Projekt
„Zarządzanie bez tajemnic.
Wdrożenie standardów zarządzania
zasobami ludzkimi w firmach
branży medycznej”
Projekt...
 okres
realizacji: 01.11.2013 – 31.07.2015
 projekt
realizowany w partnerstwie
z Human Partner Sp. z o.o.
 kadra
zarządzająca z mikro, małych i
średnich
przedsiębiorstw
branży
medycznej
z
terenu
woj.
dolnośląskiego i opolskieg...
Projekt „Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach
branży medycznej” jest wsp...

Warsztaty dotyczące wypracowania standardów
ZZL
 dwudniowe
(16 h) warsztaty dla kadry zarządzającej
 grupy 10 osobow...

Doradztwo i coaching w zakresie wdrożenia
standardów ZZL w firmie
 indywidualne doradztwo dla podmiotów biorących udzi...
Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i
uzn...



Udział w bezpłatnych szkoleniach oraz doradztwie podnoszących
kompetencje i kwalifikacje - rynkowa cena oferowanyc...
1. Zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
2. Złożyć formularz zgłoszeniowy i podpisany Regulamin...
SERDECZNIE ZAPRASZMY DO
UDZIAŁU W PROJEKCIE! 
Projekt „Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasoba...
of 10

Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej

Prezentacja projektu "Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej".
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej

  • 1. Projekt „Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej” Projekt „Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  • 2.  okres realizacji: 01.11.2013 – 31.07.2015  projekt realizowany w partnerstwie z Human Partner Sp. z o.o.
  • 3.  kadra zarządzająca z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw branży medycznej z terenu woj. dolnośląskiego i opolskiego (100 osób), w szczególności podmioty podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieki specjalistycznej Projekt „Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  • 4. Projekt „Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  • 5.  Warsztaty dotyczące wypracowania standardów ZZL  dwudniowe (16 h) warsztaty dla kadry zarządzającej  grupy 10 osobowe  prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów z zakresu ZZL  aktywne metody przekazywania wiedzy: dyskusje, burze mózgów, ćwiczenia indywidualne Projekt „Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  • 6.  Doradztwo i coaching w zakresie wdrożenia standardów ZZL w firmie  indywidualne doradztwo dla podmiotów biorących udział w projekcie – 15 godz./firma  przygotowanie Indywidualnego Planu Działania w zakresie wdrażania ZZL udział w 3 trzygodzinnych sesjach coachingowych dla każdego z uczestników ukierunkowanych na wsparcie w zakresie efektywnego wdrażania ZZL w przedsiębiorstwie Projekt „Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  • 7. Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem Andrew Carnegie Uzyskanie kluczowej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i umiejętność jej wykorzystania w praktyce przyczyni się do: A) wdrażania nowoczesnego zrządzania opartego na sile kapitału ludzkiego; B) budowania pozytywnej atmosfery w pracy oraz wzrostu motywacji, efektywności i zaangażowania pracowników medycznych; C) zdefiniowania i rozwijania kluczowych kompetencji determinujących rozwój podmiotów opieki zdrowotnej; D) podniesienia jakości świadczonych usług i zwiększenia konkurencyjności danej firmy branży medycznej A + B + C + D = sukces rynkowy i utrzymanie trwałej przewagi nad konkurencją Projekt „Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  • 8.    Udział w bezpłatnych szkoleniach oraz doradztwie podnoszących kompetencje i kwalifikacje - rynkowa cena oferowanych szkoleń: 8425,50 PLN/osoba Uzyskanie certyfikatu „Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi ” Promowanie przedsiębiorstwa poprzez publikację w dystrybuowanym w całym kraju „Katalogu Dobrych Praktyk” jako firmy o wzorcowych standardach zarządzania zasobami ludzkimi Projekt „Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  • 9. 1. Zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 2. Złożyć formularz zgłoszeniowy i podpisany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, osobiście w biurze projektu lub – na terenie woj. opolskiego – w siedzibie ZPOM w Opolu-Pro Homine 2. Po uzyskaniu informacji od Realizatora projektu o pozytywnej weryfikacji formularza zgłoszeniowego, złożyć komplet wymaganych dokumentów:  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oświadczenia dotyczące pomocy de minimis oświadczenie o kwalifikacji przedsiębiorstwa do grupy przedsiębiorstw mikro, małych i średnich zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z delegacją pracownika przedsiębiorstwa do udziału w projekcie 3. Po uzyskaniu informacji od Realizatora projektu o zakwalifikowaniu do projektu: złożyć deklarację uczestnictwa w projekcie i oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych podpisać umowę uczestnictwa w projekcie Wszystkie ww. formularze są dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.zarzadzaniebeztajemnic.pl* *strona zostanie uruchomiona w II połowie grudnia 2013 Projekt „Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  • 10. SERDECZNIE ZAPRASZMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!  Projekt „Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Related Documents