MPZP wsi Kokoszkowy
Prezentacja rozwiązań dla wielkoobszarowych planów
miejscowych na przykładzie
miejscowego planu
zagosp...
MPZP wsi Kokoszkowy
Charakterystyka obszaru opracowania
S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS
ul. Piaskowa 29, 80...
MPZP wsi Kokoszkowy
Powiązania gminy
w kontekście
wojewódzkim.
S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS
ul. Piaskowa...
MPZP wsi Kokoszkowy
Położenie Obrębu
Kokoszkowy
na obszarze
Gminy
Starogard Gd.
S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne,...
MPZP wsi Kokoszkowy
Obręb Kokoszkowy
na tle struktury
Funkcjonalno-przestrzennej
gminy
Starogard Gdański
S T R U K T U R A...
MPZP wsi Kokoszkowy
Formy
geomor-
fologiczne
na obszarze
obrębu
S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS
ul. Piaskow...
MPZP wsi Kokoszkowy
S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS
ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 4...
MPZP wsi Kokoszkowy
Klasy
bonitacyjne
gleb oraz
rozmieszczenie
gleb
organicznych.
S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenn...
MPZP wsi Kokoszkowy
Cele stawiane przed dokumentem
opracowywanego planu miejscowego w
świetle przepisów i polityki przestr...
MPZP wsi Kokoszkowy
● Opracowanie mpzp dla wsi Kokoszkowy wynika z rekomendacji
studium uwarunkowań i kierunków zagospodar...
MPZP wsi Kokoszkowy
Gęstość zaludnienia
oraz liczba ludności
ośrodków wiejskich
S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne,...
MPZP wsi Kokoszkowy
Gęstość zaludnienia
oraz zmiana ludności
w obrębach wiejskich
S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenn...
MPZP wsi Kokoszkowy
Łączna wielkość
powierzchni całkowitej
zabudowy oraz jej
struktura funkcjonalna
w obrębach
geodezyjnyc...
MPZP wsi Kokoszkowy
Struktura
użytkowania
gruntów.
S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS
ul. Piaskowa 29, 80-025 ...
MPZP wsi Kokoszkowy
S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS
ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 4...
MPZP wsi Kokoszkowy
Rozmieszczenie
decyzji o
warunkach zabudowy
- prezentowane
w granicach podziału geodezyjnego
S T R U K...
MPZP wsi Kokoszkowy
Cel nadrzędny polityki przestrzennej
Celem nadrzędnym polityki przestrzennej jest optymalizacja
zagosp...
MPZP wsi Kokoszkowy
Cele ogólne Studium
1. Wysoka jakość zamieszkania.
2. Ochrona wartości i zasobów:
2.1) nieodtwarzalnyc...
MPZP wsi Kokoszkowy
Cele dziedzinowe
1. Kompletne ukształtowanie ośrodków wiejskich:
● 1.1) pełne wyposażenie funkcjonalne...
MPZP wsi Kokoszkowy
Zasady realizacji polityki przestrzennej
1. Hierarchizacja ośrodków wiejskich i zapewnienie im, stosow...
MPZP wsi Kokoszkowy
Rekomendacje w zakresie przeciwdziałania
dezintegracji jednostek osadniczych
1) Przeciwdziałanie osłab...
MPZP wsi Kokoszkowy
Rekomendacje dotyczące kształtowania podstawowej
struktury miejscowości
Studium określa sposób kształt...
MPZP wsi Kokoszkowy
Kształtowanie rozwoju jednostki osadniczej
● Każda jednostka osadnicza, na każdym etapie rozwoju, winn...
MPZP wsi Kokoszkowy
Wzorce zagospodarowania
rozwoju przestrzennego
ośrodków wiejskich
S T R U K T U R A Planowanie Przestr...
MPZP wsi Kokoszkowy
Ustalenia i rekomendacje dla wsi Kokoszkowy
Miejsce w jednostki osadniczej w hierarchii ośrodków
Ośrod...
MPZP wsi Kokoszkowy
Polityka przestrzenna – kontrola tempa rozwoju
● Etapowanie rozwoju zagospodarowania w planach miejsco...
