NABI YUSUF DENGAN GODAAN ZULAIKHATerimakasihtuanpengerusimajlis, barisan panel hakim yang ariflagibijaksana, guru-guru yan...
Nabi Yusuf pun pergimendapatkanibuangkatnya.Sebaik Yusuf melangkahmasukkebiliknya,SitiZulaikha pun pantasmenutuppintubilik...
SesungguhnyakebijaksanaandankecekapanPemimpin Negaraakanmemberikankesejahteraanhidupkepadarakyatnya.Itulah yang dilakukano...
MAJLIS TILAWAHAL-QURANPERINGKAT ZONKDSR 1BERCERITA KISAH-KISAH NABI BHGPEREMPUANTAJUK:NABI YUSUFDENGAN GODAANZULAIKHA
Nabi yusuf dengan godaan zulaikha
of 5

Nabi yusuf dengan godaan zulaikha

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nabi yusuf dengan godaan zulaikha

  • 1. NABI YUSUF DENGAN GODAAN ZULAIKHATerimakasihtuanpengerusimajlis, barisan panel hakim yang ariflagibijaksana, guru-guru yangdihormatidanrakan-rakan yang dikasihisekelian.Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh….Saya yang bernamaHALEENA SHAKIRA BT. RAMLEEakanmenyampaikansebuahcerita yangbertajukNabi Yusuf dengangodaanZulaika.AnakNabiYaakub 12 bersaudara,Yusuf pula anakkesayanganayahanda,Keranairihatidancemburubuta,Di dalamperigiditinggalkanbagindaSetelahdiselamatkandariperigiolehkafilah Arab, Nabi YusuftelahdijualkepadaPembesarMesir.PembesarMesirbernama Al-AzizdanisterinyaSitiZulaikhatelahmemeliharaNabi Yusuf sepertianakkandungsendiri. Yusufdididikdenganbaikdansempurna.Setelahdewasa, ketampanan YusufmakinterserlahsehinggakantergugatperasaanibuangkatnyaSitiZulaikha.Beliaumulamenyimpanperasaandanmulaberanganuntukmemuaskannafsunyadengan Yusuf.Pelbagaicaratelahdilakukan. Baik yang tersembunyimahupun yang terang, pantangadakesempatan,mulalahZulaikhamemainkanperanan.Teguhsungguhiman Yusuf.Tidakgoyahwalausebesarhama.Semakinhari, semakinmeluap-luapperasaanSitiZulaikhaterhadapYusuf.Akibattidakdapatmengawalnafsunyaterhadap Yusuf,SitiZulaikhatelahmerangkasaturancanganjahatuntukmeggodadanmendapatkanNabi Yusuf.Tahukahkawan-kawan, mengikutlaporanpejabatpendaftarankelahiran, bilangananak yangtidaksahtaraftelahmeningkatdarimasakesemasa.Akibatdarikurangnyaiman di dada berlakulahmaksiatyang berleluasa di kalanganremajakini.Suatuhari, SitiZulaikhamemanggilNabi Yusuf kebiliknyaatasalasanadahalpenting yangingindibincangkan.Nabi Yusuf pun terfikir"Kenapaperluakubertemuibudalambiliknyasedangkanperkaraitubolehsajadibincangkanditempatlainselaindalambiliktidurnya."......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Demikianlah agar kami memalingkandaripadanyakemungkarandankekejian, sesungguhnya Yusufitutermasukhamba-hamba kami yang terpilih”.SURAH YUSUF AYAT 24.
  • 2. Nabi Yusuf pun pergimendapatkanibuangkatnya.Sebaik Yusuf melangkahmasukkebiliknya,SitiZulaikha pun pantasmenutuppintubilikserayaberkata "Yusuf, lekaslahdatangkepadaku!".NabiYusuf sedar yang bagindasedangdiperangkapolehibuangkatnyauntukmelakukanmaksiat.Baginda punberkata "Akutidakakantundukpadakemahuanibudanakujugatidakakanmengkhianati orang-orangyang telahmembesarkanku."