IDZ DO
PRZYK£ADOWY ROZDZIA£
SPIS TRE CI Nagrywanie p³yt CD i DVD.
...
Spis treści
Wstęp ............................................................................................ 5
1. ...
Nagrywanie płyt 45
Zabezpieczenia C...
Rozdział 5. Nagrywanie
Pakiet Nero składa się z wielu programów. Poszczególne apli-
kacje można wybierać z menu Start.
Inn...
Płyta z danymi
Aby nagrać dysk z danymi:
1. Uruchom program Nero Express.
2. W górnej części okna znajduje się lista...
8. W oknie Wybór plików i folderów kliknij przycisk Zakończono.
9. Kliknij widoczny w prawym dolnym rogu okna Zawart...
3. Aby dysk został zamknięty, zaznacz opcję Zakończ płytę.
Uwaga
Dodatkowe pliki nie m...
Rysunek 5.2. Końcowe ustawienia zapisu
Po zakończeniu nagrywania wyświetlane jest okno z informacją.
Aby je zamknąć, klikn...
Rysunek 5.3. Informacje wyświetlane podczas nagrywania płyty
rozruchowy i uruchomić komputer. System zostanie załadowany
z...
3. Wyświetlone zostanie okno Zawartość dysku. Będzie ono
puste. Kliknij przycisk Dodaj.
4. Wyświetlone zost...
15. Postęp nagrywania można obserwować w oknie Zapis na
dysk. W górnej części okna wyświetlane są informacje do-
...
Rysunek 5.4. Inicjowanie nagrywania płyty Audio CD (w górnym
polu zaznaczony jest typ nagrywarki)
2. W oknie Zawarto...
of 12

Nagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy

Nagrywanie płyt CD i DVD uważa się za prostą czynność -- wkładamy płytę do napędu, wybieramy pliki, które chcemy nagrać, i uruchamiamy proces zapisu. W tym pozornie prostym procesie można jednak popełnić wiele błędów -- od niewłaściwego doboru nagrywarki i nieprawidłowego podłączenia, poprzez nieodpowiedni dobór i obsługę oprogramowania, aż do zastosowania wadliwego nośnika. Aby proces zapisu przebiegał z właściwą szybkością, a dane zostały zapisane prawidłowo, należy zwrócić uwagę na wiele czynników. W książce "Nagrywanie płyt CD i DVD" wszystkie te czynniki zostały opisane. Dzięki zawartym w niej wiadomościom prawidłowo zainstalujesz nagrywarkę i jej sterowniki, odpowiednio dobierzesz parametry zapisu i użyjesz właściwych nośników. * Zakup nagrywarki* Podłączenie nagrywarki do komputera i instalacja sterowników* Standardy zapisu płyt CD i DVD* Korzystanie z pakietu Nero* Nagrywanie różnych typów płyt
Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy

 • 1. IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE CI Nagrywanie p³yt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy KATALOG KSI¥¯EK Autor: Piotr Czarny KATALOG ONLINE ISBN: 83-7361-736-1 Format: B6, stron: 152 ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK Nagrywanie p³yt CD i DVD uwa¿a siê za prost¹ czynno æ — wk³adamy p³ytê do napêdu, DODAJ DO KOSZYKA wybieramy pliki, które chcemy nagraæ, i uruchamiamy proces zapisu. W tym pozornie prostym procesie mo¿na jednak pope³niæ wiele b³êdów — od niew³a ciwego doboru nagrywarki i nieprawid³owego pod³¹czenia, poprzez nieodpowiedni dobór i obs³ugê CENNIK I INFORMACJE oprogramowania, a¿ do zastosowania wadliwego no nika. Aby proces zapisu przebiega³ z w³a ciw¹ szybko ci¹, a dane zosta³y zapisane prawid³owo, nale¿y zwróciæ uwagê na ZAMÓW INFORMACJE wiele czynników. O NOWO CIACH W ksi¹¿ce „Nagrywanie p³yt CD i DVD” wszystkie te czynniki zosta³y opisane. Dziêki zawartym w niej wiadomo ciom prawid³owo zainstalujesz nagrywarkê i jej sterowniki, ZAMÓW CENNIK odpowiednio dobierzesz parametry zapisu i u¿yjesz w³a ciwych no ników. • Zakup nagrywarki • Pod³¹czenie nagrywarki do komputera i instalacja sterowników CZYTELNIA • Standardy zapisu p³yt CD i DVD • Korzystanie z pakietu Nero FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE • Nagrywanie ró¿nych typów p³yt Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl
