Realizacja nowej podstawy programowej w edukacji wczesnoszkolnej
1. Na czym polega innowacyjny charakter nowej podstawy programowej?
<ul><li>Nowa Podstawa Programowa kładzie nacisk na praktyczne umiejętności </li></ul><ul><li>w szczególności umiejętność ...
2. Czym są kompetencje kluczowe?
<ul><li>NPP kładzie nacisk na rozwijanie kompetencji kluczowych- porozumiewanie się w języku ojczystym i w j. obcym, kompe...
<ul><li>Aby umożliwić uczniom rozwijanie umiejętności podstawowych stosowane zadania wymagają kształcenia umiejętności myś...
<ul><li>Aby spełnić opisane wymogi należy stosować aktywne formy pracy na lekcji, np. pracę nad projektami, prezentacje pl...
3. Jakie są podstawowe założenia reformy programowej?
Spójność programowa <ul><li>W NPP po raz pierwszy ujednolicono opis wymagań dotyczących wszystkich przedmiotów, na każdy...
Prymat efektów kształcenia <ul><li>Ponieważ celem reformy programowej jest poprawa efektów kształcenia, wiadomości oraz ...
<ul><li>Nowa podstawa programowa przywiązuje też bardzo dużą wagę do wychowania, a w szczególności do kształtowania właści...
4. Jak zmienia się edukacja wczesnoszkolna?
<ul><li>Zakres treści nauczania dla poszczególnych etapów kształcenia ogólnego nie zmienia się zasadniczo. Dotychczasowe k...
<ul><li>Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z zabawą, by w łagodny sposób wprowadzić ich w świa...
<ul><li>W szczególności powinny zostać spełnione m.in. następujące warunki: </li></ul><ul><li>należy zadbać o adaptację d...
<ul><li>sale lekcyjne powinny składać się z dwóch części: edukacyjnej (wyposażonej w tablicę, stoliki itp.) i rekreacyjnej...
<ul><li>ważnym celem jest rozwijanie u dzieci zamiłowania do czytelnictwa poprzez słuchanie pięknego czytania i rozmawiani...
<ul><li>w pierwszych miesiącach nauki dominującą formą zajęć są zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, wspomagające rozwój czyn...
<ul><li>edukacja przyrodnicza powinna być realizowana także w naturalnym środowisku poza szkołą. </li></ul><ul><li>zaleca...
<ul><li>każde dziecko jest uzdolnione. Nauczyciel ma odkryć te uzdolnienia i je rozwijać. W trosce o to, aby dzieci odczu...
Zalecane warunki i sposób realizacji:
<ul><li>1. Dla zapewnienia ciągłości wychowania i kształcenia, nauczyciele uczący w klasie I szkoły podstawowej powinni zn...
<ul><li>2. Należy zadbać o adaptację dzieci do warunków szkolnych, w tym o ich poczucie bezpieczeństwa. Czas trwania okres...
<ul><li>3. Zalecane jest wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć (np. liczmany), sprzęt audio...
<ul><li>4. Wskazane jest, aby edukacja w klasach I-III szkoły podstawowej odbywała się w zespołach rówieśniczych liczących...
<ul><li>5. Edukacja w klasach I-III szkoły podstawowej realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego. Ze względu na...
<ul><li>7. Edukacja polonistyczna. W początkowym okresie nauki kontynuowany jest rozpoczęty w przedszkolu proces kształtow...
<ul><li>W klasie I szkoły podstawowej około połowy czasu przeznaczonego na edukację polonistyczną uczniowie mogą zajmować ...
<ul><li>Trzeba też pamiętać o tym, że klasa I jest pierwszym etapem nauki czytania i pisania, a umiejętności te są intensy...
<ul><li>8. W edukacji polonistycznej dobór utworów ma uwzględnić następujące gatunki literatury dziecięcej: baśnie, bajki,...
9. Edukacja matematyczna. W pierwszych miesiącach nauki w centrum uwagi jest wspomaganie rozwoju czynności umysłowych ważn...
<ul><li>Następnie dba się o budowanie w umysłach dzieci pojęć liczbowych i sprawności rachunkowych na sposób szkolny. Dzie...
<ul><li>Przy układaniu i rozwiązywaniu zadań trzeba zadbać o wstępną matematyzację: dzieci rozwiązują zadania matematyczne...
<ul><li>10. Wiedza przyrodnicza nie może być kształtowana wyłącznie na podstawie pakietów edukacyjnych, informacji z Inter...
<ul><li>Edukacja przyrodnicza powinna być realizowana także w naturalnym środowisku poza szkołą. W sali lekcyjnej powinny ...
<ul><li>11. Zajęcia komputerowe należy rozumieć dosłownie jako zajęcia z komputerami, prowadzone w korelacji z pozostałymi...
