FZŠ profesora Otokara Chlupa
Pedagogické fakulty UK, Praha 13
Plně organizovaná ZŠ s
1. – 9. ročníkem na
západním okraji ...
FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186
„ŠKOLA AKTIVNÍHO UČENÍ – ŠANCE PRO KAŽDÉHO“
Náš ŠVP vychází ze s...
FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186
Hlavní metody práce
aktivní učení – samostatné myšlení,
výběr a ...
Učební plán pro 2. stupeň
Vzdělávací
oblast
Jazyk a
jazyková
komunikace
Zahrnuté
obory
Vyučovací
předmět
Český jazyk a...
Fyzika
Fyzika
2
2
1
2
7
Chemie
Chemie
0
0
2
2
4
Přírodopis
Přírodopis
2
2
2
2
8
Zeměpis
Zeměpis
1
...
FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186
Výuka jazyků
od 6. ročníku možnost volby
druhého cizího jazyka j...
FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186
Projekty
Pro výuku na naší škole je charakteristická řada projek...
FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186
Vlastní zkušenost
Vyučování u nás zdaleka neznamená jen práci ve...
FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186
Soutěže
Naši žáci se každoročně zúčastňují mnoha pražských soutě...
FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186
Hodnocení
Cílem hodnocení je sledovat individuální pokrok žáka ...
FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186
Vybavení
Od vzniku nové školy prošla budova rozsáhlou rekonstru...
Po vyučování
 Školní
klub pro žák 5.-9. tříd
 Školní pěvecké sbory
 Kroužky
 Další aktivity nabízené jinými subjekty
...
Spolupráce
Naše práce by nemohla být úspěšná bez úzké spolupráce
s rodiči. Každoročně díky finanční i další pomoci můžeme
...
Přijímání šesťáků
Všichni žáci 5. ročníku naší školy jsou přijati do
6. ročníku, pokud o to projeví zájem.
Pokud zbývají ...
of 14

