RAZEM PRZECIWKORAZEM PRZECIWKOAGRESJI I PRZEMOCYAGRESJI I PRZEMOCY
AgresjęAgresję definiuje się najczęściej jako świadome,definiuje się najczęściej jako świadome,zamierzone działanie, mają...
PrzemocPrzemoc to wykorzystanie swojej przewagito wykorzystanie swojej przewaginad drugim człowiekiem (fizycznej,nad drug...
ZłośćZłość jest związana z mobilizacją energii i pojawiajest związana z mobilizacją energii i pojawiasię zazwyczaj w sytu...
Czy widziałeśCzy widziałeśw swojej szkole, jak silniejszy uczeńw swojej szkole, jak silniejszy uczeńpopycha na korytarzu s...
To nie jestTo nie jestprawda!prawda! Na pewno nie raz byłeś świadkiem takichNa pewno nie raz byłeś świadkiem takichzachow...
Pamiętaj:Pamiętaj: Przemoc to nie tylko bicie,Przemoc to nie tylko bicie, alealewszystkie sytuacje, kiedy silniejszy,wszy...
Możesz spotkać trzyMożesz spotkać trzyrodzaje przemocy:rodzaje przemocy:
Przemoc fizyczna:Przemoc fizyczna: biciebicie kopaniekopanie opluwanieopluwanie szarpanieszarpanie niszczenie rzeczyn...
Przemoc słowna:Przemoc słowna: przezywanieprzezywanie wyśmiewaniewyśmiewanie grożeniegrożenie obgadywanieobgadywanie ...
Pamiętaj, że istniejePamiętaj, że istniejetrzeci rodzajtrzeci rodzajprzemocy!przemocy!
Przemoc bez słówPrzemoc bez słówi kontaktu fizycznego:i kontaktu fizycznego: wrogie miny i gesty (może to być kciukwrogie...
Wyśmiewanie lubWyśmiewanie lubizolowanie mogą byćizolowanie mogą byćczasem bardziejczasem bardziejbolesne, niż bicie,boles...
 Prawie każdy uczeń przynajmniej razPrawie każdy uczeń przynajmniej razdoświadczył przemocy ze strony rówieśników.doświad...
 Taka długotrwała przemoc nazywa sięTaka długotrwała przemoc nazywa sięznęcaniemznęcaniem Przemoc to niesprawiedliwość, ...
 Jeśli spotyka cię przemoc ze strony innych uczniów-Jeśli spotyka cię przemoc ze strony innych uczniów-możesz być w trudn...
Warto, abyś wiedział:Warto, abyś wiedział: Nie jesteś winien, że cię to spotyka.Nie jesteś winien, że cię to spotyka.Nikt...
Nie jesteś skazany na przemoc.Nie jesteś skazany na przemoc.Przemoc można powstrzymać.Przemoc można powstrzymać. Co możes...
Sposoby na przemoc:Sposoby na przemoc: Spróbuj ignorować to, co mówią sprawcySpróbuj ignorować to, co mówią sprawcy ,,uda...
 Ćwicz swój głosĆwicz swój głos- odpowiadaj pewnym i mocnym- odpowiadaj pewnym i mocnymgłosem, postaraj się patrzeć spraw...
 Miej przygotowaną odpowiedźMiej przygotowaną odpowiedź np.:np.:"Dziewczyny, nie macie nic innego do roboty?","Dziewczyny...
 Spróbuj zaskoczyć sprawców.Spróbuj zaskoczyć sprawców. Zrób coś, coZrób coś, cozbije ich z tropu, zdziwi np. udawaj, że ...
 Poradź się rodziców lub kogoś bliskiego.Poradź się rodziców lub kogoś bliskiego.Opowiedz im o swoim kłopocie. Dorośli ma...
Istnieją też groźniejsze sytuacje wIstnieją też groźniejsze sytuacje wszkole np. wyłudzanie pieniędzy, próbyszkole np. wył...
 O każdej z takich sytuacjiO każdej z takich sytuacji poinformujpoinformujdorosłych.dorosłych. Takie zachowania to jużTa...
Jeśli wykorzystałeś różne sposobyJeśli wykorzystałeś różne sposobyobrony, a sprawcy ciągle ciobrony, a sprawcy ciągle cido...
