DVD Maker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 Zgrywanie zawartości płyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Exact Audio Copy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 DVD Decrypter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 CDex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 30 Autostart płyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 1st AutoRun Express . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 31 CDInterface Studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 31 Narzędzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 Obrazy płyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 33 DAEMON Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 33 CDDVD To ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 34 Folder To ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 34 ISO Burn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 35 ISOBuster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 35 Zbieranie informacji i diagnostyka . . . . . . . . . . . . .1 36 DVD Identifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 36 VSO Inspector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 36 Inne przydatne narzędzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 37 Cueator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 37 Free DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 37 A-Ray Scanner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 38 5
 • 5. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik Rozdział 1 Dla zaawansowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1. 39 Integracja dodatku Service Pack 2 z instalacyjną wersją systemu MS Windows XP . . . . .140 Przygotowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 Integracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Nagrywanie obrazu ISO na płytę . . . . . . . . . . . . . .164 Autostart płyty po włożeniu do napędu . . . . . . . . . . . .166 Czym jest plik autorun.inf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 Co może zawierać plik autorun.inf . . . . . . . . . . . . .166 Kilka przykładów gotowych plików . . . . . . . . . . . . .169 Nero a prawo do zapisu z konta bez uprawnień administratora . . . . . . . . . . . . . . . . .1 70 Obsługa wielu nagrywarek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 74 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 6
 • 6. Rozdział 6. Płyta wideo P rzygotowanie płyty wideo obecnie nie jest szczególnie skomplikowa- ne i nie przekracza możliwości prze- Drogi Czytelniku, uznałem, że jesteś już na tyle obyty z nagrywaniem płyt, że możesz przygotować własną płytę ciętnego użytkownika komputera. wideo z menu stworzonym według Wystarczy odpowiedni program, plik Twojego pomysłu. Sam film pobie- z filmem oraz odrobina dobrej woli rzemy z Twojej kamery lub pliku zapi- i zacięcia, aby wczytać się w opis za- sanego na dysku komputera. mieszczony poniżej. 73
 • 7. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik Pobieranie materiału z kamery na dysk komputera Przed rozpoczęciem tworzenia płyty TV i przygotować płytę wideo na pod- wideo warto zgrać materiał z kamery stawie filmu nagranego z telewizji. na dysk komputera. Cała operacja nie jest zbyt skomplikowana i można ją przeprowadzić za pomocą programu Nero Vision, który jest dostępny w pakiecie Nero. Rysunek 6.2. Przechwytywanie sygnału Uruchom Nero Vision, a następnie wideo na dysk twardy — etap drugi w głównym oknie wybierz opcję Prze- chwyć wideo na dysk twardy (rysunek 6.1). Wystarczy, że klikniesz lewym przy- ciskiem myszy odpowiednią opcję. Uwaga Gdy pobierasz obraz z kamery wideo, to kamera powinna się pojawić na liście urządzeń widocznej na rysunku 6.2, o ile została prawidłowo zainstalowana w sys- temie. Jeżeli pierwszy raz będziesz korzystać z danego urządzenia, niezbędne może być jego przetestowanie przez Nero Vision. Jeśli testy i konfiguracja będą konieczne, oczywiście zostaniesz o tym powiadomiony za pomocą stosowne- go komunikatu, który pojawi się Rysunek 6.1. Przechwytywanie sygnału na ekranie. W kilku dalszych pod- wideo na dysk twardy — etap pierwszy punktach opisałem proces konfigu- racji i testowania tunera telewizyjnego. W polu Użyj do przechwytu ustaw urzą- dzenie, z którego chcesz skorzystać przy I W oknie z komunikatem infor- pobieraniu sygnału wideo do kom- mującym o konieczności przepro- putera (rysunek 6.2). Na przykładowym wadzenia testów i konfiguracji klik- rysunku widać, że lista zawiera dwa nij przycisk Tak. urządzenia: tuner telewizyjny oraz I Po pojawieniu się kolejnego nowe- kamerę internetową. W dalszym opisie go okna kliknij przycisk Dalej, aby zdecydowałem się skorzystać z tunera rozpocząć pracę z kreatorem. 74