<ul><li>Komputery w klasach I-III szkoły podstawowej są wykorzystywane jako urządzenia, które wzbogacają proces nauczania ...
<ul><li>Uczniom klas I-III należy umożliwić korzystanie ze szkolnej pracowni komputerowej. Zaleca się, aby podczas zajęć u...
<ul><li>12. Język obcy nowożytny Zalecane jest organizowanie dzieciom również pozalekcyjnych form nauki języka obcego nowo...
<ul><li>13. Edukacja muzyczna. Oprócz zajęć typowo muzycznych zaleca się włączanie muzyki do codziennych zajęć szkolnych j...
<ul><li>14. Wychowanie fizyczne. Zaleca się, aby zajęcia z dziećmi prowadzone były na boisku, w sali gimnastycznej itp. Cz...
<ul><li>15. Doceniając rolę edukacji zdrowotnej, treści z tego zakresu umieszczono w wielu obszarach kształcenia, np. w ob...
<ul><li>16. Odpowiednio do istniejących potrzeb szkoła organizuje: 1) zajęcia opiekuńcze zapewniające dzieciom interesują...
<ul><li>Zmiana podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego wprowadzona rozporządzeniem Minist...
<ul><li> </li></ul><ul><li>Celem reformy programowej kształcenia ogólnego jest podniesienie jakości kształcenia oraz dost...
Dziękuję za uwagę <ul><li>Prezentację multimedialną </li></ul><ul><li>przygotowała, opracowała i wykonała </li></ul><ul><...
of 46

Prezentacja zespół edukacji

Prezentacja zespół edukacji
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja zespół edukacji

 • 1. Realizacja nowej podstawy programowej w edukacji wczesnoszkolnej
 • 2. 1. Na czym polega innowacyjny charakter nowej podstawy programowej?
 • 3. <ul><li>Nowa Podstawa Programowa kładzie nacisk na praktyczne umiejętności </li></ul><ul><li>w szczególności umiejętność samodzielnego myślenia, a nie przekazywanie encyklopedycznej wiedzy. </li></ul>
 • 4. 2. Czym są kompetencje kluczowe?
 • 5. <ul><li>NPP kładzie nacisk na rozwijanie kompetencji kluczowych- porozumiewanie się w języku ojczystym i w j. obcym, kompetencje matematyczne i naukowo- techniczne, informatyczne, społeczne, obywatelskie, itd. </li></ul>
 • 6. <ul><li>Aby umożliwić uczniom rozwijanie umiejętności podstawowych stosowane zadania wymagają kształcenia umiejętności myślenia, czyli </li></ul><ul><li>obserwacji, </li></ul><ul><li>porównywania, </li></ul><ul><li>analizowania, </li></ul><ul><li>interpretowania. </li></ul>
 • 7. <ul><li>Aby spełnić opisane wymogi należy stosować aktywne formy pracy na lekcji, np. pracę nad projektami, prezentacje plakatów przygotowanych przez uczniów, wycieczki w terenie, itp. </li></ul>
 • 8. 3. Jakie są podstawowe założenia reformy programowej?
 • 9. Spójność programowa <ul><li>W NPP po raz pierwszy ujednolicono opis wymagań dotyczących wszystkich przedmiotów, na każdym etapie , co w przyszłości powinno zapewnić spójność programową całego procesu kształcenia. </li></ul>
 • 10. Prymat efektów kształcenia <ul><li>Ponieważ celem reformy programowej jest poprawa efektów kształcenia, wiadomości oraz umiejętności, które uczniowie o przeciętnych uzdolnieniach mają zdobyć na kolejnych etapach kształcenia, wyrażone zostały w języku wymagań. Wyodrębniono także w postaci wymagań ogólnych podstawowe cele kształcenia dla każdego przedmiotu nauczania. </li></ul>
 • 11. <ul><li>Nowa podstawa programowa przywiązuje też bardzo dużą wagę do wychowania, a w szczególności do kształtowania właściwych postaw uczniów. </li></ul><ul><li>Ponieważ jest to zadaniem każdego nauczyciela, katalog kształtowanych postaw poprzedza w podstawie opisy poszczególnych przedmiotów. </li></ul>
 • 12. 4. Jak zmienia się edukacja wczesnoszkolna?
