N¾m th«ng tin theo thêi gian thùc tÕ
Nh÷ng ngêi ra quyÕt ®Þnh nhanh nh¹y thêng khai th¸c c¸c th«ng tin b»ng hoÆc
nhiÒu h¬n...
of 1

Nam thong tin

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nam thong tin

  • 1. N¾m th«ng tin theo thêi gian thùc tÕ Nh÷ng ngêi ra quyÕt ®Þnh nhanh nh¹y thêng khai th¸c c¸c th«ng tin b»ng hoÆc nhiÒu h¬n so víi nh÷ng ngêi ra quyÕt ®Þnh chËm ch¹p. §iÒu kh¸c biÖt chÝnh lµ ë b¶n chÊt cña sù th«ng tin. Ngêi ra quyÕt ®Þnh chËm thêng ph©n tÝch tØ mØ c¸c d÷ liÖu cã quan hÖ ®Õn t¬ng lai, lËp kÕ ho¹ch dùa vµo c¸c kh¶ n¨ng tiÕn triÓn vÒ c«ng nghÖ, thÞ trêng vµ quan hÖ c¹nh tranh. Hä cã thÓ mÊt nhiÒu thêi gian vµ cã nguy c¬ trë nªn lçi thêi trong bèi c¶nh tiÕn triÓn nhanh chãng. Ngêi ra quyÕt ®Þnh nhanh l¹i coi träng tÝnh thêi gian cña th«ng tin, tøc lµ th«ng tin liªn quan víi c¸c ho¹t ®éng hiÖn hµnh vµ m«i trêng hiÖn t¹i, víi ®é chªnh thÊp nhÊt. ViÖc ®Þnh lîng hiÖu n¨ng néi t¹i gi÷ mét vÞ trÝ träng yÕu. Ngêi ra quyÕt ®Þnh nhanh nh¹y lîng ®Þnh c¸c ho¹t ®éng ®Òu ®Æn h»ng th¸ng, h»ng tuÇn, thËm chÝ h»ng ngµy. C¸c chØ sè a thÝch cña hä lµ c¸c ®¬n ®Æt hµng, c¸c kho¶n tiÒn cßn thiÕu, c¸c biªn ®é, c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn, c¸c hµng ho¸ kh«ng tiªu thô ®îc, h¬n lµ nh÷ng d÷ liÖu cã thÓ dù tÝnh nh kh¶ n¨ng mu lîi. Khi c¸c nguån th«ng tin hiÕm hoi, hä thêng më c¸c cuéc häp, cã khi hai ba lÇn mçi tuÇn. C¸c cuéc gÆp mÆt Êy ®îc coi lµ cÇn thiÕt, kh«ng khÝ thêng c¨ng th¼ng. Cã cuéc gÆp cÊp l·nh ®¹o ®Ó bµn vÒ c¸c vÊn ®Ò thuéc tÇm quan träng chung. Cã cuéc häp bµn vÒ c¸c s¶n phÈm, hoÆc vÒ c¸c dù ¸n ph¸t triÓn. Kh«ng nh ë c¸c doanh nghiÖp truyÒn thèng, gi¸m ®èc tµi chÝnh rÊt s¸t víi c¸c ho¹t ®éng, kh«ng b»ng lßng víi vÞ trÝ ®¬n gi¶n "g¸c cöa". Ngêi phô tr¸ch tiÕp thÞ theo s¸t c¸c vËn ®éng trong cuéc c¹nh tranh. Ngêi cã tr¸ch nhiÖm nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn gi÷ c¸c liªn hÖ thêng trùc víi c¸c m¹ng tiÕp xóc víi c¸c trêng ®¹i häc vµ c¸c nhµ c«ng nghiÖp ®Ó biÕt râ c¸c ph¸t triÓn gÇn ®©y nhÊt vÒ kü thuËt. Tõ ®ã ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh nhanh nh¹y cÇn thiÕt, kh«ng ®Ó mÊt thêi c¬, ®a th¼ng vµo träng t©m tõng vÊn ®Ò, kh«ng cÇn ph¶i dß dÉm v« Ých. Qua c¸c cuéc thùc hµnh liªn tiÕp nh vËy, c¸c nhµ l·nh ®¹o ®îc rÌn luyÖn vµ tiÕn bé kh«ng ngõng vÒ trùc gi¸c.

Related Documents