 • 8. Rozdział 6. Płyta wideo I Następny etap wymaga określenia I W polu Tryb wideo ustaw opcję PAL_B rodzaju źródła sygnału (rysunek 6.3). i kliknij przycisk Dalej (rysunek 6.5). W przypadku tunera TV zaznacz opcję Tuner i kliknij przycisk Dalej. Rysunek 6.5. Konfiguracja urządzenia wykorzystywanego do przechwytywania Rysunek 6.3. Konfiguracja urządzenia sygnału wideo — etap trzeci wykorzystywanego do przechwytywania sygnału wideo — etap pierwszy I Etap widoczny na rysunku 6.6 wy- maga odrobiny wiedzy na temat I W polu Wybierz z listy swój kraj/region sprzętu oraz sposobu podłączenia ustaw opcję Polska (48) (rysunek 6.4). tunera telewizyjnego do karty dźwię- Jeżeli na liście nie znajdziesz odpo- kowej. W polu Urządzenie audio ustaw wiedniego kraju, możesz jego kod swoją kartę dźwiękową, a w polu Wej- wpisać w polu Mój kraj/region nie znaj- ście audio ustaw wejście, do którego duje się na liście. Po wprowadzeniu podłączyłeś tuner. Odpowiednie danych kliknij przycisk Dalej. ustawienia zależą od specyfiki Two- jej konfiguracji sprzętowej. Rysunek 6.4. Konfiguracja urządzenia Rysunek 6.6. Konfiguracja urządzenia wykorzystywanego do przechwytywa- wykorzystywanego do przechwytywa- nia sygnału wideo — etap drugi nia sygnału wideo — etap czwarty 75
 • 9. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik I Określ, czy źródłem sygnału dla I Na rysunku 6.9 widać kolejne okno tunera jest Antena czy też Kabel (tele- kreatora odpowiedzialnego za kon- wizja kablowa). Następnie kliknij figurację tunera telewizyjnego. Tym przycisk Dalej, aby kontynuować razem zaznacz opcję Uruchom test (rysunek 6.7). i kliknij przycisk Dalej. Rysunek 6.7. Konfiguracja urządzenia Rysunek 6.9. Konfiguracja urządzenia wykorzystywanego do przechwytywania wykorzystywanego do przechwytywania sygnału wideo — etap piąty sygnału wideo — etap siódmy I W tej chwili rozpocznie się skano- I Testowanie, które zostało włączone wanie i dostrajanie stacji telewizyj- w poprzednim podpunkcie, polega nych. Postęp i wyniki procesu mo- na sprawdzeniu, jak radzi sobie żesz śledzić w oknie widocznym komputer oraz karta tunera z zapi- na rysunku 6.8. Po zakończeniu sem sygnału na dysku komputera. strojenia kliknij przycisk Dalej. Przeprowadzanych jest kilkanaście testów w różnych rozdzielczoś- ciach. Po zakończeniu testów klik- nij przycisk Dalej (rysunek 6.10). I W następnym oknie kliknij przy- cisk Zakończ. W tej chwili zakoń- czyłeś konfigurację i testowanie swojego tunera i możesz przystąpić do nagrywania filmu na dysku komputera. Po zakończeniu testowania urządzenia możesz przystąpić do zgrywania mater- Rysunek 6.8. Konfiguracja urządzenia iału na dysk komputera. W głównym wykorzystywanego do przechwytywania oknie programu w polu Wybierz szablon sygnału wideo — etap szósty przechwytywania zaznacz jeden z goto- 76
 • 10. Rozdział 6. Płyta wideo wych wzorców dla formatu wideo bądź Aby rozpocząć pobieranie sygnału, ustaw własny (rysunek 6.11). wciśnij czerwony przycisk Rec, widocz- ny na rysunku 6.13. W oknie podglądu ujrzysz zapisywany na dysku materiał. Jeżeli chcesz przerwać pobieranie sygnału, wciśnij przycisk Stop. Rysunek 6.10. Konfiguracja urządzenia wykorzystywanego do przechwytywania sygnału wideo — etap ósmy Rysunek 6.13. Przechwytywanie sygnału wideo na dysk twardy — etap piąty Rysunek 6.11. Przechwytywanie sygnału wideo na dysk twardy — etap trzeci Pobrany materiał pojawi się na liście widocznej na rysunku 6.14. Po zakoń- Za pomocą przycisków widocznych czeniu zapisywania filmu kliknij przy- na rysunku 6.12 możesz zmienić usta- cisk Dalej, aby wrócić do głównego wienia pobieranego obrazu i dźwięku. okna programu i zakończyć całą ope- Ustawienia dotyczą kolorów, kontras- rację. Wszystkie pliki zostaną automa- tu, głośności i kilku innych elementów. tycznie zapisane na dysku komputera. W przypadku domyślnej konfiguracji znajdą się one w katalogu Moje doku- mentyNeroVision. Rysunek 6.12. Przechwytywanie sygnału Rysunek 6.14. Przechwytywanie sygnału wideo na dysk twardy — etap czwarty wideo na dysk twardy — etap szósty 77