MPZP wsi Kokoszkowy
Rozwiązania projektowe
S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS
ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk t...
MPZP wsi Kokoszkowy
Główne cele bezpośrednie opracowania
● uporządkowanie procesów przekształceń przestrzennych obrębu Kok...
MPZP wsi Kokoszkowy
Rysunek planu
miejscowego
S T R U K T U R A
MPZP wsi Kokoszkowy
Uwarunkowania projektowe – charakterystyka
zagospodarowania
● Brak czytelnego centrum wsi:
● zabudowa ...
MPZP wsi Kokoszkowy
S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS
ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 4...
MPZP wsi Kokoszkowy
Uwarunkowania projektowe – struktura funkcjonalna
● funkcja wiodąca w jednostce osadniczej - zabudowa ...
MPZP wsi Kokoszkowy
Uwarunkowania projektowe – środowisko, infrastruktura
● na obszarze opracowania brak ustanowionych for...
MPZP wsi Kokoszkowy
Problemy planistyczne
● Kształtowanie centrum
● Fragmentacja obszarów centralnych wsi poprzez:
● Przeb...
MPZP wsi Kokoszkowy
Rozwiązania projektowe
● Etapowanie rozwoju:
● dostosowanie do faktycznych potrzeb osadniczych, możliw...
MPZP wsi Kokoszkowy
Rozwiązania projektowe
● Ochrona środowiska – ze względu na brak ustawowych form ochrony przyrody
stos...
MPZP wsi Kokoszkowy
Rozwiązania projektowe
● Infrastruktura techniczna:
● ze względu na rozwiniętą sieć wodociągową i kana...
MPZP wsi Kokoszkowy
Model logiczny i koncepcyjny dokumentu
planistycznego oraz techniki Systemów
Informacji Przestrzennej
...
GIS - narzędzie urbanisty oraz administracji publicznej
● Zagadnienia i zasoby informacyjne uwzględniane w procedurach pla...
GIS - narzędzie urbanisty oraz administracji publicznej
● Obiekt przestrzenny i jego atrybuty
S T R U K T U R A Planowanie...
GIS - narzędzie urbanisty oraz administracji publicznej
● Serie, zbiory (warstwy), obiekty
S T R U K T U R A Planowanie Pr...
GIS - narzędzie urbanisty oraz administracji publicznej
● Przetwarzanie i integracja danych przestrzennych oraz tworzenie ...
GIS - narzędzie urbanisty oraz administracji publicznej
● Powiązanie obiektu przestrzennego z informacją opisową
S T R U K...
MPZP wsi Kokoszkowy
Przykład analizy wraz
z prezentacją wyników
w postaci kartodiagramu
do studium gminy
Starogard Gdański...
MPZP wsi Kokoszkowy
Przykład analizy:
poziom intensywności
I koncentracji
podziału geodezyjnego:
Ile działek znajduje
się ...
GIS - narzędzie urbanisty oraz administracji publicznej
Zapytanie SQL
generujące liniową
warstwę powiązań
funkcjonalnych
p...
GIS - narzędzie urbanisty oraz administracji publicznej
Wynik analizy,
która na podstawie
wyników
z poprzedniego
przykładu...
MPZP wsi Kokoszkowy
Dziękuję za uwagę
S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS
ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./f...
