IDZ DO
PRZYK£ADOWY ROZDZIA£
SPIS TREŒCI
Nagr...
Spis treści
Wstęp ............................................................................................ 5
1...
Nagrywanie płyt 46
Zabezpieczenia CSS ...
Rozdział 4. Nero
Jednym z najpopularniejszych programów do obsługi nagrywarek
CD oraz DVD jest Nero 7. W tym rozdziale zaj...
• Nero Express 7 — umożliwia korzystanie z programu Nero
Burning ROM za pośrednictwem uproszczonego interfejsu.
...
• Nero PhotoSnap — edytor plików graficznych. Umożliwia
retuszowanie obrazów, dodawanie do nich efektów specjal-
nych,...
• Nero Toolkit — zestaw programów narzędziowych. W jego
skład wchodzą: Nero CD-DVD Speed 4 (służący do pomiaru
...
Uwaga
LightScribe działa tylko w środowisku Windows 2000 (Service
Pack 4 lub nowszy), Windows XP, Windows 2003...
głębią kolorów. Zalecana jest praca w trybie 24- lub 32- bitowej
głębi kolorów.
Do pełnego wykorzystania możliwości progra...
Tabela 4.2. Dodatkowe wymagania — ciąg dalszy
Aplikacja Wymagania
Nero Recode 2 Uaktualnienie Microsoft® ...
Rysunek 4.1. Przycisk Nero ProductCenter
Klikanie przycisku powoduje naprzemienne wyświetlanie infor-
macji o zainstalowan...
Rysunek 4.3. Lista aplikacji
Rysunek 4.4. Lista programów narzędziowych
Rysunek 4.5. Lista programów narzędziowych...
powoduje wyświetlenie aplikacji należących do wybranej grupy
(rysunek 4.6).
Rysunek 4.6. Pierwsza grupa zadań związany...
Rysunek 4.7. Druga grupa zadań związanych z przetwarzaniem plików
audio
Rysunek 4.8. Trzecia grupa zadań związanych z ...
Rysunek 4.9. Fragment okna Nero StartSmart z ukrytą listą aplikacji
Rysunek 4.10. Przycisk zmiany kolorów okna
Rys...
Rysunek 4.12. Okno programu w trybie standardowym
Rysunek 4.13. Okno programu w trybie eksperta
...
Rysunek 4.14. Przycisk Konfiguruj
Rysunek 4.15. Okno Konfiguruj
Twoje ulubione aplikacje
Po lewej stronie listy kate...
Listę zadań można modyfikować. Aby dodać zadanie do kategorii
Ulubione:
1. Rozwiń kategorię, na przykład Dodatki, klika...
Rysunek 4.19. Usuwanie zadania z kategorii Ulubione
64 | Nagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy
of 19

Nagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II

Nagrywanie płyt CD i DVD uważane jest za niezwykle prostą czynność -- wkładamy płytę do napędu, wskazujemy pliki do nagrania i klikamy odpowiednią ikonę w programie. W tym na pozór prostym procesie można jednak popełnić różne błędy -- wybrać nieodpowiednie urządzenie, nieprawidłowo je podłączyć, zastosować niewłaściwe oprogramowanie i wadliwy nośnik. Aby proces zapisu przebiegał z właściwą szybkością, a dane zostały zapisane prawidłowo, należy zwrócić uwagę na wiele czynników. W drugim wydaniu książki "Nagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy" wszystkie te czynniki zostały opisane. Stosując zawarte w niej instrukcje, prawidłowo zainstalujesz nagrywarkę i sterowniki, odpowiednio dobierzesz parametry zapisu i użyjesz właściwych nośników. * Zakup nagrywarki * Podłączenie nagrywarki do komputera i instalacja sterowników * Standardy zapisu płyt CD i DVD * Korzystanie z pakietu Nero * Nagrywanie płyt różnych typów Taką książkę powinieneś mieć zawsze pod ręką.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II