 • 11. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik Authoring płyty wideo Authoring płyty wideo to nic innego jak prosta obróbka obrazu, np. wyci- nanie reklam oraz stworzenie własnego menu. Cała operacja może zostać wy- konana za pomocą programu Nero Vision i nie jest zbyt skomplikowana. Opis zamieszczony w dalszej części niniejszego podrozdziału pomoże Ci bezboleśnie przebrnąć przez cały pro- ces przygotowania Twojej pierwszej Rysunek 6.16. Tworzenie płyty DVD-Video płyty z filmem. — etap drugi (pobieranie sygnału z tunera lub kamery — etap pierwszy) Przygotowanie płyty wideo rozpo- cznij od uruchomienia programu W polu Użyj do przechwytu ustaw urzą- Nero Vision, a następnie w głównym dzenie, z którego chcesz skorzystać oknie programu kliknij kursorem (rysunek 6.17). W moim przypadku myszy opcję Utwórz DVD/DVD-Video na liście znajdują się dwa urządzenia: (rysunek 6.15). tuner telewizyjny oraz kamera inter- netowa. Rysunek 6.17. Tworzenie płyty DVD-Video — etap drugi (pobieranie sygnału z tunera lub kamery — etap drugi) Po wskazaniu źródła sygnału w polu Wybierz szablon przechwytywania określ, Rysunek 6.15. Tworzenie płyty DVD-Video dla jakiego rodzaju płyty chcesz — etap pierwszy pozyskać materiał (rysunek 6.18). Możesz skorzystać z gotowych usta- Następny etap odpowiada za dodanie wień (opcja DVD) lub ręcznie ustawić pliku z filmem lub pobranie mater- każdy z elementów (opcja Własny). iału z kamery. Jeżeli chcesz pobrać W związku z tym, że przygotowujemy film z tunera telewizyjnego bądź płytę DVD z filmem, postanowiłem kamery, z menu widocznego na rysun- skorzystać z gotowych ustawień. Po ku 6.16 wybierz opcję Przechwyć wideo. kliknięciu ikon oznaczonych na rysun- ku 6.18 możesz za pomocą strzałek 78
 • 12. Rozdział 6. Płyta wideo kontrolować kolory, kontrast, a także Operację pobierania można powtó- parę innych właściwości pobieranego rzyć kilka razy, a każdy pobrany frag- obrazu oraz dźwięku. Dostępne usta- ment trafi na listę widoczną na rysun- wienia zależą od źródła sygnału. ku 6.20. Po skompletowaniu całego materiału kliknij przycisk Dalej, aby przejść do następnego etapu tworze- nia płyty. Rysunek 6.18. Tworzenie płyty DVD-Video Rysunek 6.20. Tworzenie płyty DVD-Video — etap drugi (pobieranie sygnału z tunera — etap drugi (pobieranie sygnału z tunera lub kamery — etap trzeci) lub kamery — etap piąty) Pobieranie sygnału wideo rozpocznie Jeżeli chcesz skorzystać z plików znaj- się po kliknięciu czerwonego przycisku dujących się na dysku twardym, np. Rec znajdującego się pod oknem pod- pragniesz przerobić plik DivX na for- glądu (rysunek 6.19). Na bieżąco w ok- mat DVD-Video, z menu widocznego nie podglądu możesz śledzić to, co jest na rysunku 6.16 wybierz opcję Dodaj zgrywane do pliku na dysku komputera. plik wideo. Pamiętaj, że w przypadku Aby zakończyć pobieranie danego frag- dodania kilku różnych plików będą mentu filmu, wystarczy, że klikniesz one traktowane jak oddzielne pozycje kolejny czerwony przycisk, Stop. w menu. W nowym oknie, widocznym na ry- sunku 6.21, znajdź i wskaż plik z fil- mem. Następnie kliknij przycisk Otwórz. Nero Vision automatycznie sprawdzi poprawność pliku i dołączy go do tworzonej kompilacji. Jeżeli dysponujesz kilkoma różnymi fragmentami, które mają trafić do jed- nego filmu, to zamiast ręcznie doda- wać pojedyncze kawałki, a następnie męczyć się z ich połączeniem, możesz Rysunek 6.19. Tworzenie płyty DVD-Video z menu widocznego na rysunku 6.15 — etap drugi (pobieranie sygnału z tunera wybrać opcję Utwórz film. lub kamery — etap czwarty) 79
 • 13. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik Program automatycznie sprawdzi dodawane pliki; pojawią się one na liś- cie (rysunek 6.23) oraz zostaną doda- ne do ścieżki edycji widocznej w dol- nej części głównego okna programu (rysunek 6.24). Chwilowo pominie- my edycję filmu — wrócę do niej w dalszej części opisu — i klikniemy przycisk Dalej. Rysunek 6.21. Tworzenie płyty DVD-Video — etap drugi (dodawanie gotowego pliku z filmem) Na ekranie monitora znajdź fragment okna podobny do tego, co zawiera rysunek 6.22. Następnie kliknij przy- cisk oznaczony strzałką i z podręcz- nego menu wybierz opcję Przeglądaj i dodaj do projektu. W nowym oknie, podobnym do tego z rysunku 6.21, znajdź i zaznacz pliki, które chcesz dodać do tworzonej kompilacji, Rysunek 6.23. Tworzenie płyty DVD-Video a następnie kliknij przycisk Otwórz. — etap drugi (dodawanie gotowych pli- ków z filmem — etap drugi) Rysunek 6.24. Tworzenie płyty DVD- Video — etap drugi (dodawanie gotowych plików z filmem — etap trzeci) W tej chwili znaleźliśmy się w miejs- cu, do którego musisz trafić bez wzglę- du na to, której metody używałeś. Na rysunku 6.25 widać zawartość główne- Rysunek 6.22. Tworzenie płyty DVD-Video go okna programu. W moim przykła- — etap drugi (dodawanie gotowych plików dzie na liście znajduje się jedna po- z filmem — etap pierwszy) zycja, ale nic nie stoi na przeszkodzie, abyś dodał następne. Pamiętaj jednak 80