of 48

Prezentacja rozwiązań dla wielkoobszarowych planów miejscowych na przykładzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wsi Kokoszkowy Gmina Starogard Gdański

Opis rozwiązań projektowych dla wielkoobszarowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na przykładzie mpzp dla obrębu geodezyjnego Kokoszkowy w Gminie Starogard Gdański. Prezentacja dla Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Design      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja rozwiązań dla wielkoobszarowych planów miejscowych na przykładzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wsi Kokoszkowy Gmina Starogard Gdański

 • 1. MPZP wsi Kokoszkowy Prezentacja rozwiązań dla wielkoobszarowych planów miejscowych na przykładzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wsi Kokoszkowy Gmina Starogard Gdański S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 2. MPZP wsi Kokoszkowy Charakterystyka obszaru opracowania S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 3. MPZP wsi Kokoszkowy Powiązania gminy w kontekście wojewódzkim. S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 4. MPZP wsi Kokoszkowy Położenie Obrębu Kokoszkowy na obszarze Gminy Starogard Gd. S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 5. MPZP wsi Kokoszkowy Obręb Kokoszkowy na tle struktury Funkcjonalno-przestrzennej gminy Starogard Gdański S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 6. MPZP wsi Kokoszkowy Formy geomor- fologiczne na obszarze obrębu S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 7. MPZP wsi Kokoszkowy S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 8. MPZP wsi Kokoszkowy Klasy bonitacyjne gleb oraz rozmieszczenie gleb organicznych. S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 9. MPZP wsi Kokoszkowy Cele stawiane przed dokumentem opracowywanego planu miejscowego w świetle przepisów i polityki przestrzennej gminy S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 10. MPZP wsi Kokoszkowy ● Opracowanie mpzp dla wsi Kokoszkowy wynika z rekomendacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gdański. ● Głównym problemem rozwoju przestrzennego Gminy Starogard Gd. jest dynamiczny rozwój osadnictwa, które przyjmuje formy chaotycznej suburbanizacji. ● Ekspansja osadnicza ludności z Miasta Starogard Gdański już obecnie spowodowała znaczne rozproszenie zabudowy na obszarze Gminy. ● Napędzana jest ona różnicą cen gruntów budowlanych, między miastem a obszarami wiejskimi. ● Sprzyjają mu: istniejąca praktyka i nawyki inwestycyjne oraz liberalne przepisy lokalizacyjne, ● Decyzje o warunkach zabudowy, które są najczęściej stosowaną procedurą lokalizacyjną, nie były i nie są narzędziem kształtowania ładu przestrzennego. S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 11. MPZP wsi Kokoszkowy Gęstość zaludnienia oraz liczba ludności ośrodków wiejskich S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 12. MPZP wsi Kokoszkowy Gęstość zaludnienia oraz zmiana ludności w obrębach wiejskich S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 13. MPZP wsi Kokoszkowy Łączna wielkość powierzchni całkowitej zabudowy oraz jej struktura funkcjonalna w obrębach geodezyjnych S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 14. MPZP wsi Kokoszkowy Struktura użytkowania gruntów. S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 15. MPZP wsi Kokoszkowy S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 16. MPZP wsi Kokoszkowy Rozmieszczenie decyzji o warunkach zabudowy - prezentowane w granicach podziału geodezyjnego S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 17. MPZP wsi Kokoszkowy Cel nadrzędny polityki przestrzennej Celem nadrzędnym polityki przestrzennej jest optymalizacja zagospodarowania przestrzennego Gminy, służąca godzeniu ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych z dynamicznym rozwojem gminy przy uwzględnieniu: 1) wysokiej jakości zamieszkania oraz 2) racjonalności ekonomicznej użytkowania gruntów i ich wyposażenia w infrastrukturę techniczną. S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 18. MPZP wsi Kokoszkowy Cele ogólne Studium 1. Wysoka jakość zamieszkania. 