 • 1. IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI Nagrywanie p³yt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy. KATALOG KSI¥¯EK Wydanie II KATALOG ONLINE Autor: Piotr Czarny ISBN: 83-246-0379-4 Format: B6, stron: 168 ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA Nagrywanie p³yt CD i DVD uwa¿ane jest za niezwykle prost¹ czynnoœæ — wk³adamy p³ytê do napêdu, wskazujemy pliki do nagrania i klikamy odpowiedni¹ ikonê w programie. W tym na pozór prostym procesie mo¿na jednak pope³niæ ró¿ne b³êdy CENNIK I INFORMACJE — wybraæ nieodpowiednie urz¹dzenie, nieprawid³owo je pod³¹czyæ, zastosowaæ niew³aœciwe oprogramowanie i wadliwy noœnik. Aby proces zapisu przebiega³ ZAMÓW INFORMACJE z w³aœciw¹ szybkoœci¹, a dane zosta³y zapisane prawid³owo, nale¿y zwróciæ uwagê O NOWOŒCIACH na wiele czynników. W drugim wydaniu ksi¹¿ki „Nagrywanie p³yt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy” ZAMÓW CENNIK wszystkie te czynniki zosta³y opisane. Stosuj¹c zawarte w niej instrukcje, prawid³owo zainstalujesz nagrywarkê i sterowniki, odpowiednio dobierzesz parametry zapisu i u¿yjesz w³aœciwych noœników. CZYTELNIA • Zakup nagrywarki • Pod³¹czenie nagrywarki do komputera i instalacja sterowników FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE • Standardy zapisu p³yt CD i DVD • Korzystanie z pakietu Nero • Nagrywanie p³yt ró¿nych typów Tak¹ ksi¹¿kê powinieneœ mieæ zawsze pod rêk¹ Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl
 • 2. Spis treści Wstęp ............................................................................................ 5 1. Zakup nagrywarki ........................................................................ 8 Wybór typu nagrywarki 8 Rodzaje złączy 9 Technologia Burn-Proof 9 Formaty zapisu 10 Rok produkcji 11 Prędkości odczytu i zapisu 11 Dodatkowe funkcje i oprogramowanie 12 Reszta sprzętu 13 2. Montaż i instalacja nagrywarki ..................................................15 Kanał IDE 15 Trochę o kablach 16 Zasady podłączania 18 Sterowniki 19 Testowanie systemu 20 Instalowanie sterowników 20 Problemy z dotychczasowymi sterownikami 21 Brakujące pliki 22 DMA 23 Nagrywanie w Windows XP 28 Aktualizacja BIOS-u nagrywarki 29 Usuwanie usterek 36 3. Nośniki i nagrywarki .................................................................. 39 CD i DVD 39 Pojemność płyt 42 Format płyt 43 3
 • 3. Nagrywanie płyt 46 Zabezpieczenia CSS 47 Kody regionalne 47 4. Nero 49 Wymagania sprzętowe i programowe 52 Wygodne zarządzanie 55 Twoje ulubione aplikacje 62 Domyślne narzędzia 64 Prędkość napędu 65 Parametry nagrywarki 67 Parametry nośnika 68 Uproszczona obsługa 70 Overburning 72 FAQ 74 5. Nagrywanie ................................................................................ 79 Płyta z danymi 80 Płyta samostartująca 85 Płyta startowa z danymi 86 Płyta Audio CD 89 Płyta z plikami audio i danymi 91 Płyta z plikami MP3 93 Płyta z plikami WMA 95 Płyta z plikami VCD i SVCD 97 Płyta miniDVD 100 Kopiowanie płyt CD 101 Zapisywanie obrazu płyty 103 Nagrywanie płyty z obrazu 104 Usuwanie zawartości płyty RW 105 DVD 108 Redukcja rozmiaru danych na płycie DVD 114 Archiwizacja danych na płytach DVD 123 Konwersja z DVD na DivX 128 InCD 135 Nero BackItUp 142 Łamanie zabezpieczeń 151 Odzyskiwanie danych z uszkodzonych płyt 157 Skorowidz ................................................................................. 162 4 | Nagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy
 • 4. Rozdział 4. Nero Jednym z najpopularniejszych programów do obsługi nagrywarek CD oraz DVD jest Nero 7. W tym rozdziale zajmiemy się omówie- niem tego programu. W jego skład wchodzą między innymi: • Nero Home — jest centralną aplikacją pakietu Nero łączącą funkcje wielu oddzielnych do tej pory programów. Umoż- liwia sterowanie urządzeniami multimedialnymi za pośred- nictwem komputera lub telewizora. Wygląd okna programu został zoptymalizowany pod kątem współpracy z telewi- zorem. Aby w pełni wykorzystać możliwości tej aplikacji, trzeba posługiwać się pilotem kompatybilnym z progra- mem Nero Home (np. ATI Remote Wonder I, ATI Remote Wonder II, ATI Remote Wonder Plus, Windows Media Center 2004, Windows Media Center 2005, Hauppauge New Remote oraz ich odpowiednikami). • Nero Burning ROM 7 — program do nagrywania płyt, który ucieszy użytkowników zaawansowanych. Pozwala na zmianę wielu parametrów, np.: systemu plików, długości nazw, kroju czcionki. Mimo to jest prosty w obsłudze. • Nero Scout — baza danych, w której skatalogowane są wszystkie pliki multimedialne zgromadzone w kompute- rze. Za jej pośrednictwem są dostępne dla innych progra- mów pakietu Nero 7. Nero Scout generuje plik, który może być przeglądany np. przy wykorzystaniu Eksploratora Win- dows. Baza danych wyposażona jest w mechanizm wyszu- kiwawczy. Pozwala ona na odnalezienie pliku multimedial- nego „zagubionego” w gąszczu folderów. • Nero StartSmart 3 — menedżer programów pakietu. Po uru- chomieniu Nero SmartStart wystarczy wybrać zadanie. Od- powiednia aplikacja zostanie uruchomiona automatycznie. 49
 • 5. • Nero Express 7 — umożliwia korzystanie z programu Nero Burning ROM za pośrednictwem uproszczonego interfejsu. Zalecany jest dla użytkowników początkujących lub tych, któ- rzy chcą nagrać płytę bez wnikania w szczegóły techniczne. • NeroVision Express 4 — aplikacja służąca do: przechwytywa- nia sygnału wideo z różnych źródeł, zaawansowanej edycji obrazu, tworzenia slajdów i prezentacji multimedialnych, a także do nagrywania ich na płyty. • Nero Recode 2 — program do kopiowania i archiwizowania niezabezpieczonych przed kopiowaniem płyt DVD. Jeżeli źródłowy plik DVD jest większy od pojemności płyty doce- lowej Nero Recode 2 może go skompresować tak, aby zmie- ścił się na nośniku jednowarstwowym. Program pozwala na usuwanie materiałów, których nie chcemy mieć na kopii (np. reklam). • Nero Wave Editor 3 — zaawansowane narzędzie do edycji i nagrywania plików audio. • Nero SoundTrax 2 — program do tworzenia płyt audio CD. • Nero Cover Designer — narzędzie do projektowania okładek płyt. • Nero Show Time 2 — odtwarzacz filmów, programów TV, video, DVD itp. Współpracuje z większością popularnych odtwarzaczy DVD i kart telewizyjnych. • Nero PhotoShow Express — pozwala na zarządzanie fotogra- fiami cyfrowymi. Pliki można między innymi: drukować na drukarce domowej lub online w zakładzie fotograficznym, prezentować w postaci pokazów slajdów z podkładem mu- zycznym, wykorzystywać do wykonywania wygaszaczy ekranów. 50 | Nagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy
