Seminari i dytëMësimdhënia dhe të mësuarit.Giz
 Detyra 1 Korniza e Kurrikulës së Kosovës dhe kurrikula berthamë- risitë dhe planet për zbatim
 Të ofrojë një bazë për rritjën e cilësisë në arsim për të gjithë nxënësit. Të rilidhë sistemin arsimor me trende...
 Mësimdhënia me nxënësin në qendër. Përfshirja e të gjithë nxënësve. Qasja e bazuar në kompetenca. Mësimdhënie...
 Kompetencat kryesore që duhet ti zotërojnë nxënësit gjatë arsimit të detyrueshëm I kemi gjashtë kompetenca kryes...
1. Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit.2. Kompetenca e të menduarit.3. Kompetenca e të mësuarit.4. Kompeten...
 Të komunikuarit dhe të shprehurit përmes gjuhës, simboleve, shenjave dhe shprehjeve. Të angazhuarit dhe kontribu...
 Mësimi, kuptimi, analiza, gjykimi dhe sinteza. Zhvillimi i të menduarit abstrakt. Marrja e vendimeve në bazë të ...
 Dëshmimi i zotësive të mirëfillta në lexim, shkrim, matematikë, shkenca, teknologji, etj Të dijë se si të mësohe...
 Puna në ekipe. Shkathtësitë organizative dhe udhëheqëse. Menaxhimi i konflikteve dhe vlerësimi i rreziqeve. ...
 Njohja e vetëvehtes dhe e të tjerëve. Dëshmimi i vetëbesimit. Menaxhimi i emocioneve dhe stresit Bashkësia për të tj...
 Menaxhim i diverisitetit në mënyrë konstruktive Dëshmi e tolerancës dhe respektit për të tjerët. Dëshmi e pje...
1. Drejtori: Hasan Çetaj2. Mësimdhënësi: Zekë Muqkurtaj Ju faleminderit!
of 13

Prezentimi i punimit për kompetencat t per drejtor

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentimi i punimit për kompetencat t per drejtor

 • 1. Seminari i dytëMësimdhënia dhe të mësuarit.Giz
 • 2.  Detyra 1 Korniza e Kurrikulës së Kosovës dhe kurrikula berthamë- risitë dhe planet për zbatim
 • 3.  Të ofrojë një bazë për rritjën e cilësisë në arsim për të gjithë nxënësit. Të rilidhë sistemin arsimor me trendet e kohës. Reformat e filluara të gjejnë zbatim.
 • 4.  Mësimdhënia me nxënësin në qendër. Përfshirja e të gjithë nxënësve. Qasja e bazuar në kompetenca. Mësimdhënie dhe mësimnxënie e integruar. Fleksibilitet. Levizshmëri. Kyçje dhe transferime efikase mes arsimit formal dhe jo formal. Transparencë dhe llogaridhënie.
 • 5.  Kompetencat kryesore që duhet ti zotërojnë nxënësit gjatë arsimit të detyrueshëm I kemi gjashtë kompetenca kryesore.
 • 6. 1. Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit.2. Kompetenca e të menduarit.3. Kompetenca e të mësuarit.4. Kompetenca e punës, jetës dhe mjedisit.5. Kompetenca përsonale.6. Kompetenca qytetare.
 • 7.  Të komunikuarit dhe të shprehurit përmes gjuhës, simboleve, shenjave dhe shprehjeve. Të angazhuarit dhe kontributi në dialog produktiv. Të respektuarit e rregullave . Rezultati përfundimtar , nxënësi është komunikues efektiv.
 • 8.  Mësimi, kuptimi, analiza, gjykimi dhe sinteza. Zhvillimi i të menduarit abstrakt. Marrja e vendimeve në bazë të informatave. Lidhja e vendimeve me pasojat. Vlerësimi dhe vetëvlerësimi. Zgjidhja e problemeve. Rezultati, nxënësi bëhet mendimtar kreativ.
 • 9.  Dëshmimi i zotësive të mirëfillta në lexim, shkrim, matematikë, shkenca, teknologji, etj Të dijë se si të mësohet. Të identifikoi dhe ti përpunoi informacionet në mënyrë të pavarur, efektive dhe të përgjegjshme. Rezultati, nxënës i suksesshëm
 • 10.  Puna në ekipe. Shkathtësitë organizative dhe udhëheqëse. Menaxhimi i konflikteve dhe vlerësimi i rreziqeve. Ndërmarrja e veprimeve të pavarura dhe të përgjegjshme. Pjesëmarrja aktive në mbrojtjen e mjedisit. Rezultati, kontribues produktiv.
 • 11.  Njohja e vetëvehtes dhe e të tjerëve. Dëshmimi i vetëbesimit. Menaxhimi i emocioneve dhe stresit Bashkësia për të tjerët. Dëshmi për stil të shëndosh të jetës. Zgjedhje të përgjegjshme për shëndet ,( ushtrime trupore dhe dieta). Rezultati, nxënës i shëndosh.
 • 12.  Menaxhim i diverisitetit në mënyrë konstruktive Dëshmi e tolerancës dhe respektit për të tjerët. Dëshmi e pjesëmarrjes së përgjegjshme qytetare. Ndërmarrës i nismave për ndryshime në shoqëri dhe mjedis. Rezultati, qytetar i përgjegjshëm
 • 13. 1. Drejtori: Hasan Çetaj2. Mësimdhënësi: Zekë Muqkurtaj Ju faleminderit!

Related Documents