2. Ochrona wartości i zasobów: 2.1) nieodtwarzalnych i zasobów ograniczonych (zasobów naturalnych, w tym kopalin, zwartych kompleksów leśnych, wszelkich obszarów cennych przyrodniczo, krajobrazu i wszelkich przestrzeni otwartych); 2.2) wartości kulturowych; 2.3) innych cennych walorów. S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 19. MPZP wsi Kokoszkowy Cele dziedzinowe 1. Kompletne ukształtowanie ośrodków wiejskich: ● 1.1) pełne wyposażenie funkcjonalne ośrodków, odpowiednio do rangi; ● 1.2) ukształtowanie przestrzenne zapewniające dostęp do usług oraz spójność terytorialną ośrodka; ● 1.3) zapewnienie wysokiej jakości estetycznej poszczególnych elementów zagospodarowania wsi. ● 2. Pełna obsługa transportowa ośrodków gminnych (...) ● 3. Pełna obsługa infrastrukturą obszarów zwartej zabudowy ośrodków gminnych. ● (...) ● 5. Ochrona zasobów przyrodniczych i krajobrazowych poprzez konsekwentny podział przestrzeni, na obszary zurbanizowane i przestrzenie otwarte ● 5.1) kształtowanie granic urbanizacji, stanowiącej krawędź pomiędzy zagospodarowaniem miejscowości a przestrzenią otwartą; ● 5.2) ograniczanie możliwości zabudowy poprzez prawo miejscowe. S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 20. MPZP wsi Kokoszkowy Zasady realizacji polityki przestrzennej 1. Hierarchizacja ośrodków wiejskich i zapewnienie im, stosownie od ich rangi: 2. Kontynuacja rozwoju przestrzennego, zapewniająca wypełnienie struktur przestrzennych, na obszarach dobrze wyposażonych w infrastrukturę techniczną obejmujące: 2.1) Uzupełnienie zagospodarowania w obszarach rezerw istniejącej struktury przestrzennej obszarów zainwestowania, w tym: 2.1.1) wyznaczenie w granicach jednostek osadniczych obszarów wolnych od zabudowy lub wymagających przekształcenia, na cele: a) lokalizacji usług publicznych, b) ukształtowania przestrzeni publicznych, c) ukształtowania terenów zieloni, w tym terenów sportu i rekreacji; 2.2) Otwieranie nowych obszarów rozwoju zabudowy powiązanych przestrzennie istniejącym zagospodarowaniem: 2.2.1) w pierwszym rzędzie sąsiadujących z obszarami zurbanizowanymi, tworzącymi granicę urbanizacji (granicę spójnego przestrzennie, planowanego obszaru zagospodarowania jednostki osadniczej), 2.2.2) powiązanymi infrastrukturalnie i komunikacyjnie z istniejącym zagospodarowaniem wsi, tworzącymi nową jednostkę osadniczą (podrzędną lub równorzędną). S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 21. MPZP wsi Kokoszkowy Rekomendacje w zakresie przeciwdziałania dezintegracji jednostek osadniczych 1) Przeciwdziałanie osłabieniu centrum miejscowości i utracie usług podstawowych oraz wyższego rzędu będzie służyć: ● a) zapewnienie przeznaczenia terenu w centrum wsi na cele wielofunkcyjne (mieszkaniowo- usługowe) – pozwoli to budować układ, który choć w części będzie samowystarczalny, ● b) lokalizacja w centrum istotnych funkcji publicznych – jest to arbitralna decyzja samorządu gminy, która w sposób naturalny wytwarza ruch ludności; ● c) usytuowanie zabudowy, w pierwszym rzędzie usług publicznych, ale również prywatnych obiektów usługowo-mieszkalnych wokół placu, rynku, skweru tworzącego centralny element systemu przestrzeni publicznych; ● d) lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie, z zapewnieniem pieszego dojścia do centrum, przystanków transportu zbiorowego, ● e) powiązanie ciągami pieszymi i rowerowymi z obszarami zabudowy mieszkaniowej wsi, w szczególności z punktami usytuowania lokalnych usług podstawowych dla tych obszarów, ● f) zapewnienie dostępu transportem zmotoryzowanym do centrum w taki sposób, aby nie tworzył on barier w systemie przestrzeni publicznych – należy przewidzieć również miejsca parkingowe, odpowiednio liczne w stosunku do bilansu powierzchni