 • 14. Rozdział 6. Płyta wideo o tym, że każda pozycja na liście odpo- Oczywiście zaproponowany przez wiada jednej pozycji w menu tworzo- autorów szablon może nam nie cał- nego filmu. Poza tym nie możesz prze- kiem odpowiadać i dlatego warto kroczyć maksymalnej pojemności poznać możliwości jego zmiany. Na płyty, oznaczonej za pomocą czerwo- początek w polu Nagłówek możesz nej kreski na graficznym wskaźniku zmienić tytuł menu. Wystarczy wpisać widocznym w dolnej części okna. nową nazwę i po chwili podgląd zosta- nie automatycznie odświeżony. Po klik- nięciu przycisku Edycja menu uzyskasz dostęp do opcji umożliwiających zmia- nę wyglądu menu i rozmieszczenia ele- mentów w nim dostępnych. Na rysun- ku 6.27 widać wspomniane okno. Rysunek 6.25. Tworzenie płyty DVD-Video — etap trzeci Po skompletowaniu wszystkich ele- mentów kliknij przycisk Dalej, aby kon- tynuować tworzenie płyty. Na rysunku 6.26 widać kolejne okno odpowiedzial- ne za tworzenie menu płyty. W miejs- cu wskazanym za pomocą strzałki Rysunek 6.27. Tworzenie płyty DVD-Video możesz wybrać grupę szablonów, — etap piąty a wtedy pozostaje już tylko wskazać odpowiedni wygląd menu na wi- Jeżeli chcesz, by menu miało tło, docznej poniżej liście. Efekt zobaczysz wystarczy, że klikniesz opcję Tło (rysu- w lewej części okna na podglądzie. nek 6.27), a następnie z nowo otwar- tego okna wybierzesz jedną z dostęp- nych opcji. Ja preferuję zdjęcie — w takim wypadku należy kliknąć ikonę zaznaczoną w górnej części okna. Za pomocą przycisku symbo- lizującego otwarty segregator możesz znaleźć plik na dysku i wskazać go jako tło dla Twojego projektu. Dodatkowo okno widoczne na rysun- ku 6.27 pozwala na określenie muzy- Rysunek 6.26. Tworzenie płyty DVD- ki, która będzie podkładem dla menu. Video — etap czwarty 81
 • 15. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik Wystarczy, że w dolnej części okna Właściwości. W nowym oknie możesz w menu Plik audio za pomocą oznaczo- zmienić tytuł oraz za pomocą suwa- nej ikony znajdziesz i wskażesz odpo- ka określić klatkę filmu widoczną wiedni utwór. Zaletą Nero Vision jest w ramce przycisku. Za pomocą opcji obsługa skompresowanej muzyki w for- Czcionka, widocznej na rysunku 6.29, macie MP3. łatwo zmienić wygląd i kolor tekstów, które można wstawić do menu płyty. Za pomocą opcji zgrupowanych w ok- nie widocznym na rysunku 6.27 możesz określić wygląd przycisków odpowiedzialnych za uruchomienie filmu. Domyślnie program dla każ- dego dodanego filmu tworzy w menu jeden przycisk. Na rysunku 6.28 widać opcje dostępne po kliknięciu przycisku o nazwie Przyciski. Nero Vision ma kil- kanaście gotowych wzorów przycis- ków. Wystarczy, że na liście znajdziesz Rysunek 6.29. Tworzenie płyty DVD-Video wzór, który Ci odpowiada, a następnie — etap siódmy klikniesz go kursorem myszy. Dodat- kowo możesz włączyć opcję Animuj przy- Dzięki opcji T nagłówka/stopki (rysu- ekst ciski, dzięki czemu w przyciskach, które nek 6.30) możesz dodać tytuł i stop- domyślnie zawierają zdjęcie z filmu, kę do menu Twojej płyty. będzie krótki podgląd filmu. Jeżeli chcesz zmienić opis przycisku, kliknij go prawym przyciskiem myszy i z podręcznego menu wybierz opcję Rysunek 6.30. Tworzenie płyty DVD-Video — etap ósmy W menu zostało jeszcze kilka opcji, ale ja nie będę z nich korzystać. Jeżeli chcesz, sprawdź, jak działają; gdy u- znasz, że przydadzą się w Twoim menu, skorzystaj z nich. Następnie kliknij Rysunek 6.28. Tworzenie płyty DVD-Video przycisk Dalej, aby kontynuować przy- — etap szósty 82
 • 16. Rozdział 6. Płyta wideo gotowanie płyty. Ściślej mówiąc, wró- cisz do dobrze Ci znanego okna (rysu- nek 6.31), w którym mogłeś wybrać jeden z szablonów zaproponowanych przez autorów programu. Musisz teraz ponownie kliknąć przycisk Dalej. Rysunek 6.32. Tworzenie płyty DVD-Video — etap dziesiąty Rysunek 6.33. Tworzenie płyty DVD-Video Rysunek 6.31. Tworzenie płyty DVD-Video — etap jedenasty — etap dziewiąty Nagrywanie płyty rozpocznie się Następny etap to przetestowanie wyni- po kliknięciu przycisku Nagraj znaj- ków Twojej pracy. Na rysunku 6.32 dującego się w prawym dolnym na- widać okno podglądu gotowego pro- rożniku głównego okna programu. jektu płyty. Za pomocą pilota widocz- Uwaga, przygotowanie płyty może nego z prawej strony możesz sprawdzić, trwać nawet kilka godzin i zależy od jak działa menu i jak wygląda