………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Surah Yusuf ayat 23.Yusuf berkata;“Akuberlindungkepada Allah danmemohonkeampunandaripadaNya.SesungguhnyaTuankutelahmemperlakukanakudenganbaik”.SitiZulaikha yang tidakkeruantelahberkata "Apa yang engkautakutkan, wahai Yusuf?Pintudantingkaptelahdikunci.Tiadasiapa pun yang akanmengetahuiapa yang bakalkitalakukan."NabiYusuf pun menjawab "Walaupuntiada yang mengetahuinamun Allah MahaMengetahui."Iman yang teguhdapatmenghindarkandiriseseorangdaripadagodaandantipuhelahmereka yangzalim.BegitulahberlakunyamasalahKeldaiDadah di kalanganrakyat Malaysia yangtergodadengantipuhelahpendapatanlumayan yang ditawarkan..Kawan-kawan........Setelahitu, Nabi Yusuf pun berlarikearahpintu.Belumsempat Yusuf sampaikepintu,SitiZulaikhamenarikbaju YusufdaribelakangsehinggakoyakdanbakikaintersebutmasihdalamgenggamanSitiZulaikha.Tiba-tibapintudibukadansuamiSitiZulaikhaberdiridihadapnpintu.Dalamkeadaancemasitu, SitiZulaikhapun berkata"Lihatlahanakangkatengkau.Diatelahcubamencabulkehormatankuketikaengkautiadadisini."Nabi Yusuf sedardiasedangdifitnahlalumenjawab "Ayahku, ibu yangtelahcubamenggodaku.Akutelahmenolakgodaannyadandiatelahmenarikbajukuhinggakoyak."Pembesaritutidakdapatmenentukansiapa yang bersalahdalamhalini.SepupuSitiZulaikhaseorang yangbijakpandai pun berkata" Jikabaju Yusuf koyakdarihadapan, makaYusuflah yang bersalah. Namun,jikabaju Yusuf koyakdaribelakang, makaSitiZulaikha yang bersalah."……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….“ danjikabajunyakoyakdaribelakang, makadustalahperempuaniu, dan Yusuf adalahdari orang-orangyang benar”.SURAH YUSUF AYAT 27.……bukti yang jelasdannyata…baju yang koyakmasih di tangan……..…..itulahtandakejujuran…..segeralahmohonkemaafan…..
  • 3. SesungguhnyakebijaksanaandankecekapanPemimpin Negaraakanmemberikankesejahteraanhidupkepadarakyatnya.Itulah yang dilakukanolehPemimpin Negarakitahariini.Yakawan-kawan…TingkahlakuZulaikhamenjadibualan.Tambahan pula beliauadalahisterikepada orangberpengaruh.Olehkeranamaludijadikanumpatan, beliautelahmembuatsatuperancangan.Satumajlistelah di adakan.Semuajemputanadalahwanitakenamaan.Diberikanpisaudanbuah-buahan.Untukdiujitahapkeimanan.…..Tatkala Yusuf lalu didepan.Tercenggangsungguhmelihatketampanan.Tanpasedarsepertidalamiaguan.Sehinggaterhirisjaridi tangan…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..“ Makatatkalawanita-wanitaitumelihatnya, merekakagumkepada (keelokanrupanya)danmerekamelukai (jari ) tangannyadanberkata:” Makasempurna Allah, inibukanlahmanusia,Sesungguhnyatidak lain hanyalahMalaikat yang mulia”.SURAH YUSUF AYAT 31.Zulaikhaberkata“ Kamutelahmelukaitanganmasing-masing,padahalkamuhanyamelihatnyasekalisahaja. Tetapiakutelahmelihatnyasetiaphari, daripadausianya 12tahunsehinggalahdiamenjadipemuda yang tampanbegini.Jadisalahkahakumenyukainya?”.Nabi Yusuf berdoakepada Allah agardirinyaditetapkanimandantidakterpengaruhdengangodaanwanita-wanitaitu.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………“MakaTuhannyamemperkenankandoa Yusuf danDiamenghindarkan Yusuf daritipudayamereka.SesungguhnyaDialah yang MahamendengarlagiMahaMengetahui”.SURAH YUSUF AYAT 24.………Banyaksungguhgodaanditerima, pelbagaicaradanrupa,andaitakutdiriterpedaya, Yusufmemintarela di penjara, agar diritetapterpeliharadarisegalatipudayamanusia….Sekianduluceritasaya,semogamenjadipedomanuntuksemua.Sekianwabillahitaufikwalhidayahwassalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh.Disediakanoleh:PanitiaPendidikan Islam, SK. TokRandok 21800 Ajil, Terengganu.
  • 4. MAJLIS TILAWAHAL-QURANPERINGKAT ZONKDSR 1BERCERITA KISAH-KISAH NABI BHGPEREMPUANTAJUK:NABI YUSUFDENGAN GODAANZULAIKHA

Related Documents