 • 2. Spis treści Wstęp ............................................................................................ 5 1. Zakup nagrywarki......................................................................... 7 Wybór typu nagrywarki 7 Rodzaje złącz 8 Technologia Burn-Proof 8 Formaty zapisu 9 Rok produkcji 10 Prędkości odczytu i zapisu 10 Dodatkowe funkcje i oprogramowanie 11 Reszta sprzętu 12 2. Montaż i instalacja nagrywarki.................................................. 14 Kanał IDE 14 Trochę o kablach 15 Zasady podłączania 17 Sterowniki 18 Testowanie systemu 19 Instalowanie sterowników 19 Problemy z dotychczasowymi sterownikami 20 Brakujące pliki 21 DMA 22 Nagrywanie w Windows XP 26 Aktualizacja BIOS-u nagrywarki 28 Usuwanie usterek 35 3. Nośniki i nagrywarki...................................................................38 CD i DVD 38 Pojemność płyt 41 Format płyt 42 3
 • 3. Nagrywanie płyt 45 Zabezpieczenia CSS 46 Kody regionalne 46 4. Nero .............................................................................................48 Wygodne zarządzanie 49 Twoje ulubione aplikacje 55 Domyślne narzędzia 57 Prędkość napędu 58 Parametry nagrywarki 60 Parametry nośnika 60 Uproszczona obsługa 61 Overburning 64 5. Nagrywanie................................................................................. 66 Płyta z danymi 67 Płyta startowa z danymi 70 Płyta Audio CD 73 Płyta z plikami audio i danymi 75 Płyta z plikami MP3 77 Płyta z plikami WMA 79 Płyta z plikami AAC 81 Płyta z plikami VCD i SVCD 83 Płyta miniDVD 86 Kopiowanie płyt CD 87 Nagrywanie płyty z obrazu 89 Zapisywanie obrazu płyty 90 Usuwanie zawartości płyty RW 91 DVD 92 Redukcja rozmiarów danych na płycie DVD 99 Archiwizacja danych na płytach DVD 107 Konwersja z DVD na DivX 111 InCD 118 Nero BackItUp 126 Łamanie zabezpieczeń 136 Skorowidz.................................................................................. 143 4 | Spis treści
 • 4. Rozdział 5. Nagrywanie Pakiet Nero składa się z wielu programów. Poszczególne apli- kacje można wybierać z menu Start. Innym rozwiązaniem jest posługiwanie się programem Nero StartSmart. Warto z niego korzystać, gdy musisz mieć dostęp do wszystkich funkcji pakietu. Nie musisz znać nazw programów. Wybierasz zadanie, a Nero StartSmart uruchamia odpowiednią aplikację. Drugim menedżerem aplikacji jest Nero Express. Cechuje się wy- jątkową prostotą obsługi. Pozbawiony jest rzadko używanych funkcji. Użytkownik, poprzez udzielanie odpowiedzi na zada- wane przez kreator pytania, dokonuje wyboru odpowiednich opcji. Przechodząc od pytań ogólnych do coraz bardziej szcze- gółowych można dobrać odpowiednie parametry. W większości będziemy korzystać z programów Nero Express. Inne aplikacje będą używane tylko w wówczas, gdy będzie to rzeczywiście niezbędne. Uwaga Zanim zakończysz wybieranie plików, przeznaczonych do nagrania na dysk, włóż do napędu płytę. Program zapro- ponuje prędkość odczytu dostosowaną do typu nośnika. Uwaga Jeżeli przez program zostanie ustawiona niewłaściwa pręd- kość zapisu, możesz wpisać z klawiatury wartość poprawną. Powodem błędnego rozpoznawania typów płyt jest nieak- tualny system BIOS nagrywarki. Gdy takie błędy powtarzają się często, zaktualizuj ten system. 66
 • 5. Płyta z danymi Aby nagrać dysk z danymi: 1. Uruchom program Nero Express. 2. W górnej części okna znajduje się lista programów obsłu- gujących poszczególne typy nagrywarek. Każda z nagry- warek może pracować w kilku trybach (rysunek 5.1). Rysunek 5.1. Opcje pracy nagrywarki 3. Opcje, które mają w nazwie słowo Image, służą do nagrania obrazu płyty. Aby nagrać dane na płytę, wybierz opcję, która ma w nazwie typ nagrywarki. Nagrywanie płyt CD i DVD odbywa się bardzo podobnie. Zaznacz opcję zgodną z typem płyty, na której chcesz nagrywać. 4. W ramce Co chciałbyś nagrać wybierz kolejno opcje: Dane, Dysk z danymi. 5. Wyświetlone zostanie okno Zawartość dysku. Będzie ono puste. Kliknij przycisk Dodaj. 6. Wyświetlone zostanie okno Wybór plików i folderów. Za- znacz foldery lub pliki, które chcesz nagrać na płytę. Klik- nij przycisk Dodaj. 7. Powtarzaj zaznaczanie obiektów i klikanie przycisku Dodaj, aż wybierzesz wszystkie obiekty, które mają znaleźć się na płycie. Rozdział 5. Nagrywanie | 67
