Dorota
 Rybarska-­‐Jarosz
 
ROPS
 Szczecin
 
www.wzp.plŹródło:
 h3p://www.sxc.hu
 
 
Autor:
 LilGoldWmn
 
Polityka rodzinna:
pomoc – czy polityka
społeczna?....
www.wzp.pl
Polityka
 a
 polityka
 społeczna…
 
Definicja
 Szkoły
 Arystotelesowskiej
 [sztuka,
 talent,
 ...
www.wzp.pl
Czemu
 służy
 polityka
 społeczna?...
 
…określeniu
 sposobów
 wydawania
 publicznych
 pieniędz...
www.wzp.pl
…szukaniu
 odpowiedzi
 na
 pytania:
 
…o
 skuteczność
 i
 efektywność
 tradycyjnego
 państwa	...
www.wzp.pl
Czemu
 służy
 pomoc
 społeczna?...
 
•  Samopomocy
 (ludzi,
 rodzin,
 grup
 sąsiedzkich,
 wsp...
www.wzp.pl
Rodzina*,
 czyli…
 
Wspólnota
 ludzi,
 których
 łączą:
 
 
–  więzy
 krwi
 
–  uczucia
 
– ...
www.wzp.pl
Próba
 definicji
 polityki
 rodzinnej…
 
Umiejętność
 dostrzegania
 i
 wykorzystywania
 w
 org...
www.wzp.pl
Pytania
 o
 kondycję
 Rodziny
 
 
w
 Województwie
 Zachodniopomorskim
 
www.wzp.pl
*Rodzina
 –
 małżeństwa
 z
 dziećmi,
 partnerzy
 z
 dziećmi,
 rodziny
 niepełne
 z
 dzieć...
www.wzp.pl
Rozwody
 na
 1000
 nowo
 zawartych
 małżeństw
 
 
www.wzp.pl
Urodzenia
 pozamałżeńskie
 w
 
 WZ,
 
 
w
 latach
 2002-­‐2011
 
 
29,2%
 
31,9%
 
33,1...
www.wzp.pl
Miejscowości
 popegeerowskie
 w
 podziale
 na
 gminy
 
www.wzp.pl
Wnioski
 i
 rekomendacje
 
www.wzp.pl
Spotkanie
 fokusowe,
 22
 maja
 2014
 
Polityka
 społeczna:
 
1. Wdrażanie
 Kart
 Dużych
 R...
www.wzp.pl
Wzajemna
 relacja…
 
www.wzp.pl
Program
 WZ
 Region
 dla
 Rodziny
 
Cel
 I:
 Poprawa
 kondycji
 Rodziny
 w
 Województwie...
www.wzp.pl
Cel
 II:
 Wspieranie
 samorządów
 lokalnych
 w
 realizacji
 systemowych
 działań
 
 
 n...
www.wzp.pl
Cel
 III:
 Promocja
 i
 upowszechnianie
 wartości
 rodziny
 
 
Zadania:
 
1. Powołanie
 i	...
www.wzp.pl
Polityka
 Rodzinna
 to…
 
…
 budowa
 fundamentów
 
kapitału
 społecznego,
 
 
bez
 którego	...
www.wzp.pl
Dziękuję
 za
 uwagę
 
Dorota
 Rybarska
 –
 Jarosz
 
Dyrektor
 ROPS
 UMWZ
 
70-­‐540
 Szcz...
of 21

Polityka rodzinna: pomoc - czy polityka społeczna? ... - Konferencja "Samorząd przyjazny rodzinie"

Autor: Dorota Rybarska-Jarosz
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Presentations & Public Speaking      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polityka rodzinna: pomoc - czy polityka społeczna? ... - Konferencja "Samorząd przyjazny rodzinie"