usługowej i mieszkalnej dla całego obszaru centrum, ale tak, aby każdy z osobna nie liczył więcej niż 5 – 7 miejsc postojowych. ● 2) Rozwój miejscowości powinien zapewnić jej przestrzenną zwartość – ośrodki wiejskie nie powinny przekroczyć pewnej skali S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 22. MPZP wsi Kokoszkowy Rekomendacje dotyczące kształtowania podstawowej struktury miejscowości Studium określa sposób kształtowania struktury miejscowości w oparciu o wskazane na rysunku Studium przybliżone lokalizacje centrów usługowych poszczególnych jednostek i ich fragmentów: 1) wokół centrum miejscowości należy stworzyć warunki planistyczne, poprzez określenie przeznaczenia terenu i warunków zabudowy, na ukształtowanie multifunkcjonalnego obszaru koncentrującego główne usługi wiejskie w powiązaniu z intensywną funkcją mieszkaniową, 2) w centrach lokalnych (osiedlowych) wyznaczyć analogiczne obszary usługowe, o skali odpowiadającej potrzebom obsługiwanego fragmentu wsi, 3) należy określić szczegółowe granice przestrzeni publicznych i ich zagospodarowania, tak aby powiązać wyżej opisane centra, 4) formy zagospodarowania powinny odpowiadać funkcjom, którym odpowiada określony obszar w miejscowości i tak: 4.1) centra miejscowości winny być najbardziej zróżnicowane pod względem funkcjonalnym, 4.2) w centrach miejscowości należy ustalać proporcjonalnie największe gabaryty zabudowy, a także najwyższy wskaźniki intensywności zabudowy 4.3) analogicznie lokalnie, centra osiedlowe mogą mieć wyższe wskaźniki w stosunku do obsługiwanego otoczenia, 4.4) wokół centrów intensywność zabudowy winna maleć proporcjonalnie do odległości od centrum, tworząc kręgi o coraz niższych wskaźnikach urbanistycznych. S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 23. MPZP wsi Kokoszkowy Kształtowanie rozwoju jednostki osadniczej ● Każda jednostka osadnicza, na każdym etapie rozwoju, winna zajmować dobrze zdefiniowaną przestrzeń, która będzie stanowiła kryterium lokalizacji nowej zabudowy. Ułatwi to realizację nowej zabudowy w sposób zapewniający odpowiednią efektywność, czyli pozwoli osiągnąć w określonym horyzoncie czasowym założoną intensywność zabudowy warunkującą racjonalne planowanie obsługi infrastrukturalnej i dostępności do usług publicznych. ● Rekomendacja co do wyznaczania granic urbanizacji jednostek osadniczych Na rysunkach Wzorce zagospodarowania rozwoju przestrzennego ośrodków wiejskich zostały wyznaczone, dla poszczególnych wsi, granice urbanizacji. Zaleca się koncentrację rozwoju zabudowy wewnątrz tych obszarów. S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 24. MPZP wsi Kokoszkowy Wzorce zagospodarowania rozwoju przestrzennego ośrodków wiejskich S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 25. MPZP wsi Kokoszkowy Ustalenia i rekomendacje dla wsi Kokoszkowy Miejsce w jednostki osadniczej w hierarchii ośrodków Ośrodek Pierwszego Rzędu Położenie w strefie I – Strefa podmiejska Zakładane tempo wzrostu ludności dla poszczególnych ośrodków 2. Przyjmuje się następujące mnożniki wzrostu dla ośrodków, w zależności od rangi: 1. Pierwszego rzędu 1,40 (140 %) (...) 3. Przyjmuje się następujące mnożniki wzrostu dla ośrodków, w zależności od rangi: 1. Strefa podmiejska 1,20 (120 %) Rekomendowana liczba ludności w 2030 roku 2650 osób (przy 1560 w 2010 – czyli wzrost o 1090 osób) Minimalne zapotrzebowanie w obrębach geodezyjnych na obszary rozwoju zabudowy dla celów budownictwa mieszkaniowego w latach 2010 - 2030 r. 30 ha (przy 42,3 ha obecnej zabudowy mieszkaniowej) Studium określa Parametry zagospodarowania i wskaźniki urbanistyczne dla poszczególnych miejscowości zgodnie z rangą ośrodka i w strefą funkcjonalną. S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 26. MPZP wsi Kokoszkowy Polityka przestrzenna – kontrola tempa rozwoju ● Etapowanie rozwoju zagospodarowania w planach miejscowych. ● Sukcesywność zagospodarowywania. ● Rekomendowane obszary i kolejność sporządzenia planów miejscowych: ● Sugerowaną jednostką, dla której winno się sporządzać pojedynczy plan miejscowy jest co najmniej obręb geodezyjny, a byłoby pożądane, aby w jednym pakiecie objąć kilka obrębów o podobnym charakterze, co za jednym pociągnięciem dawałoby realną kontrolę nad określoną kategorią procesów rozwojowych (na przykład nad suburbanizacją). ● Rekomenduje się następujący zakres i kolejność sporządzania planów miejscowych: Etap I. 1. Plany miejscowe dla strefy podmiejskiej: 1.