P U N I M D I P L O M E
BARTËSI PRIVAT I ARSIMIT TË LARTË
Tema: Promovimi i Trashëgimisë Kulturore dhe Turizmit përmes
Tek...
Hyrja
Me rritjen e përdorimit të internetit dhe pajisjeve mobile, janë rritur mundësitë për të
promovuar vendin tonë në fu...
Mënyrat e njoftimit të turistëve në Kosovë
• Një sistem informacioni gjeografik (GIS) është një sistem i projektuar për
të pranuar, ruajtur, manipuluar, analizuar, m...
• Klienti e dërgon kërkesën për hartë përmes shfletuesit të web-it.
• Kërkesa e bërë shkon tek aplikacioni në server i qua...
Në ketë punim kam arritur të krijoj një ndërfaqe përmes OpenLayers, e cila i ndërlidh disa ofrues të
ndryshëm të të dhënav...
PamjePamjePamjePamje nganganganga WebGISWebGISWebGISWebGIS
PamjePamjePamjePamje nganganganga WebGISWebGISWebGISWebGIS
PamjePamjePamjePamje nganganganga WebGISWebGISWebGISWebGIS
Ekzistojnë mundësitë teknike dhe aftësitë e
domosdoshme njerëzore për të krijuar një
sistem online për promovimin e turizm...
1. Antonio Santiago Perez - OpenLayers Cookbook – 2012
2. OpenStreetMap - Jonathan Bennett – 2010
3. OpenLayers 2.10 – Eri...
PyetjePyetjePyetjePyetje ????
JuJuJuJu faleminderitfaleminderitfaleminderitfaleminderit
of 13

Promovimi i trashegimise kulturore dhe turizmit permes teknologjive te webit.

Prezantim i punimit te diplomes mbajtur ne qershor 2013.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Promovimi i trashegimise kulturore dhe turizmit permes teknologjive te webit.

 • 1. P U N I M D I P L O M E BARTËSI PRIVAT I ARSIMIT TË LARTË Tema: Promovimi i Trashëgimisë Kulturore dhe Turizmit përmes Teknologjive të Web-it Mentori: Dr.sc. Arianit Kurti Kandidati: Yll Ferizi Departamenti : Shkenca kompjuterike - Informatikë e aplikuar
 • 2. Hyrja Me rritjen e përdorimit të internetit dhe pajisjeve mobile, janë rritur mundësitë për të promovuar vendin tonë në fusha të ndryshme si: atraksione turistike, duke përfshirë atraksionet natyrore, të bëra nga njeriu dhe të trashëgimisë kulturore. Ne kemi gjetur se ka në qarkullim disa harta turistike në formën e broshurave të shtypura dhe online në formën elektronike të cilat janë në dispozicion për turistët. Për më tepër këto harta kanë informata të pakta për turizëm dhe trashëgimi kulturore, si dhe janë të përqendruara kryesisht në zonën e qytetit. E gjithë kjo e bën shfrytëzimin e tyre të kufizuar dhe e pamundëson vendosjen e informatave të reja.
 • 3. Mënyrat e njoftimit të turistëve në Kosovë
 • 4. • Një sistem informacioni gjeografik (GIS) është një sistem i projektuar për të pranuar, ruajtur, manipuluar, analizuar, menaxhuar dhe të paraqesë të gjitha llojet e të dhënave gjeografike. • Web-based GIS (GIS i bazuar në web teknologji) aplikacionet përdoren për të distribuuar të dhënat gjeografike tek shfrytëzuesit e fundit pa nevojën e një GIS softueri të instaluar tek klienti. • Shfrytëzuesit e funditme këtë rast e përdorin vetëm shfletuesin e web-it pa pasur nevojë të përdorin programe shtesë. Zgjidhja
 • 5. • Klienti e dërgon kërkesën për hartë përmes shfletuesit të web-it. • Kërkesa e bërë shkon tek aplikacioni në server i quajtur middleware, I cili e interpreton kërkesën për aplikacionin e Web- GIS • Web-based GIS aplikacioni (po ashtu në server) e proceson kërkesën duke e kërkuar nga baza e të dhënave të tij me të dhëna hapësinore për entitetin/atributin e nevojshëm i cili është kërkuar. • GIS aplikacioni pastaj i kthen prapa të dhënat e hartës tek middleware aplikacioni për t’i ri interpretuar. • Middleware aplikacioni pastaj e dërgon hartën e kompletuar si fotografi në shfletuesin e klientit për ta shikuar. Si punon Web GIS ?
 • 6. Në ketë punim kam arritur të krijoj një ndërfaqe përmes OpenLayers, e cila i ndërlidh disa ofrues të ndryshëm të të dhënave hapësinore siç janë: ShtresatShtresatShtresatShtresat bazikebazikebazikebazike (Base(Base(Base(Base Layers)Layers)Layers)Layers) OpenStreetMap, Google Maps (Streets, Physical, Satellite dhe Hybrid), Bing Maps (Road, Areal dhe Hybrid), Mapquest (OSM Tiles dhe Aerial). MbiMbiMbiMbi shtresatshtresatshtresatshtresat ((((OvelaysOvelaysOvelaysOvelays)))) GeoRSS (statik), KML si dhe nga GeoRSS (dinamik) i cili është krijuar nga të dhënat e vendosura në databazën MySQL dhe procesuar përmes gjuhës skriptuese PHP e cila ka dhene si rezultat nje Atom data feed te validuar me W3C Puna kërkimorePuna kërkimorePuna kërkimorePuna kërkimore
 • 7. PamjePamjePamjePamje nganganganga WebGISWebGISWebGISWebGIS
 • 8. PamjePamjePamjePamje nganganganga WebGISWebGISWebGISWebGIS
 • 9. PamjePamjePamjePamje nganganganga WebGISWebGISWebGISWebGIS
 • 10. Ekzistojnë mundësitë teknike dhe aftësitë e domosdoshme njerëzore për të krijuar një sistem online për promovimin e turizmit, pasurive natyrore, hapësirave arkeologjike, trashëgimisë kulturore dhe pikave të tjera të rëndësishme në Kosovë, përmes paraqitjes së hartave duke përdorur teknologjinë e web-it. PërfundimPërfundimPërfundimPërfundimetetetet ---- KonkluzioneKonkluzioneKonkluzioneKonkluzionetttt
 • 11. 1. Antonio Santiago Perez - OpenLayers Cookbook – 2012 2. OpenStreetMap - Jonathan Bennett – 2010 3. OpenLayers 2.10 – Erik Hazzard - 2011 4. The GIS files - http://www.ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/gisfiles/d01100.pdf 5. (As seen on 23.06.2013) 6. The State of Open Source GIS – Refractions Research – 2006 7. Location-Aware Applications – R. FERRARO & M. AKTIHANOGLU – 2011 8. GIS for Web Developers - Scott Davis – 2007 9. Official Openlayers documentation - http://docs.openlayers.org/ (As seen on 23.06.2013) 10. Forume te ndryshme, grupi në LinkedIn për Openlayers LiteraturaLiteraturaLiteraturaLiteratura
 • 12. PyetjePyetjePyetjePyetje ????
 • 13. JuJuJuJu faleminderitfaleminderitfaleminderitfaleminderit