film. tego, jaką ilość materiału nagrywasz Jeżeli uznasz, że wszystko jest gotowe, oraz jak szybki procesor znajduje się kliknij przycisk Dalej, aby przejść w Twoim komputerze. Po zakończeniu do następnego — tym razem już ostat- zapisu na ekranie monitora pojawi się niego — etapu. odpowiedni komunikat. Okno widoczne na rysunku 6.33 odpo- wiada za określenie właściwości zapisu. I Kliknij opcję Zapisz na i na liście Uwaga wskaż nagrywarkę, z której chcesz skorzystać. Na podstawie powyższego opisu możesz I Kliknij opcję Nazwa woluminu przygotować płyty w formacie DVD-Video, VCD i SVCD. Jedyna różnica dotyczy wybo- i wprowadź tytuł nagrywanej płyty. ru odpowiedniego rodzaju płyty bezpośred- I Kliknij opcję Ustawienie nagrywania, nio po włączeniu programu Nero Vision. włącz opcję Zapis oraz ustaw szyb- kość zapisu. 83
 • 17. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik Płyta VCD lub SVCD w Nero Burning ROM W przypadku gdy nie zależy Ci na roz- producenta znajduje się wersja demon- budowanych możliwościach oferowa- stracyjna programu, za pomocą której nych przez Nero Vision, a Twoja płyta możesz przekompresować swój film. nie musi mieć bajeranckiego menu, Pierwsze okno, widoczne na rysunku możesz skorzystać z możliwości, jakie 6.34, wymaga od nas określenia, jaki oferuje Nero Burning ROM. Za rodzaj pliku mpeg chcemy otrzymać. pomocą tego programu można bez Wystarczy, że z menu widocznego większych kłopotów sporządzić płytę w lewej części okna wybierzesz dla CD w formacie VCD lub SVCD. płyty VCD lub SVCD opcję PAL, Do wykonania całej operacji poza umieszczoną w odpowiedniej gałęzi. Nero Burning ROM będziemy po- trzebowali narzędzia, za pomocą któ- rego można przekonwertować film do formatu mpeg. W tabeli 6.1 zamieś- ciłem szczegółowe właściwości pliku mpeg2 dla formatu VCD i SVCD. Kompresja materiału wideo Do kodowania materiału wideo do formatu mpeg postanowiłem Rysunek 6.34. Przygotowanie pliku mpeg użyć programu o nazwie TMPGenc w TMPGenc — etap pierwszy (http://www.pegasys-inc.com). Na stronie Tabela 6.1. Właściwości mpeg dla płyt VCD i SVCD VideoCD Super VideoCD Rozdzielczość okna 352×288 480×576 Liczba klatek na sekundę 25 25 Kodowanie obrazu mpeg1 mpeg2 Bitrate obrazu (kb/s) 1150 od 1600 do 2500 Kodowanie dźwięku mpeg1 layer II mpeg1 layer II oraz mpeg2 Bitrate dźwięku (kb/s) 224 od 128 do 384 Orientacyjna pojemność na płycie CD 70 min 50 min (wg TMPGenc) 84
 • 18. Rozdział 6. Płyta wideo W następnym oknie, widocznym Jeżeli Twój film nie wymaga zmian, na rysunku 6.35, za pomocą przycis- możesz kliknąć przycisk Next, by kon- ku Browse obok opcji Video File znajdź tynuować kodowanie filmu. Warto jed- i wskaż plik, który chcesz przekodo- nak, byś wiedział, że dzięki opcjom wać do formatu mpeg. widocznym na rysunku możesz inge- rować w materiał. Pierwsza opcja, Source Range, pozwala wybrać fragment filmu, który chcesz przekodować do formatu mpeg. Dzięki temu możesz z większe- go filmu wydobyć interesującą Cię scenę i tylko ją kodować. Opcja Clip frame pozwala na dodanie ramki do kodowa- nego materiału. Funkcja ta jest przydat- na w przypadku, gdy Twój materiał ma za małą rozdzielczość, by spełniać wymogi danego formatu, i dzięki doda- Rysunek 6.35. Przygotowanie pliku niu ramki możesz nadrobić braki. MPEG w TMPGenc — etap drugi Ostatnia opcja, Noise reduction, służy do usuwania zakłóceń widocznych Po wskazaniu pliku wideo również na filmie. Innymi słowy, umożliwia w polu Audio File pojawi się nazwa poprawę jakości kodowanego materiału. pliku zawierającego film. Program będzie automatycznie z tego samego Następny etap konfiguracji kodeka pliku kodował dźwięk. Jeżeli chcesz został pokazany na rysunku 6.37. użyć innej ścieżki dźwiękowej, możesz oddzielnie podstawić podkład dźwię- kowy dla kodowanego materiału. Kliknij przycisk Next, by przejść do na- stępnego okna, widocznego na rysun- ku 6.36. Rysunek 6.37. Przygotowanie pliku mpeg w TMPGenc — etap czwarty Tym razem określ, jaki rodzaj płyty chcesz utworzyć i jaka jest jej nomi- nalna pojemność. Wystarczy, że z listy Rysunek 6.36. Przygotowanie pliku wybierzesz odpowiednią płytę i spraw- MPEG w TMPGenc — etap trzeci 85