Pamiętaj !!!Pamiętaj !!! Informowanie dorosłychInformowanie dorosłych nie jest żadnymnie jest żadnymdonoszeniem na kolegó...
 Wiemy, że nie jest łatwo opowiedziećWiemy, że nie jest łatwo opowiedziećo dokuczaniu dorosłym. Możesz bać sięo dokuczani...
Jak to warto zrobić?Jak to warto zrobić? Spisz w zeszycieSpisz w zeszycie wszystkie sytuacje,wszystkie sytuacje,w których...
 Poproś ją o rozmowę na osobności,Poproś ją o rozmowę na osobności, bezbezświadków (w domu, w sali lekcyjnej, w pokojuświ...
Poszukaj następnejPoszukaj następnejosoby, jeśli taosoby, jeśli tapierwsza ci niepierwsza ci niepomogła. Nie zniechęcajpom...
 Twoi rodzice mają prawo wymagaćTwoi rodzice mają prawo wymagaćod szkoły, aby zapewniła ciod szkoły, aby zapewniła cibezp...
PAMIĘTAJ!!!PAMIĘTAJ!!!REAGUJ, GDY WIDZISZ PRZEMOCREAGUJ, GDY WIDZISZ PRZEMOCSKIEROWANĄ WOBEC INNEGOSKIEROWANĄ WOBEC INNEGO...
Fraszka „Szkolny siłacz”Fraszka „Szkolny siłacz”Uważa siebie za bokseraUważa siebie za bokserai mówi, że na boksie się zna...
Dziękujemy za uwagę!!!Dziękujemy za uwagę!!!
of 35

RAZEM PRZECIWKO AGRESJI I PRZEMOCY

RAZEM PRZECIWKO AGRESJI I PRZEMOCY
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - RAZEM PRZECIWKO AGRESJI I PRZEMOCY

 • 1. RAZEM PRZECIWKORAZEM PRZECIWKOAGRESJI I PRZEMOCYAGRESJI I PRZEMOCY
 • 2. AgresjęAgresję definiuje się najczęściej jako świadome,definiuje się najczęściej jako świadome,zamierzone działanie, mające na celuzamierzone działanie, mające na celuwyrządzenie komuś szeroko rozumianejwyrządzenie komuś szeroko rozumianejszkody- fizycznej, psychicznej lubszkody- fizycznej, psychicznej lubmaterialnej. Agresja jest często, lecz niematerialnej. Agresja jest często, lecz niezawsze sposobem wyrażania złości.zawsze sposobem wyrażania złości.
 • 3. PrzemocPrzemoc to wykorzystanie swojej przewagito wykorzystanie swojej przewaginad drugim człowiekiem (fizycznej,nad drugim człowiekiem (fizycznej,emocjonalnej, społecznej). Mamyemocjonalnej, społecznej). Mamyz nią do czynienia wówczas, gdyz nią do czynienia wówczas, gdyosoba słabsza (ofiara) poddana jestosoba słabsza (ofiara) poddana jestprzez dłuższy czas negatywnymprzez dłuższy czas negatywnymdziałaniom osoby lub grupy osóbdziałaniom osoby lub grupy osóbsilniejszych (sprawcy przemocy).silniejszych (sprawcy przemocy).
 • 4. ZłośćZłość jest związana z mobilizacją energii i pojawiajest związana z mobilizacją energii i pojawiasię zazwyczaj w sytuacjach, w którychsię zazwyczaj w sytuacjach, w którychnapotykamy na przeszkodę (szerokonapotykamy na przeszkodę (szerokorozumianą) w osiągnięciu ważnego dla nasrozumianą) w osiągnięciu ważnego dla nascelu. Przeżywamy ją wszyscy i nie mamycelu. Przeżywamy ją wszyscy i nie mamywpływu na jej pojawienie się. Dlategowpływu na jej pojawienie się. Dlategozłoszczenie się nie jest samo w sobie anizłoszczenie się nie jest samo w sobie anizłe, ani dobre. Możemy mieć natomiastzłe, ani dobre. Możemy mieć natomiastwpływ na to, co robimy, gdy czujemy złość.wpływ na to, co robimy, gdy czujemy złość.