 • 6. • Nero PhotoSnap — edytor plików graficznych. Umożliwia retuszowanie obrazów, dodawanie do nich efektów specjal- nych, zapisywanie w różnych formatach. Źródłami plików mogą być aparat cyfrowy, skaner itp. • Nero PhotoSnap Viewer — przeglądarka plików graficznych. • Nero MediaHome — aplikacja przekodowująca pliki multime- dialne z formatów źródłowych do formatów obsługiwanych przez sprzęt UPnP (ang. Universal Plug and Play) dołączony do komputera. • InCD 4 — program do zapisu pakietowego. Umożliwia za- rządzanie plikami na płycie CD-RW lub DVD-RW z pozio- mu menedżera plików lub aplikacji. System plików UDF obsługiwany przez InCD 4 jest zgodny z czytnikiem UDF dla systemu Windows 98 i późniejszych. Uwaga Nie wszystkie nagrywarki współpracują z programem InCD. Wymieniając nagrywarkę CD na DVD, możesz utracić dostęp do danych zapisanych na płytach CD-RW. • InCD Reader 4 — aplikacja pozwalająca na odczyt dysków zapisanych w formacie MRW (program InCD), w systemach nieobsługujących MRW. • Nero ImageDrive — aplikacja do tworzenia dysków wirtu- alnych. Możliwe jest utworzenie do dwóch dysków wirtu- alnych. Są one montowane podczas uruchamiania kompu- tera. Obsługują formaty NRG i ISO. • Nero BackItUp 2 — program do zarządzania kopiami zapa- sowymi plików. Rozdział 4. Nero | 51
 • 7. • Nero Toolkit — zestaw programów narzędziowych. W jego skład wchodzą: Nero CD-DVD Speed 4 (służący do pomiaru prędkości napędu CD/DVD), Nero DriveSpeed 3 (umożliwia- jący zmianę prędkości obrotowej napędu w celu redukcji szumów), Nero DiskAgent (program do optymalizacji oraz naprawy dysków w formacie UDF), Nero BurnRights (pozwala użytkownikowi bez uprawnień administracyjnych na wy- palanie płyt oraz dołączanie nowych nagrywarek) i Nero Info Tool 3 (przeznaczony do zbierania informacji o zain- stalowanych sterownikach, typie nośnika, wersji oprogramo- wania itp.). • DVD Video Plug-in — wtyczka do kodowania plików video w formatach DVD/SVCD i SVCD. Pliki video w formacie kompatybilnym z DVD można nagrywać w programie Nero. Mogą one następnie być odtwarzane przez odtwarzacz DVD. Wymagania sprzętowe i programowe W porównaniu z starszymi wersjami Nero 7 ma znacznie rozsze- rzone możliwości. Czy proporcjonalnie wzrosły również wyma- gania sprzętowe programu? Nero 7 ma następujące wymagania programowe: • System operacyjny: Microsoft® Windows 98/98SE/Me, Win- dows 2000 (Service Pack 4 lub nowszy), Windows XP (Service Pack 2 lub nowszy), Windows 2003 Server (Service Pack 1 lub nowszy), MCE 2004/2005. • Zainstalowana przeglądarka Microsoft® Windows Internet Explorer 4.0 lub nowsza. 52 | Nagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy
 • 8. Uwaga LightScribe działa tylko w środowisku Windows 2000 (Service Pack 4 lub nowszy), Windows XP, Windows 2003 Server lub MCE 2004/2005. Uwaga Aby zainstalować Nero 7, należy dysponować uprawnienia- mi administracyjnymi. W zależności od wykonywanej czynności wymagana jest inna wydajność procesora i rozmiar pamięci RAM (tabela 4.1): Tabela 4.1. Wymagania dotyczące procesora i pamięci RAM Procesor Pamięć Czynność nie słabszy niż nie mniejsza niż Zapis plików audio 800 Mhz Intel® 128 MB RAM i z danymi Pentium® 3 lub AMD Sempron™ 2200+ Odtwarzanie 1.2 Ghz Intel® 128 MB RAM programów TV, Pentium® 3 lub AMD edycja DVD i video Sempron™ 2600+ Przechwytywanie 1.6 Ghz Intel® 128 MB RAM obrazów w czasie Pentium® 4 lub AMD rzeczywistym oraz Sempron™ 2600+ wypalanie płyt Do typowej instalacji wszystkich składników pakietu wystarczy 600 MB wolnego miejsca na dysku twardym. Aby możliwe było zapisywanie obrazów płyt DVD oraz tymczasowych plików DVD, potrzeba 9 GB wolnego miejsca. Karta grafiki komputera powinna charakteryzować się minimum: 8 MB pamięci obrazu, rozdzielczością 800×600 pikseli oraz 16-bitową Rozdział 4. Nero | 53