 • 19. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik dzisz na graficznym wskaźniku, czy całość mieści się na płycie. W przy- padku płyty VCD materiał musi speł- niać ściśle określone warunki i nie masz możliwości zmiany sposobu kodowa- nia, w związku z czym jedynym wyj- ściem jest wycięcie zbędnych fragmen- tów lub dodanie czarnej ramki o szerokości kilku pikseli. Natomiast materiał dla płyty SVCD ma dużą tole- rancję bitrate’u, dzięki czemu masz możliwość dopasowania filmu do po- Rysunek 6.39. Przygotowanie pliku mpeg jemności nośnika kosztem jego jakości. w TMPGenc — etap szósty Po kliknięciu przycisku Next przej- Po zakończeniu kodowania zostanie dziesz do następnego etapu konfigu- odegrany sygnał dźwiękowy, ale na ekra- racji kodeka. W polu Output file za nie monitora nie pojawi się żaden pomocą przycisku Browse określ loka- komunikat o zakończeniu procesu lizację i nazwę pliku wynikowego. kodowania pliku mpeg. Następnie kliknij przycisk OK, by roz- począć kodowanie filmu (rysunek 6.38). Zanim zaczniesz nagrywać swoje płyty VCD i SVCD, warto, abyś sprawdził, czy plik utworzony za pomocą TMPGenc działa poprawnie i czy jest dobrej jakoś- ci. W razie problemów warto zapoznać się z opcjami programu, które są dostęp- ne po wyłączeniu kreatora. Jeżeli będziesz kodować regularnie materiał wideo do formatu mpeg, powinieneś zadbać o dobre chłodze- nie procesora oraz wnętrza obudowy Rysunek 6.38. Przygotowanie pliku mpeg komputera. w TMPGenc — etap piąty Na rysunku 6.39 widać okno kodeka Uwaga podczas jego działania. W oznaczo- nym za pomocą ramki obszarze znaj- Pamiętaj, że szybkość kodowania pliku dziesz informacje o tym, jak długo zależy od wydajności Twojego komputera działa kodek i ile czasu pozostało oraz od rodzaju zastosowanej kompresji. do końca kodowania. W moim przy- Cała operacja może trwać od kilkunastu padku do zakończenia procesu pozo- minut do kilku godzin i zajmuje wszystkie dostępne zasoby procesora. stało ponad dwadzieścia minut. 86
 • 20. Rozdział 6. Płyta wideo Przygotowanie płyty opcji PAL w sekcji Generowanie. Dodat- Tworzenie nowej kompilacji rozpo- kowo możesz wyłączyć opcję Utwórz czynamy od zaznaczenia opcji VideoCD dysk CD zgodny ze stand., dzięki czemu lub Super VideoCD w oknie wyboru Nero pozwoli Ci dodać materiał, który kompilacji. Poniżej zamieściłem rysun- jest np. zakodowany przy użyciu inne- ki 6.40 i 6.41 przedstawiające jedyne go bitrate’u, niż zaleca specyfikacja for- okno kompilacji VCD oraz SVCD, matu. Pamiętaj jednak, że tak przygo- które jest różne dla obu procesów. towana płyta nie zawsze będzie działać Pozostałe zakładki dla obu rodzajów poprawnie. kompilacji są identyczne, dlatego będę Nieco inaczej wygląda konfiguracja je omawiał wspólnie. kompilacji Super Video CD, kiedy mamy możliwość określenia częstot- liwości kodowania. Program pozwala na automatyczne dopasowanie kodo- wania do pojemności płyty (Dopasuj do rozmiaru dysku) lub jego ręczne prze- definiowanie (Wg użytkownika). Pamię- taj jednak, że bitrate musi być zgodny z wymogami specyfikacji. Jeżeli zamierzasz wykorzystać format VCD lub SVCD jako cyfrowy album Rysunek 6.40. Zakładka VideoCD kom- fotograficzny, możesz zamieścić w nim pilacji VCD kopię oryginalnych zdjęć — opcja Prze- chow. zdjęcia źródłowe w. Zakładka Menu widoczna na rysun- ku 6.42 odpowiada za wygląd menu na płycie wideo. Na przykład po uru- chomieniu takiego dysku w stacjonar- nym napędzie DVD naszym oczom ukaże się menu z listą nagranych fil- mów. Dodatkowo możemy uaktywnić tytuł (Nagłówek), stopkę (Stopka) oraz wstawić tło w postaci obrazka (Zdjęcie w tle). Oczywiście można zmieniać Rysunek 6.41. Zakładka VideoCD kompi- rodzaj czcionki użytej do przygotowa- lacji SVCD nia tytułu (Czcionka oraz opcja Cień). Zawartość pozostałych zakładek w obu W sytuacji, gdy wybierzesz kompilację przypadkach powinna pozostać bez Video CD, ingerencja w ustawienia jest zmian, dlatego możesz kliknąć przycisk znikoma i ogranicza się do ustawienia 87
 • 21. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik Nowy, by rozpocząć dodawanie plików wyrazimy zgodę, rozpocznie się pro- wideo do kompilacji (rysunek 6.43). ces kodowania do mpeg1 lub mpeg2. Niestety, w obu przypadkach trwa to bardzo długo i może się zdarzyć, plik wynikowy nie zmieści się na płycie. W takiej sytuacji musimy zmienić parametry kodowania lub obciąć źródłowy klip wideo. Dzięki stosowa- niu specjalnych programów jesteśmy w stanie obliczyć orientacyjną wielkość pliku docelowego. Duża liczba takich narzędzi znajduje się na stronach ser- wisu CDRinfo (http://www.cdrinfo.pl). Rysunek 6.42. Kompilacja płyty wideo Na przykład po dodaniu jednego pliku — zakładka Menu w obu przypadkach do kompilacji z włączonym menu niczym się nie różni powinny pojawić się na liście dwie pozycje. Pierwsza to menu, a druga to obraz wideo. Każda z pozycji ma swoje właściwości, które są dostępne po klik- nięciu prawym