 • 5. Czy widziałeśCzy widziałeśw swojej szkole, jak silniejszy uczeńw swojej szkole, jak silniejszy uczeńpopycha na korytarzu słabszego?popycha na korytarzu słabszego?Czy obserwowałeś,Czy obserwowałeś, jak ktoś wpycha sięjak ktoś wpycha sięw kolejkę do automatu z napojami lub naw kolejkę do automatu z napojami lub nastołówkę?stołówkę?A może słyszałeś,A może słyszałeś, jak twoi koledzyjak twoi koledzyi koleżanki wyśmiewają się z czyjegośi koleżanki wyśmiewają się z czyjegośnazwiska?nazwiska?
 • 6. To nie jestTo nie jestprawda!prawda! Na pewno nie raz byłeś świadkiem takichNa pewno nie raz byłeś świadkiem takichzachowań, chociaż nie myślałeś, że tozachowań, chociaż nie myślałeś, że toprzemoc. Wielu uczniów uważa, że takieprzemoc. Wielu uczniów uważa, że takiesytuacje są "normalne", bo zdarzają sięsytuacje są "normalne", bo zdarzają sięcodziennie, a "prawdziwa" przemoc tocodziennie, a "prawdziwa" przemoc tobroń, krew i brutalna walka.broń, krew i brutalna walka.
 • 7. Pamiętaj:Pamiętaj: Przemoc to nie tylko bicie,Przemoc to nie tylko bicie, alealewszystkie sytuacje, kiedy silniejszy,wszystkie sytuacje, kiedy silniejszy,bardziej pewny siebie lub starszybardziej pewny siebie lub starszyuczeń/grupa uczniów krzywdzi słabszegouczeń/grupa uczniów krzywdzi słabszegood siebie.od siebie.
 • 8. Możesz spotkać trzyMożesz spotkać trzyrodzaje przemocy:rodzaje przemocy:
 • 9. Przemoc fizyczna:Przemoc fizyczna: biciebicie kopaniekopanie opluwanieopluwanie szarpanieszarpanie niszczenie rzeczyniszczenie rzeczy zamykanie w pomieszczeniuzamykanie w pomieszczeniu wyłudzanie pieniędzywyłudzanie pieniędzy okradanieokradanie
 • 10. Przemoc słowna:Przemoc słowna: przezywanieprzezywanie wyśmiewaniewyśmiewanie grożeniegrożenie obgadywanieobgadywanie poniżanieponiżanie szantażowanieszantażowanie
 • 11. Pamiętaj, że istniejePamiętaj, że istniejetrzeci rodzajtrzeci rodzajprzemocy!przemocy!
 • 12. Przemoc bez słówPrzemoc bez słówi kontaktu fizycznego:i kontaktu fizycznego: wrogie miny i gesty (może to być kciukwrogie miny i gesty (może to być kciukskierowany w dół; zatykanie nosa, kiedy danaskierowany w dół; zatykanie nosa, kiedy danaosoba jest obok)osoba jest obok) izolowanie (nie dopuszczanie kogoś do zabawy,izolowanie (nie dopuszczanie kogoś do zabawy,rozmów, czasem rano ustala się, że do danejrozmów, czasem rano ustala się, że do danejosoby nikt się nie odezwie, nikt z nią nieosoby nikt się nie odezwie, nikt z nią nieusiądzie)usiądzie)
 • 13. Wyśmiewanie lubWyśmiewanie lubizolowanie mogą byćizolowanie mogą byćczasem bardziejczasem bardziejbolesne, niż bicie,bolesne, niż bicie,chociaż wiele osób niechociaż wiele osób niepokazuje, że cierpipokazuje, że cierpi
 • 14.  Prawie każdy uczeń przynajmniej razPrawie każdy uczeń przynajmniej razdoświadczył przemocy ze strony rówieśników.doświadczył przemocy ze strony rówieśników.Nie jest to przyjemne być obgadanym,Nie jest to przyjemne być obgadanym,przezwanym czy oplutym. Najtrudniejsze jestprzezwanym czy oplutym. Najtrudniejsze jestjednak ciągłe dokuczanie ze strony tychjednak ciągłe dokuczanie ze strony tychsamych osóbsamych osób..