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kokoszkowy, S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 27. MPZP wsi Kokoszkowy Rozwiązania projektowe S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 28. MPZP wsi Kokoszkowy Główne cele bezpośrednie opracowania ● uporządkowanie procesów przekształceń przestrzennych obrębu Kokoszkowy, w tym ograniczenie zjawisk niszcząco wpływających na ład przestrzenny i stymulowanie działań tworzących pożądaną strukturę przestrzenną, ● zapewnienia kontroli procesów osiedleńczych, ● etapowania rozwoju zabudowy, dostosowanego do wyznaczonych w studium potrzeb demograficznych oraz możliwości uzbrojenia i obsłużenia obszarów urbanizacji, ● aktualizacja zapisów obowiązujących planów miejscowych dla terenów obejmujących istniejącą zabudowę oraz przeznaczonych do zabudowy w obowiązujących planach miejscowych, ● w ramach terenów istniejącej zabudowy, uporządkowanie struktury przestrzennej wsi Kokoszkowy, w celu poprawy jej układu ruralistycznego, przy jednoczesnym uzupełnieniu zagospodarowania, ● wyznaczenie nowych terenów z przeznaczeniem do zabudowy, zgodnie z kierunkami określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Starogard Gdański, ● zwiększenie oferty terenów usługowo-produkcyjnych, ● wyznaczenie terenów wolnych od zabudowy oraz terenów o istotnych walorach przyrodniczych i określenie dla nich zasad ich zagospodarowania oraz ochrony zlokalizowanych tam wartości, S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 29. MPZP wsi Kokoszkowy Rysunek planu miejscowego S T R U K T U R A
 • 30. MPZP wsi Kokoszkowy Uwarunkowania projektowe – charakterystyka zagospodarowania ● Brak czytelnego centrum wsi: ● zabudowa o charakterze osiedli podmiejskich - typowa sypialnia - pomimo oferty dla terenów usługowych związanych z zabudową mieszkaniową (w obowiązujących planach) - nie uruchomiono żadnych nowych usług, ● droga 222 przecina wieś dokładnie przez centru, ● tereny byłej spółdzielni (dawny folwark) – podzielone geodezyjnie, przy czym występują tu różni właściciele i różne typy własności. ● Ekspansja nowej zabudowy poza granice układu przestrzennego wsi – głównie lokalizacje na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 31. MPZP wsi Kokoszkowy S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 32. MPZP wsi Kokoszkowy Uwarunkowania projektowe – struktura funkcjonalna ● funkcja wiodąca w jednostce osadniczej - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: ● w centrum skupiona i względnie intensywna, ● na północy rozproszona – rozmieszczona głównie wzdłuż dróg wiejskich (lokalnych) ● na południu powiązana z zabudową miasta Starogard, ● zabudowa wielorodzinna stanowi niewielki udział w funkcji mieszkaniowej – forma ta jest niezalecana w studium, poza uzupełnieniami istniejącego zagospodarowania: ● istniejąca zabudowa wielorodzinna zlokalizowana jest w centrum wsi, ● jeden nowy teren przesądzony w obowiązującym planie. ● zabudowa produkcyjno-usługowa w centrum wsi - była spółdzielnia – stanowi ona źródło konfliktu przestrzennego, wpływającego na jakość kształtowanego centrum, ● zabudowa usługowa o charakterze ponadlokalnym – obiekty rozmieszczone przy drodze 222 ● zabudowa usługowa o charakterze lokalnym – związania z obsługą osiedli mieszkaniowych ● zabudowa zagrodowa – pozostałości w centrum (potencjalny konflikt związany z uciążliwością) oraz rozproszona zabudowa wzdłuż dróg wiejskich i w zagrodach