przyciskiem myszy nazwy pliku i wybraniu opcji Właści- wości. Uwaga Rysunek 6.43. Dodajemy pliki do kompilacji Jeżeli nie masz pluginu potrzebnego do prze- Cała operacja ogranicza się do prze- kodowania filmu i dodajesz do kompilacji ciągnięcia plików wideo z lewego do pra- plik mpeg niezgodny z wymogami specyfi- kacji formatu VCD lub SVCD, to na ekranie wego okna. Jeżeli dane są przygotowane monitora pojawi się komunikat o treści: w odpowiednim formacie, to cała ope- Brak pamięci. W przypadku gdy dodajesz racja przebiegnie gładko i będzie na bie- plik mpeg, który tylko w małym stopniu odbiega od zaleceń formatu, możesz w ok- żąco obrazowana w nowym oknie za nie widocznym na rysunku 6.40 lub 6.41 pomocą paska postępu. wyłączyć opcję Utwórz CD zgodnie ze stan- dardem, dzięki czemu Nero nie będzie W sytuacji, gdy będziemy dodawać sprawdzać zgodności materiału ze specyfi- plik przygotowany w nieodpowied- kacją. Tak przygotowana płyta powinna nim formacie, program wyświetli działać poprawnie na większości odtwa- odpowiedni komunikat z pytaniem, rzaczy, ale może się zdarzyć, że całość nie zadziała. czy dokonać zmiany formatu. Jeżeli 88
 • 22. Rozdział 6. Płyta wideo Właściwości menu są jedynie pod- glądem i nie wymagają nanoszenia poprawek, natomiast koniecznie nale- ży zająć się zmianą opcji dla pliku wideo (rysunek 6.44). Rysunek 6.45. Podgląd menu płyty VCD lub SVCD automatycznie uruchomiona, a na ekranie telewizora zobaczymy widok podobny do tego z rysunku 6.45. Aby uruchomić film, wystarczy na klawia- turze pilota wcisnąć klawisz odpowia- Rysunek 6.44. Właściwości pliku wideo dający numerowi filmu z listy. Po sprawdzeniu menu płyty wyłącz Zmiany, jakie możemy wprowadzić, okno z rysunku 6.45 — wystarczy, że odnoszą się jedynie do drugiej zakładki klikniesz czerwony znak x w prawym o nazwie Menu. Na początku powin- górnym narożniku. W głównym niśmy nadać odpowiedni tytuł nasze- oknie Nero Burning ROM z menu mu filmowi. Zostanie on wyświetlony Nagrywarka wybierz opcję Wypal kom- na liście. Następnie możemy przypi- pilację. W nowym oknie, widocznym sać dowolny kadr wybrany z filmu. na rysunku 6.46, włącz opcję Nagrywaj Wystarczy, że za pomocą suwaka znaj- i Zakończ dysk. Poza tym w polu Metoda dziesz odpowiednią klatkę. Po zatwier- zapisu ustaw Disc-At-Once. Określ szyb- dzeniu zmian warto zaznaczyć plik kość zapisu i kliknij przycisk Zapis. menu i kliknąć przycisk Odtwarzaj, dzię- Spokojnie zaczekaj, aż nagrywanie ki czemu będziesz miał podgląd menu płyty zostanie zakończone. (rysunek 6.45). Oczywiście do dysku wideo można dodać kilka krótszych filmów, a każdy z nich utworzy oddzielną pozycję w menu, z których każda będzie miała swoje właściwości. Tak przygotowana płyta może być odtwarzana na komputerze przez dowolny odtwarzacz dysków wideo (np. PowerDVD) lub większość stacjo- narnych odtwarzaczy DVD. W stacjo- Rysunek 6.46. Zapis kompilacji Video CD narnym odtwarzaczu płyta zostanie lub Super Video CD na płycie 89
 • 23. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik Testowanie płyty wideo Bez względu na to, jaką metodą nagry- Niestety, możesz napotkać urządze- wałeś płytę wideo, warto ją przetesto- nie, które nie czyta nagrywanych płyt. wać. Możesz to zrobić na dwa sposo- W takim wypadku warto spróbować by. Pierwszy i najważniejszy test odtworzyć płytę na komputerze. polega na próbie odtworzenia krążka Możesz to zrobić, używając programu w stacjonarnym odtwarzaczu DVD. Windows Media Player lub innego Większość nowych urządzeń potrafi odtwarzacza płyt wideo, np. Nero odczytywać nagrywane płyty i obsłu- ShowTime lub PowerDVD. guje formaty VCD i SVCD. 90
 • 24. Rozdział 6. Płyta wideo Przerabianie DivX z napisami na DVD-Video Dostaję wiele pytań od Czytelników dotyczących przerabiania filmu DivX na format DVD-Video. O ile samo przerobienie pliku z filmem nie powinno stanowić problemu — wystarczy poddać go authoringowi — to problemy zaczynały się w chwili, gdy do całości należało dołączyć napi- sy, które w przypadku plików DivX znajdują się w oddzielnym pliku tek- Rysunek 6.47. Przerabianie pliku DivX na DVD-Video — etap pierwszy stowym. W związku z tym zdecydo- wałem się opisać cały proces krok miar ekranu ustaw 16:9 lub 4:3. Odpo- po kroku. wiednie ustawienie powinno być takie Ze strony http://www.trustfm.net/divx/Sof- samo jak w poprzedniej zakładce. Dzię- twareAvi2Dvd.html pobierz program ki temu unikniesz niepotrzebnego przy- Avi2Dvd, a następnie zainstaluj apli- cinania filmu. Włącz opcję Zrób Iso kację w swoim systemie. Uruchom i w polu