 • 15.  Taka długotrwała przemoc nazywa sięTaka długotrwała przemoc nazywa sięznęcaniemznęcaniem Przemoc to niesprawiedliwość, krzywdaPrzemoc to niesprawiedliwość, krzywdai cierpienie drugiej osoby!i cierpienie drugiej osoby!Przemoc nie powinna mieć miejsca wPrzemoc nie powinna mieć miejsca wszkole!szkole!
 • 16.  Jeśli spotyka cię przemoc ze strony innych uczniów-Jeśli spotyka cię przemoc ze strony innych uczniów-możesz być w trudnej sytuacji. Zapewne czujesz lęk,możesz być w trudnej sytuacji. Zapewne czujesz lęk,smutek, wstyd albo samotność. Czasem myślisz sobie: "dosmutek, wstyd albo samotność. Czasem myślisz sobie: "doniczego się nie nadaję", "jestem gorszy", "świat jestniczego się nie nadaję", "jestem gorszy", "świat jestokropny", "zawsze będę już nieszczęśliwy".okropny", "zawsze będę już nieszczęśliwy".Wiele osób, kiedy ktoś jeWiele osób, kiedy ktoś jekrzywdzi, myśli i czuje siękrzywdzi, myśli i czuje siępodobnie.podobnie.
 • 17. Warto, abyś wiedział:Warto, abyś wiedział: Nie jesteś winien, że cię to spotyka.Nie jesteś winien, że cię to spotyka.Nikt nie zasługuje na takie traktowanie.Nikt nie zasługuje na takie traktowanie.I nikt nie ma prawa cię tak traktować.I nikt nie ma prawa cię tak traktować.
 • 18. Nie jesteś skazany na przemoc.Nie jesteś skazany na przemoc.Przemoc można powstrzymać.Przemoc można powstrzymać. Co możesz zrobić?Co możesz zrobić?Przede wszystkim nie poddawaj się! MożeszPrzede wszystkim nie poddawaj się! Możeszsobie pomóc! Zacznij działać!sobie pomóc! Zacznij działać!W wielu sytuacjach możesz poradzić sobie sam.W wielu sytuacjach możesz poradzić sobie sam.Warto, abyś znał kilka sposobów radzenia sobieWarto, abyś znał kilka sposobów radzenia sobienp. z przezywaniem, wyśmiewaniem, wrogiminp. z przezywaniem, wyśmiewaniem, wrogimiminami, gestami itp.minami, gestami itp.
 • 19. Sposoby na przemoc:Sposoby na przemoc: Spróbuj ignorować to, co mówią sprawcySpróbuj ignorować to, co mówią sprawcy ,,udawaj, że cię to wcale nie obchodzi. Nie pokazuj,udawaj, że cię to wcale nie obchodzi. Nie pokazuj,że jesteś smutny lub zły. Twoje zdenerwowanieże jesteś smutny lub zły. Twoje zdenerwowaniesprawia im satysfakcję i zachęca do dalszegosprawia im satysfakcję i zachęca do dalszegoatakowania.atakowania. Staraj się wyglądać na pewnego siebieStaraj się wyglądać na pewnego siebie --chodź wyprostowany (plecy proste, podniesionachodź wyprostowany (plecy proste, podniesionagłowa). Możesz ćwiczyć taką postawę w domu,głowa). Możesz ćwiczyć taką postawę w domu,przed lustrem. Pamiętaj, że sprawcy poszukująprzed lustrem. Pamiętaj, że sprawcy poszukująuczniów wyglądających na takich, którzy sięuczniów wyglądających na takich, którzy sięprzestraszą i nie obronią.przestraszą i nie obronią.
 • 20.  Ćwicz swój głosĆwicz swój głos- odpowiadaj pewnym i mocnym- odpowiadaj pewnym i mocnymgłosem, postaraj się patrzeć sprawcom w oczy.głosem, postaraj się patrzeć sprawcom w oczy.Często osoby w twojej sytuacji mówią cichoCzęsto osoby w twojej sytuacji mówią cichoi nieśmiało, a to może zachęcać sprawców doi nieśmiało, a to może zachęcać sprawców dodalszego zaczepiania.dalszego zaczepiania. Jeśli ci dokuczająJeśli ci dokuczają - najlepiej odejdź. Nie- najlepiej odejdź. Nieprzejmuj się, co o tobie pomyślą. Pamiętaj, imprzejmuj się, co o tobie pomyślą. Pamiętaj, imdłużej będziesz stał i słuchał, tym większą zabawędłużej będziesz stał i słuchał, tym większą zabawębędą mieli sprawcy.będą mieli sprawcy.