 • 1. Dorota  Rybarska-­‐Jarosz   ROPS  Szczecin
 • 2. www.wzp.plŹródło:  h3p://www.sxc.hu     Autor:  LilGoldWmn   Polityka rodzinna: pomoc – czy polityka społeczna?... Źródło:  h3p://www.sxc.hu     Autor:  LilGoldWmn
 • 3. www.wzp.pl Polityka  a  polityka  społeczna…   Definicja  Szkoły  Arystotelesowskiej  [sztuka,  talent,  umiejętność  niedostępna]   sztuka  podejmowania  decyzji  w  sprawach  regulujących  życie  zbiorowe,     poza  granicą    prywatności.   Polityka:   działanie  zespołowe  na  rzecz  zaspokojenia  potrzeb  szerszej  zbiorowości,  ukierunkowanego   na  permanentne  zwiększanie  dostępności  dobra  /w  szerokim  znaczeniu/.   Polityka  społeczna:   działania  planowe,  których  priorytetem  jest  również  dostępność  dobra,  jednak  koncentrują   się  na  sprawach  i  problemach  towarzyszących  relacjom  między  ludźmi:  współdziałaniu,   wzajemnemu  oddziaływaniu,  konsekwencjach  działań     lub  ich  zaniechania.
 • 4. www.wzp.pl Czemu  służy  polityka  społeczna?...   …określeniu  sposobów  wydawania  publicznych  pieniędzy,     by  efektywnie  zaspokajać  potrzeby  jednostek  i  grup     oraz  rozwiązywać  problemy  społeczne  a  także  –     definiuje  beneficjentów  systemu  wsparcia  społecznego.                  [za:  Z.  Woźniak]
 • 5. www.wzp.pl …szukaniu  odpowiedzi  na  pytania:   …o  skuteczność  i  efektywność  tradycyjnego  państwa  opiekuńczego     …o  model  instytucjonalny  usług  społecznych   …o  najlepsze  rozwiązania  w  polityce  aktywizacji  i  integracji  społecznej     …o  nowe  paradygmaty  i  modele  działania   …o  Strategię  Rozwoju  Społecznego  w  Polsce,  Europie  i  na  świecie   …o  możliwości  wielopoziomowej  współpracy  i  partnerstwa   międzysektorowego     [za:  M.  Grewiński]
 • 6. www.wzp.pl Czemu  służy  pomoc  społeczna?...   •  Samopomocy  (ludzi,  rodzin,  grup  sąsiedzkich,  wspólnot  lokalnych)   –  Integracja  (instrumenty  integracji  społecznej)   –  Edukacja  społeczna  (środowiskowa)   •  Aktywności  osób,  rodzin,  środowisk  lokalnych   –  Animacja  społeczna,  poprzez  kulturę   –  Praca  środowiskowa   •  Współpracy  między  ludźmi,  instytucjami,  organizacjami  w  środowisku   –  Animacja  działań  partnerskich     –  Edukacja     •  Samodzielności  (w  realizacji  potrzeb  socjalnych,  niektórych  społecznych)   osób,  rodzin,  środowisk  lokalnych
 • 7. www.wzp.pl Rodzina*,  czyli…   Wspólnota  ludzi,  których  łączą:     –  więzy  krwi   –  uczucia   –  sakramenty     –  umowy  (w  tym  finansowe)       –  wspólnie  zamieszkiwana  przestrzeń.   *  Rodzina  ≠  Gospodarstwo  Domowe
 • 8. www.wzp.pl Próba  definicji  polityki  rodzinnej…   Umiejętność  dostrzegania  i  wykorzystywania  w  organizacji  życia  zbiorowego  –   związków  i  zależności  pomiędzy  rozwojem  lokalnym,  kapitałem  społecznym   poczuciem  jakości  życia  mieszkańców  a  kondycją  Rodziny.     Rodzina  –  fundament  kapitału:   • Ludzkiego    [zdrowie,  edukacja,  intelekt,  zdolność  samorozwoju]     • Społecznego    [zaufanie,  współpraca,  budowanie  relacji,  przestrzeganie  norm]     • Kulturowego    [utrwalanie  wartości,  tradycji,  kultury  języka,  twórcze  podejście      do  własnego  i  społecznego  życia,  zdolność  do  kreatywnego        przekształcania  rzeczywistości]
 • 9. www.wzp.pl Pytania  o  kondycję  Rodziny     w  Województwie  Zachodniopomorskim
 • 10. www.wzp.pl *Rodzina  –  małżeństwa  z  dziećmi,  partnerzy  z  dziećmi,  rodziny  niepełne  z  dziećmi   Rodziny*  wg  liczby  dzieci  –     w  Polsce  i  w  województwie  zachodniopomorskim
 • 11. www.wzp.pl Rozwody  na  1000  nowo  zawartych  małżeństw