 • 6. 8. W oknie Wybór plików i folderów kliknij przycisk Zakończono. 9. Kliknij widoczny w prawym dolnym rogu okna Zawartość dysku przycisk Dalej. 10. Wyświetlone zostanie okno Końcowe ustawienia nagrywania. W oknie tym należy określić parametry nagrywania. Rozwiń listę Wybrana nagrywarka. Zaznacz tę nagrywarkę, której chcesz używać. 11. W polu Nazwa dysku wpisz tytuł płyty. 12. Z listy Prędkość zapisu wybierz prędkość, z jaką będzie wyko- nywany zapis. 13. W polu Liczba kopii wpisz liczbę płyt, którą chcesz nagrać. 14. Jeżeli do utworzonej kompilacji chcesz mieć możliwość późniejszego dogrywania plików, zaznacz opcję Pozwól na późniejsze dodanie plików (płyta wielosesyjna). 15. Aby po nagraniu program sprawdził, czy nie ma różnicy pomiędzy plikami źródłowymi a nagranymi na płytę — zaznacz opcję Zweryfikuj dane po zapisie. Płyta zostanie nagrana z wykorzystaniem ustawień domyślnych. Interesujące możliwości stwarza zastosowanie opcji rozszerzo- nych. Aby uzyskać do nich dostęp, kliknij przycisk Więcej. 1. Wyświetlone zostanie okno Ustawienia rozszerzone. 2. Z listy Metoda zapisu możesz wybrać: Track-At-Once lub Disc-At-Once. W metodzie Track-At-Once każda ścieżka jest indywidualnie zapisywana na dysku. Operacja zapisu jest na krótko przerywana po każdej ścieżce. W metodzie Disc- At-Once wszystkie ścieżki są zapisywane w pojedynczym procesie. W nagraniu nie ma przerw, słyszalnych później, podczas odtwarzania, jako trzaski. 68 | Nagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy
 • 7. 3. Aby dysk został zamknięty, zaznacz opcję Zakończ płytę. Uwaga Dodatkowe pliki nie mogą być zapisane na dysku po finali- zacji nagrania. 4. Zaznaczenie opcji Określ maksymalną prędkość zapisu powo- duje, że przeprowadzony zostanie test prędkości. Ma on na celu sprawdzenie, czy zapis z wybraną prędkością jest możli- wy, a przeznaczone do nagrania pliki nie są na przykład otworzone do edycji. 5. Po zaznaczeniu opcji Symulacja przeprowadzona zostanie symulacja zapisu. Dane nie będą nagrywane na płytę. Z opcji warto skorzystać, aby przetestować nową nagrywarkę lub ustalić, jak wpływają na nagrywarkę wprowadzone w sys- temie zmiany. 6. Aby płyta została nagrana, musi być zaznaczona opcja Nagrywaj. Po ustawieniu wszystkich opcji zamknij okno Ustawienia roz- szerzone. Niezależnie od tego, czy przeglądałeś ustawienia zaawansowane, czy korzystałeś z ustawień domyślnych, można już zainicjować nagrywanie. Kliknij widoczny w prawym dolnym rogu okna Końcowe ustawienia nagrywania (rysunek 5.2) przycisk Zapis. Postępy procesu zapisu są wyświetlane w oknie Zapis na dysk (rysunek 5.3). W górnej części okna wyświetlane są opisy wykonywanych czynności. Jeśli nagrywarka wyposażona jest w system ochrony przed błędami niedopełnienia bufora, długość paska Użycie bufora odczytu nie ma istotnego znaczenia. O tym, jaka część zaznaczo- nych danych została skopiowana na płytę, informuje długość pa- ska Stan procesu. Rozdział 5. Nagrywanie | 69
 • 8. Rysunek 5.2. Końcowe ustawienia zapisu Po zakończeniu nagrywania wyświetlane jest okno z informacją. Aby je zamknąć, kliknij przycisk OK. Kliknij widoczny w prawym dolnym rogu okna Wykonano przy- cisk Dalej. Ponownie wyświetlone zostanie główne okno programu Nero Express. Płyta startowa z danymi Płyta startowa (bootowalna) może pełnić identyczną rolę jak dys- kietka systemowa. Oddaje ona nieocenione usługi, gdy nie można uruchomić systemu z dysku twardego. Wystarczy umieścić ją w napędzie CD, zadeklarować napęd CD w BIOS-ie jako napęd 70 | Nagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy
 • 9. Rysunek 5.3. Informacje wyświetlane podczas nagrywania płyty rozruchowy i uruchomić komputer. System zostanie załadowany z płyty. Dodatkową zaletą płyty startowej jest jej duża pojemność. Jest na niej miejsce na przykład na aplikacje testujące i narzę- dziowe. Będą one bardzo przydatne, gdy zajdzie potrzeba usu- nięcia błędów na dysku twardym. Uwaga Do wykonania płyty startowej niezbędna jest dyskietka systemowa. Aby nagrać płytę startową: 1. Uruchom program Nero Express. 2. W oknie Nero Express wybierz kolejno polecenia: Dane, Star- towy dysk z danymi. Rozdział 5. Nagrywanie | 71
 • 10. 3. Wyświetlone zostanie okno Zawartość dysku. Będzie ono puste. Kliknij przycisk Dodaj. 4. Wyświetlone zostanie okno Wybór plików i folderów. Zaznacz foldery lub pliki, które chcesz nagrać na płytę. Kliknij przycisk Dodaj. 5. Powtarzaj zaznaczanie obiektów i klikanie przycisku Dodaj, aż wybierzesz wszystkie obiekty, które mają znaleźć się na płycie. 6. W oknie Wybór plików i folderów kliknij przycisk Zakończono. 7. Kliknij widoczny w prawym dolnym rogu okna Zawartość dysku przycisk Dalej. 8. Wyświetlone zostanie okno przypominające o włożeniu do napędu dyskietki systemowej. Informacja niezbędna do wykonania płyty startowej będzie odczytana z dyskietki. 9. W kolejnym oknie należy określić parametry nagrania. Na liście Wybrana nagrywarka widoczne są nazwy dostępnych nagrywarek. Wybierz jedną z nich. 10. W polu Nazwa dysku wpisz tytuł płyty. 11. Z listy Prędkość zapisu wybierz prędkość, z którą chcesz wykonywać zapis. 12. W polu Liczba kopii wpisz liczbę płyt, którą chcesz nagrać. 13. Jeżeli chcesz, aby po nagraniu zostało sprawdzone, czy zawartość płyty i dane źródłowe są identyczne — zaznacz opcję Zweryfikuj dane po zapisie. 14. Po ustawieniu parametrów kliknij przycisk Zapis. Po chwili rozpocznie się nagrywanie płyty. 72 | Nagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy
 • 11. 15. Postęp nagrywania można obserwować w oknie Zapis na dysk. W górnej części okna wyświetlane są informacje do- tyczące wykonywanych czynności. 16. Długość paska Stan procesu informuje, jaka część nagrania została już wykonana. Po zakończeniu nagrywania wyświetlone zostanie okno z odpo- wiednią informacją. Aby je zamknąć, kliknij przycisk OK. Kliknij widoczny w prawym dolnym rogu okna Wykonano przy- cisk Dalej. Ponownie wyświetlone zostanie główne okno pro- gramu Nero Express. Uwaga Płyta startowa nie może być nagrywana w trybie wielose- syjnym. Płyta Audio CD W trybie Audio CD możesz nagrać płytę zawierającą utwory muzyczne. Będzie ją można odtwarzać w odtwarzaczach Audio CD. Źródłem danych może być zarówno inna płyta audio, jak i kompilacja utworzona na dysku twardym komputera. Uwaga Po nagraniu pliki MP3 i WMA są automatycznie konwer- towane na ścieżki audio. Jeśli chcesz nagrać płytę Audio: 1. Uruchom program Nero Express i wybierz kolejno polecenia: Muzyka, Audio CD (rysunek 5.4). Rozdział 5. Nagrywanie | 73
 • 12. Rysunek 5.4. Inicjowanie nagrywania płyty Audio CD (w górnym polu zaznaczony jest typ nagrywarki) 2. W oknie Zawartość dysku kliknij przycisk Dodaj. 3. Wyświetlone zostanie okno Wybór plików i folderów. Zaznacz obiekty, które chcesz nagrać na płytę. Kliknij przycisk Dodaj. 4. Powtarzaj zaznaczanie obiektów i klikanie przycisku Dodaj tak długo, aż zaznaczysz wszystkie obiekty, które chcesz nagrać na płytę. 5. Kliknij widoczny w prawym dolnym rogu okna Wybór plików i folderów przycisk Zakończono. 6. Kliknij widoczny w prawym dolnym rogu okna Moje Audio CD przycisk Dalej. 7. Na liście Wybrana nagrywarka zaznacz tę, której użyjesz do nagrania płyty. 8. W polu Tytuł (CD TEXT) wpisz tytuł płyty. Będzie on wy- świetlany podczas odtwarzania muzyki w urządzeniach obsługujących tryb CD TEXT. 9. W polu Artysta (CD TEXT) wpisz nazwę wykonawcy. 10. Na liście Prędkość zapisu zaznacz prędkość, z jaką zapis ma być wykonywany. 11. W polu Liczba kopii wpisz liczbę płyt, którą chcesz nagrać. 74 | Nagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy

Related Documents