Prezentace skola 6.roč

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace skola 6.roč

 • 1. FZŠ profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13 Plně organizovaná ZŠ s 1. – 9. ročníkem na západním okraji Prahy Metodické středisko RWCT a vzdělávací středisko činnostního učení Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Naším hlavním cílem je vytvořit způsob výuky, který by 1. vyhovoval každému dítěti bez ohledu na jeho nadání a soc. původ 2. podporoval vztah k celoživotnímu vzdělávání 3. rovnoměrně rozvíjel všechny stránky osobnosti
 • 2. FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186 „ŠKOLA AKTIVNÍHO UČENÍ – ŠANCE PRO KAŽDÉHO“ Náš ŠVP vychází ze sedmi zásad, jejichž první písmena vyjadřují hlavní poslání učitele na naší škole - POMÁHAT žákům s prvními kroky na celoživotní cestě ke vzdělání. Použitelnost poznatků – nezáleží na množství poznatků, ale na trvalosti jejich osvojení a propojenosti s praktickým životem Osobnostní rozvoj – rovnoměrný rozvoj všech stránek osobnosti Mezilidské vztahy – partnerské vztahy ve škole Aktivita – prostor pro iniciativu, vnitřní motivaci a objevování Hodnocení – individuální hodnocení směřující k dalšímu rozvoji Angažovanost – zapojení do života školy a širší komunity Tvořivost – využití osvojených poznatků novým způsobem
 • 3. FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186 Hlavní metody práce aktivní učení – samostatné myšlení, výběr a třídění informací a jejich využití v praxi konstruktivistické postupy (zejména metody RWCT a činnostního učení) – vycházíme ze zkušeností žáka, učitel má roli poradce kooperativní učení projektové vyučování prvky dramatické výchovy Uvedené i další metody se ve skutečnosti neobjevují odděleně, ale navzájem se prolínají.
 • 4. Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Zahrnuté obory Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika a Matematika a její aplikace její aplikace Anglický Ročník Celkem 6. 7. 8 9. 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 2 2 2 6 Dle nabídky a zájmu 4 4 4 5 17 Fyzika Člověk a příroda Matematika Fyzika 2 2 1 2 7 Chemie Chemie 0 0 2 2 4 Přírodopis Přírodopis 2 2 2 2 8 Zeměpis Zeměpis 1 2 2 1 6
 • 5. Fyzika Fyzika 2 2 1 2 7 Chemie Chemie 0 0 2 2 4 Přírodopis Přírodopis 2 2 2 2 8 Zeměpis Zeměpis 1 2 2 1 6 Občanská výchova Občanská výchova 1 1 1 1 4 Dějepis Dějepis 2 2 2 2 8 Informatika 1 0 0 0 1 0 0 1 2 3 1 1 1 0 3 2 2 2 1 7 0 1 1 1 3 2 2 2 2 8 3 2 2 2 9 Celkem hodin v 6. – 9. ročníku 28 30 32 32 122 Ročníková maxima 30 30 32 32 Člověk a příroda Člověk a společnost Informační a Informační a komunikační komunikační technologie technologie Člověk a svět Člověk a svět práce práce Hudební výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Praktické činnosti Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke Výchova ke zdraví zdraví Člověk a zdraví Tělesná Tělesná výchova výchova Volitelné předměty
 • 6. FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186 Výuka jazyků od 6. ročníku možnost volby druhého cizího jazyka jako volitelného předmětu (Nj) zájezd do Velké Británie s výukou v jazykové škole a ubytováním v rodinách eTwinning a další od 7.roč povinný 2.cizí jazyk (Nj, mezinárodní projekty Fj, Šj, Rj) zájezdy do Francie, německy mluvících zemí… jazykové kroužky, Aj s rodilou mluvčí…
 • 7. FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186 Projekty Pro výuku na naší škole je charakteristická řada projektů různého charakteru a rozsahu. Projekty směřují především k rozvoji klíčových kompetencí a umožňují integrovat učivo z různých vzdělávacích oblastí.  Výuka napříč školou - celoškolní dílny, oborové dny na 2. stupni  Projekty mezitřídní, apod. – žáci si mohou vybrat meziročníkové, aktivitu/ obor – vznikají skupiny krátkodobé i dlouhodobé napříč třídami a ročníky.  Tematické týdny – výuka v celé škole je zaměřena po celý týden na určité téma  Jeden svět na školách
 • 8. FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186 Vlastní zkušenost Vyučování u nás zdaleka neznamená jen práci ve třídě. V průběhu roku mají žáci možnost zúčastnit se mnoha akcí, zájezdů, škol v přírodě, exkurzí a besed, které jim umožní stavět na vlastních zkušenostech. Mnohé z akcí organizují od začátku do konce samy. úvodní adaptační kurz pro 6. třídy zimní a letní ŠvP fakultativní lyžařské a poznávací zájezdy výlety a exkurze letní cykloturitický kurz Klub Madých diváků Chlupíkovy debaty Chlupíkovo divadelní léto tradiční akce: Mikuláš, masopust, čarodějnice... a mnoho dalších akcí
 • 9. FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186 Soutěže Naši žáci se každoročně zúčastňují mnoha pražských soutěží a dosahují v nich výborných výsledků, navíc mají ale možnost vyzkoušet si své znalosti a dovednosti i v soutěžích pořádaných přímo školou. florbalový školní kola vědomostních turnaj - starší a uměleckých soutěží s děti pro účastí nejlepších ve vyšších mladší kolech Genius MATEMATICO Logicus Počítáme o chlup více sportovní Mladý Demosthenes – rétorická soutěž soutěže – o pohár DDM
 • 10. FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186 Hodnocení Cílem hodnocení je sledovat individuální pokrok žáka a řídit jeho další rozvoj. Nedílnou součástí je i hodnocení rozvoje klíčových kompetencí . konzultace učitel – - žák – rodič sebehodnocení a sebereflexe hodnocení práce ve skupinách práce s kritérii hodnocení hodnocení práce spolužáků portfolia práce s chybou sebehodnotící tabulky součástí žákovské knížky hodnocení práce na projektech Elektronické ŽK
 • 11. FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186 Vybavení Od vzniku nové školy prošla budova rozsáhlou rekonstrukcí. Stále ale není vše hotovo a počítá se s dalšími úpravami. nová vstupní nově vybavené hala se skříňkami odborné pracovny pro každého žáka přírodopisu, fyziky, a odpočinkovou chemie, zeměpisu částí a cvičná kuchyň nový školní sportovní areál nová knihovna s multimediální a počítačovou pracovnou a studovnou školní klub školní divadelní scéna Divadlo VEŠkole barevné školní chodby s místy pro relaxaci
 • 12. Po vyučování  Školní klub pro žák 5.-9. tříd  Školní pěvecké sbory  Kroužky  Další aktivity nabízené jinými subjekty  Klub mladých diváků od 8. ročníku
 • 13. Spolupráce Naše práce by nemohla být úspěšná bez úzké spolupráce s rodiči. Každoročně díky finanční i další pomoci můžeme realizovat mnoho projektů. Patří jim za to veliký dík. Školská rada Rada rodičů Školní psycholožka, výchovná poradkyně pro 2. . stupeň, preventivní program. Žáci s SPU mají podporu v individuálních vzdělávacích plánech, v případě vhodnosti pracují ve třídě asistenti pedagoga.
 • 14. Přijímání šesťáků Všichni žáci 5. ročníku naší školy jsou přijati do 6. ročníku, pokud o to projeví zájem. Pokud zbývají volná místa, přijímáme na ně žáky z jiných škol tak, aby celkový počet ve třídě nepřesáhl 30 žáků. Většinou vznikají dvě 6. třídy, které nejsou nijak specializované.  Hned první týden v září čeká žáky a jejich nové třídní učitele adaptační kurz. 

Related Documents