 • 21.  Miej przygotowaną odpowiedźMiej przygotowaną odpowiedź np.:np.:"Dziewczyny, nie macie nic innego do roboty?","Dziewczyny, nie macie nic innego do roboty?","To nie jest w porządku wyśmiewać się z"To nie jest w porządku wyśmiewać się zkogoś", "Możesz sobie mówić co chcesz, mniekogoś", "Możesz sobie mówić co chcesz, mnieto nie obchodzi".to nie obchodzi". PowiedzPowiedz krótko i stanowczokrótko i stanowczo , że się nie, że się niezgadzasz na takie traktowanie np.: "Nie mów takzgadzasz na takie traktowanie np.: "Nie mów takdo mnie", "Nie zgadzam się", "Nie nazywam siędo mnie", "Nie zgadzam się", "Nie nazywam siętak".tak". Spróbuj być dowcipny.Spróbuj być dowcipny. Poczucie humoru jestPoczucie humoru jestczęsto najlepszą "bronią" na agresję. Jeśliczęsto najlepszą "bronią" na agresję. Jeślipotrafisz śmiać się w takiej sytuacji, sprawcypotrafisz śmiać się w takiej sytuacji, sprawcywidzą, że się niczym nie przejmujesz.widzą, że się niczym nie przejmujesz.Prawdopodobnie zostawią cię wtedy w spokoju.Prawdopodobnie zostawią cię wtedy w spokoju.Poćwicz takie odpowiedzi w domu.Poćwicz takie odpowiedzi w domu.
 • 22.  Spróbuj zaskoczyć sprawców.Spróbuj zaskoczyć sprawców. Zrób coś, coZrób coś, cozbije ich z tropu, zdziwi np. udawaj, że niezbije ich z tropu, zdziwi np. udawaj, że niedosłyszysz ("Co mówicie? Głośniej. Ale, że co jadosłyszysz ("Co mówicie? Głośniej. Ale, że co jarobię? Nic nie słyszę” itd.); upozoruj, że mdlejeszrobię? Nic nie słyszę” itd.); upozoruj, że mdlejesz("Chłopaki, kręci mi się w głowie od tego("Chłopaki, kręci mi się w głowie od tegoprzezywania, chyba zemdleję"); może zmień tematprzezywania, chyba zemdleję"); może zmień temat("Widzieliście nową wersję Warhammera?") itp.("Widzieliście nową wersję Warhammera?") itp. Powiedz o tym swojemu przyjacielowiPowiedz o tym swojemu przyjacielowi lublubdobremu koledze/koleżance. Będziesz czuł siędobremu koledze/koleżance. Będziesz czuł sięo wiele lepiej, gdy podzielisz się swoimo wiele lepiej, gdy podzielisz się swoimzmartwieniem. Poproś o pomoc i radę. Czasemzmartwieniem. Poproś o pomoc i radę. Czasemwystarczy wspólne spędzanie czasu na przerwach.wystarczy wspólne spędzanie czasu na przerwach.Sprawcy częściej atakują pojedynczych uczniów.Sprawcy częściej atakują pojedynczych uczniów.
 • 23.  Poradź się rodziców lub kogoś bliskiego.Poradź się rodziców lub kogoś bliskiego.Opowiedz im o swoim kłopocie. Dorośli mają różneOpowiedz im o swoim kłopocie. Dorośli mają różnesprytne pomysły, jak rozwiązać taki problem. Wartosprytne pomysły, jak rozwiązać taki problem. Wartoskorzystać z ich wiedzy.skorzystać z ich wiedzy.