samotniczych. S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 33. MPZP wsi Kokoszkowy Uwarunkowania projektowe – środowisko, infrastruktura ● na obszarze opracowania brak ustanowionych form ochrony przyrody - plan obejmuje ochroną dolinę rzeki Kochanka - tereny rolnicze z zakazem zabudowy, ● bardzo dobre gleby, wiele gruntów o wysokiej klasie gleb (III i wyższa) ● infrastruktura techniczna - sieć wodociągowa rozbudowana, obszar w większości objęty kanalizacją sanitarną. S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 34. MPZP wsi Kokoszkowy Problemy planistyczne ● Kształtowanie centrum ● Fragmentacja obszarów centralnych wsi poprzez: ● Przebieg drogi wojewódzkiej nr 222, stanowiącej główną barierę przestrzenną wsi, ● Lokalizację terenów o charakterze przemysłowym lub usług związanych z gospodarstwami rolnymi na obszarze dawnego folwarku (później spółdzielni kółek rolniczych w Kokoszkowach) – stan ten utrwala struktura własności, będąca wynikiem przypadkowych podziałów i przewłaszczeń przestrzeni folwarku, ● Rozproszenie części usług centrotwórczych oraz bliskość miasta z bogatą ofertą usługową. ● Kształtowanie granicy urbanizacji ● Zaszłości związane z wcześniejszą polityką przestrzenną (obszary rozwoju zabudowy poza centrum – w pewnym zakresie udało się je ograniczyć), ● Zaszłości związane z lokalizacją zabudowy na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 35. MPZP wsi Kokoszkowy Rozwiązania projektowe ● Etapowanie rozwoju: ● dostosowanie do faktycznych potrzeb osadniczych, możliwości obsługi infrastrukturalnej i transportowej, przygotowania geotechnicznego terenów oraz zapewnienie ciągłości zagospodarowania, ● Pozostawienie pewnych zagadnień kompozycyjnych i funkcjonalnych (integracja strefy centralnej) do czasu, gdy zmieni przebieg droga wojewódzka nr 222 oraz powstaną warunki gospodarcze do zmiany funkcji przemysłowo-produkcyjno- składowych na cele usługowe na obszarze dawnego folwarku. ● Ograniczenie ekspansji ułatwiają dobre gleby - teren o pow. ok. 9,3 ha nie uzyskał zgody na przeznaczenie gruntów III klasy na cele nierolnicze. ● Kształtowanie centrum: ● Poprawa powiązań wewnątrz centrum ● Wzbogacenie funkcjonalne centrum – uzupełnienie usług, lepsze ich powiązanie w kompleksy, ● Ukształtowanie przestrzeni publicznych wokół zabudowy usługowej i w ciągach tworzących powiązanie między nimi. ● Kształtowanie granicy urbanizacji. S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 36. MPZP wsi Kokoszkowy Rozwiązania projektowe ● Ochrona środowiska – ze względu na brak ustawowych form ochrony przyrody stosowane są takie rozwiązania wykorzystujące ustalenia o przeznaczeniu terenu i zasadach zagospodarowania aby: ● Wzmocnić ochronę wschodniego, leśnego obszaru przed ekspansją osadniczą, ● Ograniczenie możliwości zabudowy terenów rolnych poprzez restrykcyjne parametry procentu powierzchni zabudowy, w celu ochrony krajobrazu, w szczególności ochrony rolniczych przestrzeni otwartych, ● ochroną doliny rzeki Kochanka – na tych terenach rolniczych, wyjątkowo ustalony został zakazem zabudowy, co uargumentowane zostało zalewowym i podmokłym charakterem tego obszaru oraz jego walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 37. MPZP wsi Kokoszkowy Rozwiązania projektowe ● Infrastruktura techniczna: ● ze względu na rozwiniętą sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej, które ciągle są rozbudowywana, plan generalnie ustala wymóg przyłączenia się do nich istniejącej i planowanej zabudowy ● zapisy planu dopuszczają odprowadzenie ścieków do przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach rozproszonej zabudowy na północy obrębu, a w przypadku, kiedy działka budowlana na tych terenach nie spełnia warunków do realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków, dopuszcza się zastosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych, ● w nielicznych przypadkach, w przypadku braku kanalizacji, do czasu jej