 • 12. www.wzp.pl Urodzenia  pozamałżeńskie  w    WZ,     w  latach  2002-­‐2011     29,2%   31,9%   33,1%   34,6%   35,8%   35,5%   35,3%   35,3%   35,3%   35,2%   33,1%   37,0%   38,1%   40,5%   41,6%   41,5%   42,3%   42,8%   41,3%   43,4%   25,0%   30,0%   35,0%   40,0%   45,0%   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   Miasto   Wieś   Trend  liniowy  (Miasto)   Trend  liniowy  (Wieś)
 • 13. www.wzp.pl Miejscowości  popegeerowskie  w  podziale  na  gminy
 • 14. www.wzp.pl Wnioski  i  rekomendacje
 • 15. www.wzp.pl Spotkanie  fokusowe,  22  maja  2014   Polityka  społeczna:   1. Wdrażanie  Kart  Dużych  Rodzin  –  jako  sposób  na  obniżanie  kosztów  stałych   ponoszonych  przez  Rodzinę  z  dziećmi     2. Działania  na  rzecz  podnoszenia  atrakcyjności  szkół,  edukacji  i  miast,  co  może   zatrzymać  młodych  ludzi  w  regionie  –  jako  sposób  na  odtworzenie  współczynnika   zastępowalności  (dzieci  +  rodzice  –  w  jednej  przestrzeni)   3. Oddziaływania  na  świadomość  władz  samorządowych  –  jako  sposób  na  zrozumienie,   że  wydatki  na  Rodzinę  (dzieci!)  to  inwestycja,  a  nie  koszt   4. Oddziaływania  profilaktyczne  w  życiu  społecznym,  szczególnie  wobec  młodych   (ważniejsze  są  ZACHOWANIA  i  POSTAWY  ludzi  niż  WIEDZA)   Pomoc  społeczna:   1. Interwencyjne  działania  w  przypadkach  kryzysowych   2. Piecza  zastępcza     3. Instrumenty  na  rzecz  wyrównywania  szans  życiowych,  społecznych,  zawodowych
 • 16. www.wzp.pl Wzajemna  relacja…
 • 17. www.wzp.pl Program  WZ  Region  dla  Rodziny   Cel  I:  Poprawa  kondycji  Rodziny  w  Województwie  Zachodniopomorskim         Zadania:     1.  Powołanie,  we  współpracy  z  powiatami,  sieciowej  Regionalnej  Akademii  Rodziny   [RAR]:   »  Program  warsztatowo  –  terapeutyczny  „Zdążyć  przed  rozwodem”   »  Warsztaty  umiejętności  wychowawczych    „Szkoła  dla  rodziców”   »  Program  edukacji  społeczno  –  finansowej  „Wybierz  Przyszłość”  (opcjonalnie)   »  Mediacja  rodzinna     2.  Prowadzenie  cyklicznych  warsztatów,  szkoleń  i  spotkań  wymiany  doświadczeń  dla   kadry  i  specjalistów  RAR   3.  Wdrożenie  Regionalnej  Karty  Rodziny
 • 18. www.wzp.pl Cel  II:  Wspieranie  samorządów  lokalnych  w  realizacji  systemowych  działań      na  rzecz  rodziny  i  pieczy  zastępczej     Zadania:     1. Doradztwo  w  zakresie  tworzenia  lokalnych  programów  działań  na  rzecz  rodziny       2. Prowadzenie  doradztwa,  superwizji  i  szkoleń  dla  służb  społecznych  pracujących     z  Rodziną  i  Rodziną  Zastępczą     3. Dofinansowanie  inicjatyw  oddolnych  na  rzecz  Rodziny   4. Konkurs  o  nagrodę  Marszałka  Województwa  i  tytuł  Samorząd  Przyjazny  Rodzinie
 • 19. www.wzp.pl Cel  III:  Promocja  i  upowszechnianie  wartości  rodziny     Zadania:   1. Powołanie  i  wsparcie  działalności  Regionalnej  Rady  ds.  Rodziny       2. Organizacja  kampanii  społecznych  na  rzecz  promocji  wartości  rodziny,     ze  szczególnym  uwzględnieniem  dużej  rodziny  [2+2]   3. Wdrożenie  metody  otwartej  koordynacji  samorządowych  działań  na  rzecz  Rodziny  w   regionie     a.  Realizacja  cyklicznych  badań  kondycji  Rodziny  w  Zachodniopomorskiem     b.  Monitoring  działań  na  rzecz  Rodziny  w  regionie   c.  Prowadzenie  elektronicznej  plavormy,  rejestrującej  poziom  realizacji  zadań     na  rzecz  rodziny  przez  samorządy     [jako  inspiracja/sprawdzona  praktyka,  porównanie]
 • 20. www.wzp.pl Polityka  Rodzinna  to…   …  budowa  fundamentów   kapitału  społecznego,     bez  którego  „(…)  wszelkie   próby  przyspieszania     rozwoju  gospodarczego   kraju  przypominają…     próby  przyspieszenia   biegu  na  jednej  nodze…”                      [J.A.  Fazlagić]
 • 21. www.wzp.pl Dziękuję  za  uwagę   Dorota  Rybarska  –  Jarosz   Dyrektor  ROPS  UMWZ   70-­‐540  Szczecin  ul.  Korsarzy  34   Tel.:  91  42  53  600   mailto:  drybarska@wzp.pl

Related Documents