 • 24. Istnieją też groźniejsze sytuacje wIstnieją też groźniejsze sytuacje wszkole np. wyłudzanie pieniędzy, próbyszkole np. wyłudzanie pieniędzy, próbypobicia.pobicia.Co wtedy?Co wtedy? Nie daj się sprowokować do walki.Nie daj się sprowokować do walki. TwojaTwojasytuacja może się pogorszyć (zostaniesz zraniony,sytuacja może się pogorszyć (zostaniesz zraniony,będą cię dalej prześladować). Sprawcy są częstobędą cię dalej prześladować). Sprawcy są częstosilniejsi i mają pomocników. Spróbuj wykorzystaćsilniejsi i mają pomocników. Spróbuj wykorzystaćopisane wyżej sposoby albo uciekaj.opisane wyżej sposoby albo uciekaj. Trzymaj się jakiejś grupy uczniów.Trzymaj się jakiejś grupy uczniów. Być możeByć możesprawcy nie odważą się wtedy do ciebie podejść.sprawcy nie odważą się wtedy do ciebie podejść. Jeśli chcą pieniędzy iJeśli chcą pieniędzy i grożą pobiciem - lepiejgrożą pobiciem - lepiejoddaj im to, co masz.oddaj im to, co masz. Twoje zdrowie jestTwoje zdrowie jestważniejsze od kilku złotych.ważniejsze od kilku złotych.
 • 25.  O każdej z takich sytuacjiO każdej z takich sytuacji poinformujpoinformujdorosłych.dorosłych. Takie zachowania to jużTakie zachowania to jużprzestępstwo.przestępstwo. Dorośli powinniDorośli powinninatychmiast zareagować.natychmiast zareagować.
 • 26. Jeśli wykorzystałeś różne sposobyJeśli wykorzystałeś różne sposobyobrony, a sprawcy ciągle ciobrony, a sprawcy ciągle cidokuczają-dokuczają-koniecznie powiedz o tym dorosłym!koniecznie powiedz o tym dorosłym! Powiedz rodzicom, komuś bliskiemu,Powiedz rodzicom, komuś bliskiemu,wychowawcy, innemu nauczycielowi.wychowawcy, innemu nauczycielowi. Poinformuj pedagoga lub psychologaPoinformuj pedagoga lub psychologaszkolnego!szkolnego!Potrzebujesz ich pomocy.Potrzebujesz ich pomocy.Im szybciej to zrobisz, tym szybciej przemocIm szybciej to zrobisz, tym szybciej przemocmoże się skończyć.może się skończyć.
 • 27. Pamiętaj !!!Pamiętaj !!! Informowanie dorosłychInformowanie dorosłych nie jest żadnymnie jest żadnymdonoszeniem na kolegów,donoszeniem na kolegów, ale szukaniemale szukaniempomocy. Sprawcy postępują źle, łamią normypomocy. Sprawcy postępują źle, łamią normyi powinni ponieść odpowiednie konsekwencje.i powinni ponieść odpowiednie konsekwencje. Nie jesteś skarżypytą, walczyszNie jesteś skarżypytą, walczyszo bezpieczeństwoo bezpieczeństwo w szkole. Mówiąc ow szkole. Mówiąc oprzemocy dorosłym, pomagasz także innymprzemocy dorosłym, pomagasz także innymdzieciom, które spotyka to samo.dzieciom, które spotyka to samo. Jeśli nikomu o tym nie mówisz -Jeśli nikomu o tym nie mówisz - krzywdziszkrzywdziszsiebie i chronisz sprawców.siebie i chronisz sprawców.
 • 28.  Wiemy, że nie jest łatwo opowiedziećWiemy, że nie jest łatwo opowiedziećo dokuczaniu dorosłym. Możesz bać sięo dokuczaniu dorosłym. Możesz bać sięzemsty twoich kolegów, koleżanek albo niezemsty twoich kolegów, koleżanek albo niewierzyć, że twoja sytuacja się zmieni.wierzyć, że twoja sytuacja się zmieni.Pamiętaj, jest to możliwe. DorośliPamiętaj, jest to możliwe. Doroślimają większą władzę imają większą władzę imożliwości działania.możliwości działania.Skorzystaj z ich pomocy.Skorzystaj z ich pomocy.