poniżej podaj nazwę pliku. AVI2DVD i w pierwszej kolejności kliknij polską flagę, która jest widocz- na przy górnej belce okna programu. Dzięki temu program przemówi po polsku. W pierwszej zakładce o nazwie Krok 1. Wejście (rysunek 6.47) zaznacz opcję Tryb Avi. Następnie kliknij przycisk Wczy- taj avi/ogm/mkv/wmv i w nowym oknie wskaż plik filmu w formacie DivX. Rysunek 6.48. Przerabianie pliku DivX W pierwszym od góry polu Wybierz język na DVD-Video — etap drugi audio ustaw język ścieżki dźwiękowej przerabianego filmu, np. English. W polu Za pomocą przycisku oznaczonego Rozmiar ekranu ustaw 16:9 lub 4:3, na rysunku 6.48 strzałką wskaż miejs- w zależności od tego, jaki masz film. ce na dysku, w którym zostaną zapi- W drugiej zakładce o nazwie Krok 2. Wyj- sane wszystkie pliki tymczasowe oraz ście (rysunek 6.48) zaznacz opcję DV lub D obraz ISO płyty DVD. Dla krążka SVCD. Dla opcji Wybierz pojemność płyty DVD potrzebujesz dysku, na którym ustaw DV (DV 4.7 GB). W polu Roz- D D-5 zmieści się 10 GB danych. 91
 • 25. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ilustrowany przewodnik W trzeciej zakładce o nazwie Krok 3. Kodowanie (rysunek 6.49) zaznacz opcję QuEnc. W celu uzyskania możli- wie najlepszej jakości obrazu włącz opcje: Użyj VBR (zmienny bitrate), Wysoka jakość, Analizy kwadrat., Kodo- wanie 2 pasm (kodowanie dwuprzebie- gowe). Pamiętaj, że powyższe ustawie- nia znacznie wydłużą czas potrzebny na przekodowanie filmu. Może to być Rysunek 6.50. Przerabianie pliku DivX nawet kilkanaście godzin. na DVD-Video — etap czwarty Po wprowadzeniu wszystkich usta- wień kliknij przycisk Dodaj zadanie widoczny w dolnej części okna. Następnie kliknij przycisk ODPALAJ !!!. W nowym oknie kliknij przycisk PROCEED. W tej chwili pozostaje już tylko spo- kojnie zaczekać, aż program ukończy Rysunek 6.49. Przerabianie pliku DivX zadanie. Przez cały czas na ekranie na DVD-Video — etap trzeci monitora mogą pojawiać się i znikać różne okienka. Niczym się nie przej- Jeżeli nie zależy Ci tak bardzo na jakoś- muj i nie przeszkadzaj. Niech Cię nie ci, możesz wyłączyć część z opcji zdziwi również to, że podczas przera- wymienionych w powyższym pod- biania filmu komputer będzie ob- punkcie. Dzięki temu kosztem jakoś- ciążony w stu procentach, co uniemo- ci skrócisz czas kodowania materiału. żliwia wygodną pracę. W czwartej zakładce o nazwie Krok 4. Czas potrzebny do przerobienia pliku Napisy (rysunek 6.50) kliknij przycisk DivX na DVD-Video zależy od długoś- Napis 1 i w nowym oknie wskaż plik ci materiału, wydajności komputera z napisami do filmu. W zakładce Opcje (procesor i dysk twardy) oraz ustawień Nap1 ustaw stronę kodową pliku kodowania. W skrajnych przypadkach z napisami, język, rozmiar czcionki może sięgać nawet kilkunastu godzin. i dolny margines. Po zakończeniu kodowania w głów- Zawartość ostatniej zakładki podaru- nym oknie programu w miejscu ozna- jemy sobie, bo płyta DVD-Video bez czonym na rysunku 6.51 strzałką zoba- własnego menu również będzie popra- czysz napis All Jobs Done !!!. Możesz wnie działać, a zaoszczędzone w ten wyłączyć program AVI2DVD. sposób miejsce zostanie na film. 92
 • 26. Rozdział 6. Płyta wideo Rysunek 6.51. Przerabianie pliku DivX na DVD-Video — etap piąty Rysunek 6.52. Nagrywanie obrazu ISO W tej chwili otrzymałeś obraz płyty Dodatkowo w polu Prędkość zapisu ustaw DVD-Video w formacie ISO, który szybkość nagrywania płyty. należy nagrać na płytę, korzystając np. Upewnij się, czy w nagrywarce znajduje z Nero Burning ROM. się czysta płyta, i kliknij przycisk Zapis. Uruchom Nero Burning ROM. Na- Spokojnie zaczekaj, aż skończy się pro- stępnie wyłącz okno wyboru rodzaju ces nagrywania płyty. Po zakończeniu kompilacji, które zawsze pokazuje się nagrywania płyty na ekranie monitora jako pierwsze. Wystarczy, że klikniesz zobaczysz stosowny komunikat. przycisk Anuluj. Z menu Nagrywarka wybierz opcję Nagraj plik obrazu. W nowym okienku Uwaga wskaż plik obrazu, który został przy- gotowany w poprzednim ćwiczeniu, Przy dzisiejszych cenach stacjonarnych i kliknij przycisk Otwórz. Obraz płyty odtwarzaczy DVD z obsługą formatu DivX powinien znajdować się w katalogu, warto zastanowić się nad zakupem takiego urządzenia. Wystarczy wydać ok. 200 zł, który wskazałeś w oknie widocznym a będzie można odtwarzać filmy w forma- na rysunku 6.48. cie DivX i pokrewnych bez konieczności czasochłonnego ich przerabiania, tak jak to W oknie widocznym na rysunku 6.52 opisałem w niniejszym podrozdziale. zaznacz opcje Nagrywaj i Zakończ dysk. 93

Related Documents