 • 13. <ul><li>Zakres treści nauczania dla poszczególnych etapów kształcenia ogólnego nie zmienia się zasadniczo. Dotychczasowe kształcenie zintegrowane określa się mianem edukacji wczesnoszkolnej. </li></ul>
 • 14. <ul><li>Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z zabawą, by w łagodny sposób wprowadzić ich w świat szkoły. Gdy uczniowie w klasach I-III zostaną dobrze przygotowani do nauczania przedmiotowego, nie będzie większych kłopotów z dalszą edukacją. </li></ul>
 • 15. <ul><li>W szczególności powinny zostać spełnione m.in. następujące warunki: </li></ul><ul><li>należy zadbać o adaptację dzieci do warunków szkolnych, w tym o ich poczucie bezpieczeństwa. Czas trwania okresu adaptacyjnego określa nauczyciel, biorąc pod uwagę potrzeby dzieci. </li></ul>
 • 16. <ul><li>sale lekcyjne powinny składać się z dwóch części: edukacyjnej (wyposażonej w tablicę, stoliki itp.) i rekreacyjnej (odpowiednio do tego przystosowanej). </li></ul><ul><li>Uczeń powinien mieć możliwość pozostawienia w szkole części swoich podręczników i przyborów szkolnych. </li></ul>
 • 17. <ul><li>ważnym celem jest rozwijanie u dzieci zamiłowania do czytelnictwa poprzez słuchanie pięknego czytania i rozmawianie o przeczytanych utworach. Dzieci powinny uczyć się na pamięć wierszy, fragmentów prozy, tekstów piosenek itp. </li></ul>
 • 18. <ul><li>w pierwszych miesiącach nauki dominującą formą zajęć są zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, wspomagające rozwój czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki. </li></ul>
 • 19. <ul><li>edukacja przyrodnicza powinna być realizowana także w naturalnym środowisku poza szkołą. </li></ul><ul><li>zaleca się włączanie muzyki do codziennych zajęć szkolnych jako tła tematu przy organizacji aktywności ruchowej, w celu wyciszenia itp. </li></ul>
 • 20. <ul><li>każde dziecko jest uzdolnione. Nauczyciel ma odkryć te uzdolnienia i je rozwijać. W trosce o to, aby dzieci odczuwały satysfakcję z działalności twórczej, trzeba stwarzać im warunki do prezentowania swych osiągnięć, np. muzycznych, wokalnych, recytatorskich, tanecznych, sportowych, konstrukcyjnych. </li></ul>
 • 21. Zalecane warunki i sposób realizacji:
 • 22. <ul><li>1. Dla zapewnienia ciągłości wychowania i kształcenia, nauczyciele uczący w klasie I szkoły podstawowej powinni znać podstawę programową wychowania przedszkolnego. </li></ul>
 • 23. <ul><li>2. Należy zadbać o adaptację dzieci do warunków szkolnych, w tym o ich poczucie bezpieczeństwa. Czas trwania okresu adaptacyjnego określa nauczyciel, biorąc pod uwagę potrzeby dzieci. </li></ul>
 • 24. <ul><li>3. Zalecane jest wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć (np. liczmany), sprzęt audiowizualny, komputery z dostępem do Internetu, gry i zabawki dydaktyczne, kąciki tematyczne (np. przyrody), biblioteczkę itp. </li></ul>
 • 25. <ul><li>4. Wskazane jest, aby edukacja w klasach I-III szkoły podstawowej odbywała się w zespołach rówieśniczych liczących nie więcej niż 26 osób. </li></ul>
 • 26. <ul><li>5. Edukacja w klasach I-III szkoły podstawowej realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego. Ze względu na prawidłowości rozwoju umysłowego dzieci, treści nauczania powinny narastać i rozszerzać się w układzie spiralnym, tzn., że w każdym następnym roku edukacji wiadomości i umiejętności nabyte przez ucznia mają być powtarzane i pogłębiane, a potem rozszerzane. </li></ul>
 • 27. <ul><li>7. Edukacja polonistyczna. W początkowym okresie nauki kontynuowany jest rozpoczęty w przedszkolu proces kształtowania dojrzałości dzieci do nauki czytania i pisania. Umiejętności te kształtuje się według wybranej metody, dbając o łączenie czytania z pisaniem. </li></ul>
 • 28. <ul><li>W klasie I szkoły podstawowej około połowy czasu przeznaczonego na edukację polonistyczną uczniowie mogą zajmować się rysowaniem i pisaniem, siedząc przy stolikach. </li></ul>
 • 29. <ul><li>Trzeba też pamiętać o tym, że klasa I jest pierwszym etapem nauki czytania i pisania, a umiejętności te są intensywnie kształtowane w klasie II i III tak, aby uczniowie kończący klasę III wykazali się umiejętnościami określonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie </li></ul><ul><li>I etapu edukacyjnego. </li></ul>
 • 30. <ul><li>8. W edukacji polonistycznej dobór utworów ma uwzględnić następujące gatunki literatury dziecięcej: baśnie, bajki, legendy, opowiadania, wiersze, komiksy – przy wyborze należy kierować się realnymi umiejętnościami czytelniczymi dzieci, a także potrzebami wychowawczymi i edukacyjnymi. </li></ul>
 • 31. 9. Edukacja matematyczna. W pierwszych miesiącach nauki w centrum uwagi jest wspomaganie rozwoju czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki. Dominującą formą zajęć są w tym czasie zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, w których dzieci manipulują specjalnie dobranymi przedmiotami, np. liczmanami.