 • 29. Jak to warto zrobić?Jak to warto zrobić? Spisz w zeszycieSpisz w zeszycie wszystkie sytuacje,wszystkie sytuacje,w których stosowano wobec ciebiew których stosowano wobec ciebieprzemoc (będzie ci łatwiej o nich mówić)przemoc (będzie ci łatwiej o nich mówić) Wybierz dorosłą osobę, do którejWybierz dorosłą osobę, do którejmasz zaufaniemasz zaufanie (mama, tata, ktoś(mama, tata, ktośz rodziny, wychowawczyni, pedagogz rodziny, wychowawczyni, pedagogszkolny, ulubiony nauczyciel, rzecznikszkolny, ulubiony nauczyciel, rzecznikpraw ucznia w szkole, ktoś z dyrekcji...)praw ucznia w szkole, ktoś z dyrekcji...)
 • 30.  Poproś ją o rozmowę na osobności,Poproś ją o rozmowę na osobności, bezbezświadków (w domu, w sali lekcyjnej, w pokojuświadków (w domu, w sali lekcyjnej, w pokojupedagoga)pedagoga) Opowiedz o konkretnych sytuacjach,Opowiedz o konkretnych sytuacjach, które ciktóre cisię przydarzają (gdzie się to działo, kto był sprawcą,się przydarzają (gdzie się to działo, kto był sprawcą,co robił).co robił). Opisz swoje uczuciaOpisz swoje uczucia np, że jest cinp, że jest ciprzykro, źle, że nie możesz już tego dłużej znosićprzykro, źle, że nie możesz już tego dłużej znosić(czasem dorośli nie rozumieją, że np. wyśmiewanie(czasem dorośli nie rozumieją, że np. wyśmiewaniemoże komuś przeszkadzać). Jeśli jest tomoże komuś przeszkadzać). Jeśli jest towychowawczyni, możesz poprosić ją, aby niewychowawczyni, możesz poprosić ją, aby nierozwiązywała tego problemu przy całej klasie, alborozwiązywała tego problemu przy całej klasie, albonie ujawniała sprawcom twojego nazwiskanie ujawniała sprawcom twojego nazwiska(nauczyciel może powiedzieć sprawcom, że sam(nauczyciel może powiedzieć sprawcom, że sampostanowił przerwać przemoc). Czasem jednakpostanowił przerwać przemoc). Czasem jednakwychowawcawychowawca będzie potrzebował twojejbędzie potrzebował twojejpomocypomocy - łatwiej będzie mu podjąć różne działania.- łatwiej będzie mu podjąć różne działania.
 • 31. Poszukaj następnejPoszukaj następnejosoby, jeśli taosoby, jeśli tapierwsza ci niepierwsza ci niepomogła. Nie zniechęcajpomogła. Nie zniechęcajsię po nieudanejsię po nieudanejpróbie. Znajdź kogoś,próbie. Znajdź kogoś,kto może coś zrobić.kto może coś zrobić.
 • 32.  Twoi rodzice mają prawo wymagaćTwoi rodzice mają prawo wymagaćod szkoły, aby zapewniła ciod szkoły, aby zapewniła cibezpieczeństwo.bezpieczeństwo.Szkoła ma zaś taki obowiązek.Szkoła ma zaś taki obowiązek.Wielu nauczycieli zawiadomionychWielu nauczycieli zawiadomionycho przemocy wśród dzieci stara sięo przemocy wśród dzieci stara sięrobić wszystko, żeby rozwiązaćrobić wszystko, żeby rozwiązaćproblem.problem.
 • 33. PAMIĘTAJ!!!PAMIĘTAJ!!!REAGUJ, GDY WIDZISZ PRZEMOCREAGUJ, GDY WIDZISZ PRZEMOCSKIEROWANĄ WOBEC INNEGOSKIEROWANĄ WOBEC INNEGOUCZNIA!!!UCZNIA!!!BRAK REAKCJI OZNACZABRAK REAKCJI OZNACZAPRZYZWOLENIE NA PRZEMOC!!!PRZYZWOLENIE NA PRZEMOC!!!
 • 34. Fraszka „Szkolny siłacz”Fraszka „Szkolny siłacz”Uważa siebie za bokseraUważa siebie za bokserai mówi, że na boksie się zna,i mówi, że na boksie się zna,lecz przeciwników wciąż wybieralecz przeciwników wciąż wybieraspośród najsłabszych uczniów w klasie.spośród najsłabszych uczniów w klasie.
 • 35. Dziękujemy za uwagę!!!Dziękujemy za uwagę!!!