wybudowania, dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych – po zrealizowaniu sieci powstaje obowiązek właściciela nieruchomości do przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci kanalizacji sanitarnej. S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 38. MPZP wsi Kokoszkowy Model logiczny i koncepcyjny dokumentu planistycznego oraz techniki Systemów Informacji Przestrzennej S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 39. GIS - narzędzie urbanisty oraz administracji publicznej ● Zagadnienia i zasoby informacyjne uwzględniane w procedurach planistycznych S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu Zarządy Dróg Konce- pcje i Programy rozwoju Ewid. Dróg i O.M. Geolog Powiatowy Powiatowe archiwum geologiczne Geolog Wojewódzki Wojewódzkie archiwum geologiczne (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) Urząd Morski Państwowy Powiatwoy Inspektor Sanitarny Ministerstwa Programy rządowe Rada Ministrów / Ministerstwo Rozwoju Regionalnego KPZK Samorząd Województwa Programy woje- wódzkiePZPW Urząd Lotnictwa Cywilnego Rejestr lądowisk Państwowy Wojewódzki Konserwator Zabytków Rejestr zabytków Wojewoda Rejestry decyzji lokalizacyjnych dla „specustaw” GMINA MPZPStudium Bazy gminne KZGW/RZGW Plany gospoda- rowania wodami Kataster Wodny GDOŚ / RDOŚ Rejestr Form ochrony przyrody Wojewódzki / Powiatowy ODGiK TBD, mapa zasadnicza; EGiB, GESUT, Hydro, Sozo
 • 40. GIS - narzędzie urbanisty oraz administracji publicznej ● Obiekt przestrzenny i jego atrybuty S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS
 • 41. GIS - narzędzie urbanisty oraz administracji publicznej ● Serie, zbiory (warstwy), obiekty S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu Legal determinations PROPS PROPS PROPS Legal determinations Legal determinations Legal determinations METADATA METADATA METADATA METADATA
 • 42. GIS - narzędzie urbanisty oraz administracji publicznej ● Przetwarzanie i integracja danych przestrzennych oraz tworzenie nowego zasobu S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu Dane opisowe Dane opisoweDane opisowe Zewnętrzne serwisy geograficzne OWS (WMS,WFS,WCS) Serwisy Katalogowe / słowniki metadanych Schematy danych, słowniki, ontologie Zewnętrzne dane opisowe i statystyczne Serwisy sieciowe Dane opisowe Dane geometryczne rastrowe Dane geometryczne wektorowe PROJEKT DESKTOP GIS ● Integracja danych zewnętrznych (referencyjnych, źródłowych) ● Edycja danych lokalnych ● Stylizacja widoku ● Kompozycja map (symbolika, legenda) ● Eksport danych wynikowych
 • 43. GIS - narzędzie urbanisty oraz administracji publicznej ● Powiązanie obiektu przestrzennego z informacją opisową S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 44. MPZP wsi Kokoszkowy Przykład analizy wraz z prezentacją wyników w postaci kartodiagramu do studium gminy Starogard Gdański S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 45. MPZP wsi Kokoszkowy Przykład analizy: poziom intensywności I koncentracji podziału geodezyjnego: Ile działek znajduje się w promieniu 500 m od centroidy badanej działki do studium gminy Starogard Gdański S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 46. GIS - narzędzie urbanisty oraz administracji publicznej Zapytanie SQL generujące liniową warstwę powiązań funkcjonalnych pomiędzy ośrodkami sieci osadniczej S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 47. GIS - narzędzie urbanisty oraz administracji publicznej Wynik analizy, która na podstawie wyników z poprzedniego przykładu określiła, które z ośrodków mają charakter centralny, a które są satelitami oraz wyznaczyła dominujące powiązania funkcjonalne pomiędzy tymi ośrodkami, z uwzględnieniem siły tych powiązań. S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu
 • 48. MPZP wsi Kokoszkowy Dziękuję za uwagę S T R U K T U R A Planowanie Przestrzenne, GIS ul. Piaskowa 29, 80-025 Gdańsk tel./fax +48 58 346 02 47, tel.kom 603 669 037 - www.struktura.eu

Related Documents