 • 32. <ul><li>Następnie dba się o budowanie w umysłach dzieci pojęć liczbowych i sprawności rachunkowych na sposób szkolny. Dzieci mogą korzystać z zeszytów ćwiczeń najwyżej przez jedną czwartą czasu przeznaczonego na edukację matematyczną. </li></ul>
 • 33. <ul><li>Przy układaniu i rozwiązywaniu zadań trzeba zadbać o wstępną matematyzację: dzieci rozwiązują zadania matematyczne, manipulując przedmiotami lub obiektami zastępczymi, potem zapisują rozwiązanie. </li></ul>
 • 34. <ul><li>10. Wiedza przyrodnicza nie może być kształtowana wyłącznie na podstawie pakietów edukacyjnych, informacji z Internetu oraz z innych tego typu źródeł. </li></ul>
 • 35. <ul><li>Edukacja przyrodnicza powinna być realizowana także w naturalnym środowisku poza szkołą. W sali lekcyjnej powinny być kąciki przyrody. Jeżeli w szkole nie ma warunków do prowadzenia hodowli roślin i zwierząt, trzeba organizować dzieciom zajęcia w ogrodzie botanicznym, w gospodarstwie rolnym itp. </li></ul>
 • 36. <ul><li>11. Zajęcia komputerowe należy rozumieć dosłownie jako zajęcia z komputerami, prowadzone w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. Należy zadbać o to, aby w sali lekcyjnej było kilka kompletnych zestawów komputerowych z oprogramowaniem odpowiednim do wieku, możliwości i potrzeb uczniów. </li></ul>
 • 37. <ul><li>Komputery w klasach I-III szkoły podstawowej są wykorzystywane jako urządzenia, które wzbogacają proces nauczania i uczenia się o teksty, rysunki i animacje tworzone przez uczniów, kształtują ich aktywność (gry i zabawy), utrwalają umiejętności (programy edukacyjne na płytach i w sieci), rozwijają zainteresowania itp. </li></ul>
 • 38. <ul><li>Uczniom klas I-III należy umożliwić korzystanie ze szkolnej pracowni komputerowej. Zaleca się, aby podczas zajęć uczeń miał do swojej dyspozycji osobny komputer z dostępem do Internetu. </li></ul>
 • 39. <ul><li>12. Język obcy nowożytny Zalecane jest organizowanie dzieciom również pozalekcyjnych form nauki języka obcego nowożytnego, np. zajęć w szkolnym klubie, spotkań czytelniczych w bibliotece, seansów filmowych w świetlicy szkolnej itp. </li></ul>
 • 40. <ul><li>13. Edukacja muzyczna. Oprócz zajęć typowo muzycznych zaleca się włączanie muzyki do codziennych zajęć szkolnych jako tła tematu przy organizacji aktywności ruchowej, w celu wyciszenia itp. </li></ul>
 • 41. <ul><li>14. Wychowanie fizyczne. Zaleca się, aby zajęcia z dziećmi prowadzone były na boisku, w sali gimnastycznej itp. Czas realizacji tego obszaru kształcenia ma być przeznaczony na rozwijanie sprawności fizycznej uczniów </li></ul>
 • 42. <ul><li>15. Doceniając rolę edukacji zdrowotnej, treści z tego zakresu umieszczono w wielu obszarach kształcenia, np. w obszarze wychowania fizycznego, edukacji przyrodniczej i edukacji społecznej. Ze względu na dobro uczniów, należy zadbać, aby rozumieli oni konieczność oraz mieli nawyk dbania o zdrowie swoje i innych. Powinni także wiedzieć, do kogo zwrócić się w razie konieczności udzielania pierwszej pomocy. </li></ul>
 • 43. <ul><li>16. Odpowiednio do istniejących potrzeb szkoła organizuje: 1) zajęcia opiekuńcze zapewniające dzieciom interesujące spędzanie czasu, przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo; 2) zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz uczniów mających trudności w nauce. </li></ul>
 • 44. <ul><li>Zmiana podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego wprowadzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. </li></ul><ul><li>w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego </li></ul><ul><li> w poszczególnych typach szkół </li></ul><ul><li>(Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), zapoczątkowała szereg istotnych zmian w polskiej szkole. </li></ul>
 • 45. <ul><li> </li></ul><ul><li>Celem reformy programowej kształcenia ogólnego jest podniesienie jakości kształcenia oraz dostosowanie nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia. </li></ul>
 • 46. Dziękuję za uwagę <ul><li>Prezentację multimedialną </li></ul><ul><li>przygotowała, opracowała i wykonała </li></ul><ul><li>mgr Agata Cheda </li></ul>

Related Documents