 • 9. głębią kolorów. Zalecana jest praca w trybie 24- lub 32- bitowej głębi kolorów. Do pełnego wykorzystania możliwości programu niezbędne jest wyposażenie komputera w nagrywarkę DVD. Opcjonalnie zestaw powinien zawierać kartę dźwiękową zgodną z 16-bit Microsoft® Windows oraz głośniki. Uwaga Zalecane jest zainstalowanie najnowszych, certyfikowanych (Microsoft® Windows Hardware Quality Labs) sterowników wszystkich urządzeń zamontowanych w zestawie kompute- rowym. Poszczególne aplikacje mają dodatkowe wymagania (tabela 4.2). Tabela 4.2. Dodatkowe wymagania Aplikacja Wymagania InCD 4 Nagrywarka CD lub DVD Nero ShowTime 2 Uaktualnienie Microsoft® DirectX 9.0a lub nowsze Napęd optyczny z możliwością odtwarzania DVD-Video Karta grafiki obsługująca video overlay Wtyczka DVD-Video do odtwarzania DVD-Video Nero Home / Uaktualnienie Microsoft® DirectX 9.0a lub nowsze NeroVision 4 Opcjonalnie: • do nagrań cyfrowych karta FireWire • do nagrań analogowych tuner TV lub karta przechwytująca obraz • zainstalowane najnowsze certyfikowane sterowniki WHQL • wtyczka DVD-Video oraz Dolby® Digital 2 54 | Nagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy
 • 10. Tabela 4.2. Dodatkowe wymagania — ciąg dalszy Aplikacja Wymagania Nero Recode 2 Uaktualnienie Microsoft® DirectX 9.0a lub nowsze Opcjonalnie: • wtyczka DVD-Video, aby możliwe było nagrywanie DVD, DVD-9, DVD-5 Nero Cover Opcjonalnie: Designer • drukarka Nero PhotoShow System operacyjny: Windows® Express, Nero 98SE/Me/2000/XP/Windows Server 2003 PhotoShow Elite Macromedia Flash® Player V.6 Opcjonalnie: • dostęp do Internetu przez modem 33,6 Kbps lub szybszy Nero PhotoSnap, Uaktualnienie Microsoft® DirectX 9.0a lub nowsze Nero PhotoSnap Viewer LightScribe Obsługiwana przez LightScribe nagrywarka Zainstalowane oprogramowanie LightScribe Host Software Wygodne zarządzanie Nero StartSmart jest aplikacją, która umożliwia łatwy dostęp do wszystkich programów pakietu Nero. Aby ją uruchomić, trzeba kliknąć ikonę Nero StartSmart lub wybrać polecenia z menu. Okno programu Nero StartSmart gra rolę centrum sterowania. Zebrane są w nim najczęściej używane funkcje. W lewym górnym rogu okna widoczny jest przycisk z napisem Nero (rysunek 4.1). Rozdział 4. Nero | 55
 • 11. Rysunek 4.1. Przycisk Nero ProductCenter Klikanie przycisku powoduje naprzemienne wyświetlanie infor- macji o zainstalowanych wersjach programów z pakietu Nero i ikon programów. W górnej części okna widoczne jest menu służące do wybierania typu nagrywanej płyty (rysunek 4.2). Rysunek 4.2. Wybór trybu pracy programu Pod przyciskiem Nero ProductCenter widoczne są symbole po- szczególnych aplikacji (rysunek 4.3). Ich liczba zależy od zainsta- lowanych składników pakietu Nero. Aby uruchomić aplikację, trzeba kliknąć jej symbol. Pod listą aplikacji znajduje się sekcja Nero Toolkit (rysunek 4.4). Widoczne są w niej nazwy programów narzędziowych. Aby uru- chomić program, należy kliknąć odpowiednią ikonę. Pod listą programów narzędziowych znajduje się sekcja Instruk- cje (rysunek 4.5). W niej zebrane są ikony plików systemu po- mocy. Uruchomienie pomocy dotyczącej wybranego modułu następuje po kliknięciu jej nazwy. Po prawej stronie okna widoczne są ikony obszarów zastosowań programu Nero. Przytrzymanie kursora nad ikoną lub jej kliknięcie 56 | Nagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy
 • 12. Rysunek 4.3. Lista aplikacji Rysunek 4.4. Lista programów narzędziowych Rysunek 4.5. Lista programów narzędziowych Rozdział 4. Nero | 57
 • 13. powoduje wyświetlenie aplikacji należących do wybranej grupy (rysunek 4.6). Rysunek 4.6. Pierwsza grupa zadań związanych z przetwarzaniem plików audio Jeżeli w oknie Nero StartSmart nie mieszczą się wszystkie ikony zadań, w jego dolnej części wyświetlany jest suwak. Przesuwanie go powoduje wyświetlenie pozostałych ikon (rysunek 4.7 i 4.8). Na lewej krawędzi okna Nero StartSmart widoczne jest ciemne pole (rysunek 4.9). Klikanie go powoduje ukrywanie lub wyświe- tlanie listy aplikacji pakietu Nero. W prawym dolnym rogu okna programu znajdują się kolorowe przyciski. Kliknięcie przycisku Zmień kolory spowoduje zmianę koloru okna programu (rysunek 4.10). Przycisk oznaczony dwiema postaciami (rysunek 4.11) służy do przełączania programu pomiędzy Trybem standardowym (rysu- nek 4.12) i Trybem eksperta (rysunek 4.13 i 4.14). 58 | Nagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy
 • 14. Rysunek 4.7. Druga grupa zadań związanych z przetwarzaniem plików audio Rysunek 4.8. Trzecia grupa zadań związanych z przetwarzaniem plików audio Rozdział 4. Nero | 59
 • 15. Rysunek 4.9. Fragment okna Nero StartSmart z ukrytą listą aplikacji Rysunek 4.10. Przycisk zmiany kolorów okna Rysunek 4.11. Przycisk zmiany trybu pracy programu W trybie standardowym wyświetlane są tylko najczęściej uży- wane zadania z danej kategorii. Kliknięcie przycisku z dwiema strzałkami (rysunek 4.14) powoduje wyświetlanie lub ukrywanie okna konfiguracyjnego (rysunek 4.15). W oknie Konfiguruj możesz określić, za pomocą jakich programów z rodziny Nero będą realizowane zadania. Programy można wy- bierać z listy Otwórz w. Zadania można wybierać z listy Zadanie. 60 | Nagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy
 • 16. Rysunek 4.12. Okno programu w trybie standardowym Rysunek 4.13. Okno programu w trybie eksperta Rozdział 4. Nero | 61
 • 17. Rysunek 4.14. Przycisk Konfiguruj Rysunek 4.15. Okno Konfiguruj Twoje ulubione aplikacje Po lewej stronie listy kategorii widoczna jest ikona grupy Ulubione (rysunek 4.16). Rysunek 4.16. Ikona Ulubione Podczas instalacji umieszczane są w niej najczęściej wykonywane zadania: nagrywanie danych na płyty, kopiowanie płyt itp. 62 | Nagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy
 • 18. Listę zadań można modyfikować. Aby dodać zadanie do kategorii Ulubione: 1. Rozwiń kategorię, na przykład Dodatki, klikając jej ikonę (rysunek 4.17). Rysunek 4.17. Ikona kategorii 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę symbolizującą za- danie, które chcesz dodać do kategorii Ulubione. Z podręcznego menu wybierz polecenie Dodaj do Ulubionych (rysunek 4.18). Rysunek 4.18. Dodawanie zadania do kategorii Ulubione Uwaga Dodanie zadania do kategorii Ulubione nie powoduje usunię- cia go z kategorii źródłowej. Aby usunąć zadanie z grupy Ulubione: 1. Rozwiń kategorię Ulubione. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę zadania, które chcesz usunąć z kategorii Ulubione. Z menu podręcznego wybierz polecenie Usuń z Ulubionych (rysunek 4.19). Rozdział 4. Nero | 63
 • 19. Rysunek 4.19. Usuwanie zadania z kategorii Ulubione 64 | Nagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy

Related Documents